Displaying extended context for query match in text 125
    

éideann , Gu ' m faca mi na brataichean , A lasadh ris a ghréin ann , Chuala mi na gunnaidhean , A ' s dh ' fhuirich mi ga ' n éisdeachd , ' S mac - talla bh ' anns na creagan , A ' toirt ' freagairt dhaibh le éibhneas .
 
' Nuair sheall mi air gach taobh dhiom , Feadh na dùthcha fad ' s bu léir domh , Bha ceòl ' sna h - uile taigh a bh ' ann , ' S tein - aighear air na sléibhtean , On chualas anns na Gàsaidean ' S gach àite bhi ga leughadh ; Gun deach ' an ruaig air Bonipart S an onair aig a Ghréumach .
 
' S lìonmhor bratach Albannach , Tha ballach , balla - bhreac , boidheach , Tha eadar a chrioch Shasunnach , Gu ruige taigh Iain - Ghròta , Fir laidir , shunntadh , thogarrach , Nach ŏb a dhol an òrdugh Gu dol an coinneamh Bhonipart , Chuir onair air rìgh Seòras .
 
C

Powered by CQPWeb