Your query “[word="feairrde"%c]” returned 20 matches in 17 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 0.71 instances per million words) [1.115 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 20      Page 1 / 1
1101 sin orsa Daóire , ' S feairrde ciall a comhairleachadh ; Beannachd dhuit
2102002 chaidh seachad agus is gle bheag is feairrde sinn an saothair a ' bhliadhna so
3102003 agus , gun teagamh , is feairrde duine suil a ' s lamh a
4102005 an diugh ; agus creididh mi nach feairrde am bochd no am beairteach sin .
5102006 ” a chumail a mach ? Is feairrde gach aon againn gu ' m biodh
6112003 de ' n chorp , agus is feairrde an t - anam cleachdadh ann an
7121 Bidh Tearlach na Rìgh ' S feairrde prìs nam breacan . Ni
8125 air chall oirnn ; ' S feairrde sinn an toiseach e , Gu
9125 fear fann ann ; ' S feairrde sinn na shireas sinn , Cha
10128 thug ionnsuidh air mo ghrabadh , is feairrde mi gu bràch am mìos a chaith
11182 Bidh Teàrlach ' na rìgh as feairrde prìs nam breacan . Nì
12187 dhuit féin , 810 Is gur feairrde thu gu t ' fheum Sir
1365 So misd = messa - de ; feairrde = fearr - de .
1476001 rinn mi caochladh maighistir , Nach feairrde mi mu m ' mhiadh e .
1576001 sin a leanmhuinn , ' S feairrde sgeula ga threisead Moran teistis is
1681006 ” a chumail a mach ? Is feairrde gach aon againn gu ' m biodh
1781008 h - i choir a ' s feairrde leat . Daimh gad mholadh
1881010 cùramach ris an dà nì so is feairrde gilead na clòimhe e , agus cha
1985 iarrar an trath sin . Is feairrde na stamagan srubag dheth . '
2085 gu ' n urachdainn . Is feairrde fear turs ' e ' chur muig
NoFilenameSolution 1 to 20      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb