Your query “rannsachadh” returned 850 matches in 144 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 30.34 instances per million words) [0.936 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 17
1100 ' A h - aodann a rannsachadh , Dhùraigeadh Salaidh , Am
2102001 ' àill , a ' chùis a rannsachadh air a shon féin . Thaom stoirm
3102001 agus eòlais Dé ! Cia do - rannsachadh a bhreitheanasa agus do - lorgaichaidh a
4102001 ' brosnachadh dhaoine gu bhi a ' rannsachadh ro mhion ' s a ' chùis
5102001 Dh ' fhàgadh Libhingston a ' rannsachadh a mach mu abhnaichean ' s mu
6102001 air am bheil fiamh na Gàilig a rannsachadh a mach . Sin agad , mar
7102001 chruinneachadh ann an Geneva , a ' rannsachadh na cùise , agus a ' deanamh
8102001 ach fìr - neoni dhiubh a rannsachadh a mach . Tha feartan na h
9102001 “ An urrainn an duine le rannsachadh Dia fhaigheil a mach ? ” “
10102001 mach ; ach thòisich mi air a rannsachadh gach mìos , agus theid agam a
11102001 agus oibre an Ti ghlormhoir sin a rannsachadh a mach , A ta ' na
12102001 na talmhainn ! An urrainn sinne le rannsachadh Dia fhaigheil a mach gu h -
13102002 is ann le ' bhi ' rannsachadh gu mionaideach , dichiollach gne agus feum
14102002 a bha gus a ' chuis a rannsachadh agus chaidh Columbus maille ri feachd an
15102002 choisinn e , le leughadh agus le rannsachadh , tomhas de eolas air a h
16102002 a ' cur uidh mhoir ann an rannsachadh a mach ni sam bith a dh
17102002 bhi deidheil air tuilleadh agus tuilleadh a rannsachadh a mach a thaobh uile reulta neimh
18102002 cumhachd neo - chriochnuichte Iehobhah , a rannsachadh a mach ann an oibribh a '
19102002 foghainteach chum an gnothuch so a rannsachadh a mach o ' bhun gu '
20102002 an am so a dheanamh le bhi rannsachadh eachdraidh na Roimhe ; oir an deigh
21102002 ' s eachdraidh an canain fein a rannsachadh agus a mhineachadh gu pongail ? Cha
22102002 a dh ' fhag iad , agus rannsachadh a dheanamh dh ' fheuch an d
23102002 foghluimte a ' sgur dhe ' n rannsachadh a mach , agus tha na daoine
24102003 a ' tionndadh suas agus a ' rannsachadh gach ni bha air mhaireann de riomhadh
25102003 an robh e nis “ a ' rannsachadh mar air son ionmhas foluichte . ”
26102003 far an robh mi , a ' rannsachadh gach aite mu ' n cuairt domh
27102003 Sasunn anns a ' bhliadhna 1867 a rannsachadh co - dhiù a bha an t
28102003 air , ged a rinn e deagh rannsachadh air a shon , air da a
29102003 air eagal nam fear sin a tha rannsachadh na duthcha mar brocairean an deigh
30102003 agus thoisich e air a phòcannan a rannsachadh ; ach ciod a bu mhò a
31102003 sin thoisich e air na Sgriobtuirean a rannsachadh , agus cha b ' fhad gus
32102003 ' àithneadh dhomh an tigh so a rannsachadh airson t - fhir - posda ,
33102003 agus thoisich e air mion - rannsachadh a dheanamh air feadh gach cuil agus
34102003 crochair do na Caimbeulaich a chuireadh a rannsachadh an tighe ; agus tha e ri
35102003 gu ' m bheil thusa a ' rannsachadh nan Sgriobtuir gu bhi ' faicinn nan
36102004 am beag mor , agus ri ' rannsachadh a mach , a reir ar comais
37102004 mhilis , gun a theachdaireachd a ' rannsachadh ro dhluth , air thoiseach airsan a
38102004 ' n ruigear a leas dol a rannsachadh air son rian sam bith ' s
39102004 anns an rioghachd thruaigh A ' rannsachadh a mach gach foill ' S
40102004 agus do bhrigh gu bheil an rannsachadh agus an t - eolas ann fein
41102004 an solus a thig bho gheur - rannsachadh agus eolas air oibrichean Dhe air teagasgan
42102004 am foghlum a gheobh sinn ann an rannsachadh Rioghachd Naduir solus air a ' h
43102004 n bheachd gur airidh iad air an rannsachadh . Gabh mar eisempleir na seadhan anns
44102004 bòrd gu taobh Theann iad ri rannsachadh air ball Na bha air chall
45102004 gu ' m féumar fhocal a rannsachadh a mach , a chothromachadh , agus
46102004 rachadh e mach gu tràth A rannsachadh nan aitean nuadh ' S a
47102004 againn air a chreidsinn , air a rannsachadh , agus air a ghràdhachadh , agus
48102004 us cleachduinean a tha airidh air an rannsachadh . Tha na samhlaidhean anns
49102004 na inntinnean is airde buailteach do bhi rannsachadh nan ceistean cudthromach , dorcha a tha
50102005 a rinn a bheag no mhor de rannsachadh mu thimchioll eachdraidh na Gaidhealtachd , ged
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 17
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb