Your query “[word="rannsachadh"%c]” returned 857 matches in 148 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 31.97 instances per million words) [1.368 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 18
1100
fhaodains ' A h - aodann a
rannsachadh
, Dhùraigeadh Salaidh , Am Maidsear '
2102001
' àill , a ' chùis a
rannsachadh
air a shon féin . Thaom stoirm
3102001
agus eòlais Dé ! Cia do -
rannsachadh
a bhreitheanasa agus do - lorgaichaidh a
4102001
' brosnachadh dhaoine gu bhi a '
rannsachadh
ro mhion ' s a ' chùis
5102001
Dh ' fhàgadh Libhingston a '
rannsachadh
a mach mu abhnaichean ' s mu
6102001
air am bheil fiamh na Gàilig a
rannsachadh
a mach . Sin agad , mar
7102001
chruinneachadh ann an Geneva , a '
rannsachadh
na cùise , agus a ' deanamh
8102001
ach fìr - neoni dhiubh a
rannsachadh
a mach . Tha feartan na h
9102001
“ An urrainn an duine le
rannsachadh
Dia fhaigheil a mach ? ” “
10102001
mach ; ach thòisich mi air a
rannsachadh
gach mìos , agus theid agam a
11102001
agus oibre an Ti ghlormhoir sin a
rannsachadh
a mach , A ta ' na
12102001
na talmhainn ! An urrainn sinne le
rannsachadh
Dia fhaigheil a mach gu h -
13102002
is ann le ' bhi '
rannsachadh
gu mionaideach , dichiollach gne agus feum
14102002
a bha gus a ' chuis a
rannsachadh
agus chaidh Columbus maille ri feachd an
15102002
choisinn e , le leughadh agus le
rannsachadh
, tomhas de eolas air a h
16102002
a ' cur uidh mhoir ann an
rannsachadh
a mach ni sam bith a dh
17102002
bhi deidheil air tuilleadh agus tuilleadh a
rannsachadh
a mach a thaobh uile reulta neimh
18102002
cumhachd neo - chriochnuichte Iehobhah , a
rannsachadh
a mach ann an oibribh a '
19102002
foghainteach chum an gnothuch so a
rannsachadh
a mach o ' bhun gu '
20102002
an am so a dheanamh le bhi
rannsachadh
eachdraidh na Roimhe ; oir an deigh
21102002
' s eachdraidh an canain fein a
rannsachadh
agus a mhineachadh gu pongail ? Cha
22102002
a dh ' fhag iad , agus
rannsachadh
a dheanamh dh ' fheuch an d
23102002
foghluimte a ' sgur dhe ' n
rannsachadh
a mach , agus tha na daoine
24102003
a ' tionndadh suas agus a '
rannsachadh
gach ni bha air mhaireann de riomhadh
25102003
an robh e nis “ a '
rannsachadh
mar air son ionmhas foluichte . ”
26102003
far an robh mi , a '
rannsachadh
gach aite mu ' n cuairt domh
27102003
Sasunn anns a ' bhliadhna 1867 a
rannsachadh
co - dhiù a bha an t
28102003
air , ged a rinn e deagh
rannsachadh
air a shon , air da a
29102003
air eagal nam fear sin a tha
rannsachadh
na duthcha mar brocairean an deigh [TD 138]
30102003
agus thoisich e air a phòcannan a
rannsachadh
; ach ciod a bu mhò a
31102003
sin thoisich e air na Sgriobtuirean a
rannsachadh
, agus cha b ' fhad gus
32102003
' àithneadh dhomh an tigh so a
rannsachadh
airson t - fhir - posda ,
33102003
agus thoisich e air mion -
rannsachadh
a dheanamh air feadh gach cuil agus
34102003
crochair do na Caimbeulaich a chuireadh a
rannsachadh
an tighe ; agus tha e ri
35102003
gu ' m bheil thusa a '
rannsachadh
nan Sgriobtuir gu bhi ' faicinn nan
36102004
am beag mor , agus ri '
rannsachadh
a mach , a reir ar comais
37102004
mhilis , gun a theachdaireachd a '
rannsachadh
ro dhluth , air thoiseach airsan a
38102004
' n ruigear a leas dol a
rannsachadh
air son rian sam bith ' s
39102004
bhreitheamh anns an rioghachd thruaigh A '
rannsachadh
a mach gach foill ' S a
40102004
agus do bhrigh gu bheil an
rannsachadh
agus an t - eolas ann fein
41102004
an solus a thig bho gheur -
rannsachadh
agus eolas air oibrichean Dhe air teagasgan
42102004
am foghlum a gheobh sinn ann an
rannsachadh
Rioghachd Naduir solus air a ' h
43102004
n bheachd gur airidh iad air an
rannsachadh
. Gabh mar eisempleir na seadhan anns
44102004
am bòrd gu taobh Theann iad ri
rannsachadh
air ball Na bha air chall de
45102004
gu ' m féumar fhocal a
rannsachadh
a mach , a chothromachadh , agus
46102004
n rachadh e mach gu tràth A
rannsachadh
nan aitean nuadh ' S a dh
47102004
againn air a chreidsinn , air a
rannsachadh
, agus air a ghràdhachadh , agus
48102004
us cleachduinean a tha airidh air an
rannsachadh
. Tha na samhlaidhean anns a '
49102004
na inntinnean is airde buailteach do bhi
rannsachadh
nan ceistean cudthromach , dorcha a tha
50102005
a rinn a bheag no mhor de
rannsachadh
mu thimchioll eachdraidh na Gaidhealtachd , ged
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 18
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb