Your query “[word="miannach"%c]” returned 173 matches in 86 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 6.45 instances per million words) [2.163 seconds]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1100
leabaidh Cha ' n é cadal is
miannach
leam , Aig ro mheud na tuile
2101
' lach . 15 ' ' S
miannach
leatsa Chaoilte chéimnich , Bhi d '
3101
' eigainn ; Ge d ' nach
miannach
le d ' chorp séimh ghlan ,
4102001
agus an neach leis a '
miannach
chì e a h - uaigh gus
5102001
bhaile ; agus ma ' s a
miannach
leis dad idir a dheanamh , '
6102001
coinnich na cnuic . Mar ' s
miannach
le brù bruichear bonnach . ' S
7102001
leig leatha òl gus gu ' m
miannach
leatha fhéin sgur ; agus theid mise
8102001
dhealbh do the sa bith leis am
miannach
fhaicinn ! Cuir seo ' sa '
9102002
n ad gheallannaibh , ma ' s
miannach
leat suaimhneas agus fois . Na labhair
10102002
mhi - churamaich , ma ' s
miannach
leat soirbheachadh ' s an t -
11102005
na chaidh seachad , ma ' s
miannach
leat na nithe a ta chum teachd
12102005
Bha an t - Impire aon uair
miannach
air Fost fhaicinn agus cuid d '
13102005
Theagamh gu ' n iarrainn ni cho
miannach
leam . Ach O ! cha '
14109
“ Ach sann gu diomhan tha thusa
miannach
An dream tha diadhaidh , a tharruin
15109
' s gach tìm ? Bheil u
miannach
gu bhrosgail , Ris bhi cosmhal sgach
16112001
n aithne so , feumaidh tu bhi
miannach
air ruighinn air . Dh ' fhaodadh
17112001
sheinneadh òran . Bha daoine uime sin
miannach
air a chuideachd . Bu chleachdadh aig
18112002
as . Agus bha aon duine cho
miannach
air tearnadh , gu ' m b
19112002
luachmhor ? Ma bha iad sud cho
miannach
a réir naduir , air bhi air
20112002
saoradh o bhàthadh , ciod e cho
miannach
' s a bhuineadh do gach anam
21112002
' strì ribh , bha sibh cho
miannach
air an olc , ' us gu
22112002
n ' eil aon neach cho
miannach
air do chridhe fhaotainn riumsa , '
23112003
aithghearr ann an glòir , agus cho
miannach
air a shuaimhneas , gu ' n
24112003
Shabaid a rìs , bha e cho
miannach
a bhi ' làthair nach d '
25112003
AIR AN TEARNADH , ach a tha
miannach
air . Mà thu ag ràdh gu
26112004
tric ; bithidh mi an uairibh cho
miannach
orra , gu - n éirich an
27112004
làn - dhùsgadh ; bha iad cho
miannach
air slàinte ' s a bha robair
28112004
air sìth fhaighinn do m ' anam
miannach
. ” Seann Dennis bochd ! An
29112004
miann , agus iarrtusan ana -
miannach
nach deachaidh a chleachdadh , — tha
30118
' n eisimplir thug Criosd , Is
miannach
leibh a leanmhuinn ; Ach ' n
31125
na smaointean a thriall ; ' S
miannach
dreach nam bliadhna dh - fhalbh !
32125
leabaidh Cha ' n é cadal is
miannach
leam , Aig ro mheud na tuile
33125
dianadh iad mi - stath Mar leòghannan
miannach
' S gun bhiadh aig an àlach
34125
* FHEARAMH òg ' leis am
miannach
pòsadh , Nach ' eil na sgeòil
35125
' againn a lìonadh , Gu blas
miannach
an t - sluaigh . Leam is
36128
sgaomadairean agus na h - uile tha
miannach
air féin - ghlòir ealamh gu bhi
37128
shrathach , ìosal , Gu monach ,
miannach
, gucagach , Tìr chruachach , sguabach
38129
air labhairt air gach ni a tha
miannach
le ' r cridhe . ' Se
39133002
ti ' s air dibh laidir co
miannach
, ' S ioma oighreachd a chaitheadh
40133002
Cha ' n e , ach nach
miannach
leo idir a bhi naomha no snuim
41133002
iad suas e mar a ' s
miannach
leò . ' Nuair tha ' n
42134
sugradh ' sa chuirt aluinn Leis am
miannach
gair nam pioban . Nuair a chruinnicheas
43135
mo rioghachd mhòir , Bhur n eòlas
miannach
cuiribh ' meud . Bhur n aoibhneas
44135
a bheag an air aghaidh a bha
miannach
air a ' ghniomh a chuideachadh ,
45135
m ' fhulangais , agus mar is
miannach
leo beatha shona , agus bith -
46138
' S e do sgrios tha e
miannach
' , ' S fad man iarr
47142
rathad réidh chum a chalaidh chum am
miannach
leam dol . Ier . ii .
48142
ann uile , ach mi fein agus
Miannach
, agus triuir no chearthar eile :
49142
B ' fhearr leam gum biodh
Miannach
ann mar an ceudna . ' S
50142
eile . Is gleann so anns nach
miannach
le aon neach imeachd ach iadsan a
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb