Your query “[word="miannach"%c]” returned 172 matches in 85 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 6.14 instances per million words) [0.893 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
1100 Cha ' n é cadal is miannach leam , Aig ro mheud na
2101 15 ' ' S miannach leatsa Chaoilte chéimnich , Bhi d
3101 eigainn ; Ge d ' nach miannach le d ' chorp séimh ghlan ,
4102001 agus an neach leis a ' miannach chì e a h - uaigh gus
5102001 bhaile ; agus ma ' s a miannach leis dad idir a dheanamh , '
6102001 na cnuic . Mar ' s miannach le brù bruichear bonnach . '
7102001 leig leatha òl gus gu ' m miannach leatha fhéin sgur ; agus theid mise
8102001 dhealbh do the sa bith leis am miannach fhaicinn ! Cuir seo ' sa '
9102002 n ad gheallannaibh , ma ' s miannach leat suaimhneas agus fois . Na labhair
10102002 mhi - churamaich , ma ' s miannach leat soirbheachadh ' s an t -
11102005 na chaidh seachad , ma ' s miannach leat na nithe a ta chum teachd
12102005 Bha an t - Impire aon uair miannach air Fost fhaicinn agus cuid d '
13102005 Theagamh gu ' n iarrainn ni cho miannach leam . Ach O ! cha
14109 “ Ach sann gu diomhan tha thusa miannach An dream tha diadhaidh , a
15109 s gach tìm ? Bheil u miannach gu bhrosgail , Ris bhi cosmhal
16112001 n aithne so , feumaidh tu bhi miannach air ruighinn air . Dh
17112001 sheinneadh òran . Bha daoine uime sin miannach air a chuideachd . Bu chleachdadh aig
18112002 as . Agus bha aon duine cho miannach air tearnadh , gu ' m b
19112002 luachmhor ? Ma bha iad sud cho miannach a réir naduir , air bhi air
20112002 saoradh o bhàthadh , ciod e cho miannach ' s a bhuineadh do gach anam
21112002 ' strì ribh , bha sibh cho miannach air an olc , ' us gu
22112002 n ' eil aon neach cho miannach air do chridhe fhaotainn riumsa , '
23112003 aithghearr ann an glòir , agus cho miannach air a shuaimhneas , gu ' n
24112003 Shabaid a rìs , bha e cho miannach a bhi ' làthair nach d '
25112003 AIR AN TEARNADH , ach a tha miannach air . Mà thu ag ràdh gu
26112004 tric ; bithidh mi an uairibh cho miannach orra , gu - n éirich an
27112004 làn - dhùsgadh ; bha iad cho miannach air slàinte ' s a bha robair
28112004 air sìth fhaighinn do m ' anam miannach . ” Seann Dennis bochd
29112004 miann , agus iarrtusan ana - miannach nach deachaidh a chleachdadh , — tha
30118 n eisimplir thug Criosd , Is miannach leibh a leanmhuinn ; Ach '
31125 smaointean a thriall ; ' S miannach dreach nam bliadhna dh - fhalbh !
32125 Cha ' n é cadal is miannach leam , Aig ro mheud na
33125 iad mi - stath Mar leòghannan miannach ' S gun bhiadh aig an
34125 FHEARAMH òg ' leis am miannach pòsadh , Nach ' eil na
35125 againn a lìonadh , Gu blas miannach an t - sluaigh .
36128 sgaomadairean agus na h - uile tha miannach air féin - ghlòir ealamh gu bhi
37128 ìosal , Gu monach , miannach , gucagach , Tìr chruachach ,
38129 air labhairt air gach ni a tha miannach le ' r cridhe . ' Se
39133002 ti ' s air dibh laidir co miannach , ' S ioma oighreachd a
40133002 Cha ' n e , ach nach miannach leo idir a bhi naomha no snuim
41133002 iad suas e mar a ' s miannach leò . ' Nuair tha
42134 ' sa chuirt aluinn Leis am miannach gair nam pioban . Nuair
43135 rioghachd mhòir , Bhur n eòlas miannach cuiribh ' meud . Bhur
44135 a bheag an air aghaidh a bha miannach air a ' ghniomh a chuideachadh ,
45135 m ' fhulangais , agus mar is miannach leo beatha shona , agus bith -
46138 ' S e do sgrios tha e miannach ' , ' S fad man
47142 rathad réidh chum a chalaidh chum am miannach leam dol . Ier . ii .
48142 ann uile , ach mi fein agus Miannach , agus triuir no chearthar eile :
49142 B ' fhearr leam gum biodh Miannach ann mar an ceudna . ' S
50142 eile . Is gleann so anns nach miannach le aon neach imeachd ach iadsan a
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 4
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb