Your query “[word="luchd"%c] [word="-"%c] [word="togail"%c]” returned 34 matches in 17 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 1.27 instances per million words) [1.911 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 34      Page 1 / 1
1102003
agus na lobhtaichean air an robh an
luchd - togail
' n an seasamh fhad ' s
2102003
' s airgiod a chur an comas
luchd - togail
an tighe , cha d ' fhuair
3102006
urramach a chosnadh dha am measg priomh
luchd - togail
na h - Eaglaise Saoire . Air
4112002
SAMHRAIDH , 1871 . AN DITHIS
LUCHD - TOGAIL
AGUS AN TIGHEAN . “ Air an
5112002
sibh iad . I . AN DITHIS
LUCHD - TOGAIL
. Thòisich an duine glic agus an
6112002
iarrtuineach air bhi ' n ' ur
luchd - togail
, agus ged a tha cuid agaibh
7112002
a mhàin , oir bha an dithis
luchd - togail
' rùnachadh na bha uatha fhaotainn —
8112002
neach eile glic . Bha an dithis
luchd - togail
ud mar gu ' m bitheadh an
9112002
Aon uair eile , lean an dithis
luchd - togail
ud air an adhart agus chriochnaich iad
10112002
bonn na diadhachd aca . Tha an
luchd - togail
gu maith coltach r ' a chéile
11112002
FIOR CHREIDIMH bhi ann air neo is
LUCHD - TOGAIL
AMAIDEACH sibh . Deanaibh ùrnuidh , mar
12112002
mòire , nam punnd , an dithis
luchd - togail
thighean , a ' foillseachadh an aoin
13112004
' chlach a dhiultadh leibhse , a
luchd - togail
, a rinneadh ' n a ceann
14117001
cha b ' iad clachairean , agus
luchd - togail
a mhàin , a chuir a suas
15160002
na saoraibh , agus do ' n
luchd - togail
, a rinn obair air tigh an
16160003
do na saoraibh agus do ' n
luchd - togail
, a cheannach chlach snaidhte , agus
17160003
10 Agus an uair a leag an
luchd - togail
bunait teampuill an Tighearna , sheas na
18160003
iad thu gu feirg an làthair an
luchd - togail
. 6 Agus thog sinn am balladh
19160003
bha aig gach aon do ' n
luchd - togail
a chlaidheamh criosraichte air a leis ,
20160003
an tigh , gu dìomhain saothraichidh a
luchd - togail
: mur gléidh an Tighearn am baile
21160004
fiosrachaidh ' nan sìth ; agus do
luchd - togail
cìse ' nan ceartas . 18 Cha
22160004
am meadhon na fairge , rinn do
luchd - togail
do mhaise foirfe . 5 Rinn iad
23247
d ' eile 370 garbh 373 Cleas
luchd - togail
na gainnimh : a ' faicinn càch
24257
— sgailc buffoonery — baothaireachd builders —
luchd - togail
building — togalach build - up/deposition —
2530
air a buileachadh oirnne — clachairean agus
luchd - togail
na salm — ach an deidh sin
2657
n Ghaidhealtachd an diugh anns a faighear
luchd - togail
nan Salm a sheinneas cho fonnmhor binn
2780001
mi - rian . CXIII . Measg
luchd - togail
na h - aitreibh , Leag thu
2881001
) an deigh ordugh a thoirt do
luchd - togail
na cuspuinn , gun luchd - imrich
2981004
bhratichean o ainneart . Tha dùil aig
luchd - togail
nan soithichean air Amhuinn Chluaidh ri òrdugh
3081004
1600 . ” Cha mhor nach eil
luchd - togail
nan soithchean ann an Alba ' san
3181004
' s airgiod a chur an comas
luchd - togail
an tighe , cha d ' fhuair
3281005
Tha e coltach gu bheil cuid de
luchd - togail
nan taighean anns na Staitean a stri
3381009
' nan triùir ag amharc thairis air
luchd - togail
na luinge , chaidh Domhull is Callum
3481009
Tha so air a dheanamh air iarrtus
luchd - togail
cruidh anns na h - Eileanan Breatunnach
NoFilenameSolution 1 to 34      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb