Your query “[word="leis"%c] [word="a"%c] [word="'"%c] [word="ch.*"%c]” returned 1,461 matches in 199 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 54.5 instances per million words) [1.528 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 30
1101
an ceann deth . Dh ' fhalbh
leis a ' cheann
, is chuir air stob aig 8
2102001
air a radh riutha leotha fein no
leis a ' chuid
eile de mhuinntir dhuchasaich Bhreatuinn . D
3102001
Aber . Air a chur a mach
leis a ' Chomunn
Urramach ' an Lunnuinn a ta air
4102001
agus Roxburgh , fearann a choisinn iad
leis a ' chlaidheamh
o na Picti mu ' n bhliadhna
5102001
Leig e ' n t - earball
leis a ' chraicionn
. ' S i ' n taois
6102001
' s leig iad sios am baraille
leis a ' chreig
' s an cìbear ' n a
7102001
' s thilg am fear eile sios
leis a ' chreig
e . Thug am fear sin ràn
8102001
duine glic o shean a ' ciallachadh
leis a ' chomhairle
a thug e d ' a mhac
9102001
air a ' chùis , rinn Esop
leis a ' chosamhlachd
so an comhairleachadh gu bhi foighidneach ,
10102001
n ghealagan a bhi mar bu mhiannach
leis a ' chaillich
, chuir i a bois air beul
11102002
uair a bha duaisean air an toirt
leis a ' chomunn
Ghaidhealach air son bardachd , bhuidhinn e
12102002
chreideach air an deargach air inntinn Dhonnchai
leis a ' choinneamh
mhi - fhortanach a bh ' aige
13102002
leag mo mhathair strac air mo dhruim
leis a ' chlobha
. Mar sin , thainig ar n
14102002
' n uair thainig gùn drogaid
leis a ' chaillich
a nuas thar a chinn , '
15102002
mho a chuireadh am famhair de neart
leis a ' chloich
' s ann a bu mheanbha a
16102003
Is e tha sinn ri ' thuigsinn
leis a ' Chosamhlachd
so , gu ' m bu choir
17102003
cheann da la gle chrosda , frionnasach
leis a ' chneidh
- fhiacal , ach is eucail sin
18102003
robh suilean a ' lasadh mar theine
leis a ' chuthach
a bha air . Ann am priobadh
19102003
minidh nan cuaran ' n an druim
leis a ' chaoile
. Faicear ' n a dheigh so
20102003
agus gach ceithir - chasach chum basachadh
leis a ' chaoile
: mar sin ' s [TD 241] an
21102003
an dithis bhan an connsachadh fein ,
leis a ' chorruich
anns an do chuir iad iad fein
22102003
toiseach cinnteach gu cuirteadh gu bas e
leis a ' Chaimbeulach
ghaisgeil ! Air doibh so fhaicinn ,
23102003
a ' bualadh an eich air adhairt
leis a ' chlaidheamh
fhuilteach a bha ' n a laimh
24102003
chuimhnicheam gach ni , Oir chaidh mi
leis a ' chuideachd
mhoir , Dol leo gu teampull Dhe
25102003
le cheil ' : ' S ann
leis a ' chuideachd
sin a bha A ' coimhead laithe
26102003
theid mise sios a chuideachadh Mairi
leis a ' chliabh
bhuntata , agus thoir thus ' a
27102003
Mhaghistir - sgoil . B ' ann
leis a ' Chuideachd
so a bha ' n t -
28102003
athair , a ' s a nuas
leis a ' chota
mor . As deigh na cnaige gu
29102003
a nis . ” Chaidh an gobha
leis a ' cheap
gu tigh an Ridire . Thug an
30102003
bha a spiorad air a togail
leis a ' chiad
sealladh a fhuair i de churrac -
31102003
robh anns an iarrtas a chuir i
leis a ' chaileig
ach leth - sgeul air son innleachd
32102004
a ' call moran de fhior shonas
leis a ' chabhaig
leis am bheil sinn a ' siubhal
33102004
mho d ' ar n - eolas
leis a ' chluais
na leis an t - suil ,
34102004
fiachail — ach am fear a ghabhas
leis a ' cheud
iasg a thig air a dhubhan ,
35102004
a stigh ' s ' a choillidh
leis a ' chrodh
, ' s bha iad ag cumail
36102004
mar a b ' àbhaist air falbh
leis a ' chrodh
, agus co a thainig an rathad
37102004
bheil foghlum anns a chuid is mo
leis a ' chluais
, gu ' m fuaim thaitneach an
38102004
a ' s ioraslachd , Ged ghinteadh
leis a ' cheàrd
e . Ged ghinteadh anns a '
39102004
gach buidheann dhaoine air an deanamh freagarrach
leis a ' Chruithfhear
, a reir coltais , air son
40102004
' chròc - choill A ' ceòl
leis a ' chuaich
, Bidh mise gu h - éibhinn
41102004
” “ Cha ' n ann
leis a ' cheud
bhuille thuiteas a ' chraobh ; ”
42102004
n airde near A ' s glacar
leis a ' chreach
mar dhuais ; A ' s nithear
43102004
neo - chiontach , agus leig thu
leis a ' chiontach
dol gu saor ; gidheadh a deir
44102004
tha aingeal an Tighearna a ' fantuinn
leis a ' chlaidheamh
chum do ghearradh ' nad ' dhà
45102004
de ' n chòig chiad làn ghaisgeach
leis a ' chreig
, ' s chaidh an eanchainn asda
46102004
uilinn tilg dh ' e an ceann
leis a ' chlaidheamh
, air neo , an uair a
47102004
is fearr . ” “ Is miann
leis a ' Chléireach
mias mhaith a bhi aig an t
48102004
leis an truaill nach d ' fhuair
leis a ' chlaidheamh
; ” “ Cha bhi seasamh aig
49102005
dhiubh a thogadh o ' n lar
leis a ' chù
. Cha ' n abrainn na h
50102005
sin , deanamaid uile deas gu dol
leis a ' chàrn
agus an gearran dubh , air maduinn
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 30
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb