Your query “ged a bheireadh” returned 64 matches in 44 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 2.28 instances per million words) [1.378 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1102003 leas a bhi fo rugha - gruaidhe ged a bheireadh e crann á coille , bradan à
2102003 ' n ioghnadh , ma ta , ged a bheireadh iad , maille ri ' n comhlannaibh
3102005 ' bhaile mhòr , ghleadhrach sin , ged a bheireadh tu mile ' s a ' bhliadhna
4102005 taing dha , ' s thuirt e ged a bheireadh e dha Fionnlairig as a ' ghrunnd
5117012 ioghna leinn mar toir e an aire ged a bheireadh iad sgiursadh do cheithreamhnan eile ' nan
6117013 éutrom , amaideach , aingidh ; agus ged a bheireadh mo choguis air uairibh breab fhann aisde
7117014 dearmad air nach urrainn dhuit a leasachadh ged a bheireadh tu òr ' us nì dhoibh .
8117020 de là , na bu ghràineile na ged a bheireadh e mòran tuille uathasan a b '
9117023 d ' thugadh e urrad riarachaidh dha ged a bheireadh Bàn - righinn Bhreatuinn , an t
10124 nuair dh ' ìnnnseas mi dha , ged a bheireadh e ceud latha a ' coiseachd suas
11130 fhad ' s a mhaireadh e . Ged a bheireadh teanga a ' mhì - ruin beum
12169 curamach mu leas a ' mhic ged a bheireadh e comhairle air am briathra ' dh
13199 eaglais air a ' mheadhon - oidhche ged a bheireadh an taillear dhomh na h - osain
14212001 riamh do phiuthar mo sheanar . Oir ged a bheireadh i dhomh mo thoil féin anns gach
15214 creutair graineil nach fiach thu ; Ged a bheireadh E ' neamh thu , Gu
16217001 dian dlùth orra mar so , eadhon ged a bheireadh oirnn a bhi dèanamh mar a tha
17217003 eile de nigheanan an Rìgh , ach ged a bheireadh sin tagradh dùbailte do Mhac Bheatha air
18218001 is thuirt e ris : “ Ged a bheireadh m ' athair air calman cha bheireadh
19228 nach òladh e gloine uisge - bheatha ged a bheireadh e o ' n bhàs e .
20232003 tugainnsa mo nighean do d ' mhac ged a bheireadh tu dha do chuid de ' n
21294 neach beò . ” “ Ged a bheireadh sibh mar dhuais dhomh An long
2230 earbaill . ' S bha iadsan coma ged a bheireadh e fad a ' latha ris an
23315 a ' Bhràighe mór no beag . Ged a bheireadh tu a chreidsinn ort fhéin gum b
24316 eil mòran agam ri aithris tuilleadh , ged a bheireadh mo sheanair fad oidhche gheamhraidh air an
25316 bruidhinn air Tòmas no air Dan , ged a bheireadh i a h - iomradh geur fhèin
26318 ” ors ' esan , “ ged a bheireadh tu ' n craicionn dhiom bho mhullach
2735 “ O , tha mi coma ged a bheireadh E leis mi , nan robh gràs
2836 duine de chàch cha chuireadh meur oirre ged a bheireadh tu dhà an tuath leis na bh
2940 … A riamh tuilleadh , ged a bheireadh Brunshuilde sùil air a chois bho uair
3040 gun uamhas gun eagal . Ged a bheireadh a mhàthair iomradh air bàs Brunshuilde chan
3140 sheas ise anns a ' mheadhon . Ged a bheireadh fear no té putag dha nàbaidh ,
3242 Dé am feum a nì e dhomhsa ged a bheireadh Cùirt croit shlàn dhomh ma tha Coimisean
3342 an Stiùbhartach ? CAIPTEAN : Ged a bheireadh , chan fhaigheadh tu sgillinn dheth .
3446 staigh a rithist , ach cha rachadh ged a bheireadh e ciad not dhomh .
3546 ” arsa mise “ tha mise coma ged a bheireadh e yacht dhuibh ; seòlaidh mise i
3646 Cha n - fhan mise nist ged a bheireadh sibh leith - chiad not dhomh .
3759005 fraille agus troimh a chéile . Ged a bheireadh i an saoghal bhidhe agus dhibhe dha
3867 coimhead . ” Cha ' n ioghnadh ged a bheireadh iad so uapa deagh thoradh ! Tha
3968 is an cur gu dùbhlan . Ach ged a bheireadh so beagan faochaidh da mhi - thlachd
4068 coise da . Cha ' n iongantach ged a bheireadh iad an dubh - mhollachd air uachdrain
4169 thachair . “ ' S ged a bheireadh i leatha e dusan uair thairis ,
4278 S e nach dianamh ort tarcuis Ged a bheireadh tu ' n aileag Dha '
4381001 De ' n t - ioghnadh ged a bheireadh Cleveland a nuas bratach nan Staitean ,
4481002 a sud ' sa so ; agus ged a bheireadh cha bu chor dhuinn gruaim a bhi
4581003 Agus cha chuireadh e ioghnadh air moran ged a bheireadh i buaidh air China . Tha iad
4681003 ais i seach mar a tha i ged a bheireadh i dhuine a leithid ' s a
4781005 leas a bhi fo rugha - gruaidhe ged a bheireadh e crann á coille , bradan à
4881005 fhad ' s a mhaireidh e . Ged a bheireadh teanga a mhi - ruin beum dhoibh
4981006 dùthaich fonn nam bàrd , ' s ged a bheireadh i orra bhi seinn òrain bhinn ,
5081006 mu dheireadh , tha iad car coma ged a bheireadh an Spainn buille mhath no dhà dhaibh
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb