Your query “[word="ged"%c] [word="a"%c] [word="bheireadh"%c]” returned 67 matches in 47 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 2.5 instances per million words) [2.633 seconds]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
1102003
leas a bhi fo rugha - gruaidhe
ged a bheireadh
e crann á coille , bradan à
2102003
' n ioghnadh , ma ta ,
ged a bheireadh
iad , maille ri ' n comhlannaibh
3102005
' bhaile mhòr , ghleadhrach sin ,
ged a bheireadh
tu mile ' s a ' bhliadhna
4102005
taing dha , ' s thuirt e
ged a bheireadh
e dha Fionnlairig as a ' ghrunnd
5117012
ioghna leinn mar toir e an aire
ged a bheireadh
iad sgiursadh do cheithreamhnan eile ' nan
6117013
éutrom , amaideach , aingidh ; agus
ged a bheireadh
mo choguis air uairibh breab fhann aisde
7117014
dearmad air nach urrainn dhuit a leasachadh
ged a bheireadh
tu òr ' us nì dhoibh .
8117020
de là , na bu ghràineile na
ged a bheireadh
e mòran tuille uathasan a b '
9117023
d ' thugadh e urrad riarachaidh dha
ged a bheireadh
Bàn - righinn Bhreatuinn , an t
10124
nuair dh ' ìnnnseas mi dha ,
ged a bheireadh
e ceud latha a ' coiseachd suas
11130
fhad ' s a mhaireadh e .
Ged a bheireadh
teanga a ' mhì - ruin beum
12169
curamach mu leas a ' mhic
ged a bheireadh
e comhairle air am briathra ' dh
13199
eaglais air a ' mheadhon - oidhche
ged a bheireadh
an taillear dhomh na h - osain
14212001
riamh do phiuthar mo sheanar . Oir
ged a bheireadh
i dhomh mo thoil féin anns gach
15214
S creutair graineil nach fiach thu ;
Ged a bheireadh
E ' neamh thu , Gu de
16217001
dian dlùth orra mar so , eadhon
ged a bheireadh
oirnn a bhi dèanamh mar a tha
17217003
eile de nigheanan an Rìgh , ach
ged a bheireadh
sin tagradh dùbailte do Mhac Bheatha air
18218001
is thuirt e ris : “
Ged a bheireadh
m ' athair air calman cha bheireadh
19228
nach òladh e gloine uisge - bheatha
ged a bheireadh
e o ' n bhàs e .
20232003
tugainnsa mo nighean do d ' mhac
ged a bheireadh
tu dha do chuid de ' n
21294
fheusaig Do neach beò . ” “
Ged a bheireadh
sibh mar dhuais dhomh An long so
22306
nach beir mi air ! MURCHADH :
Ged a bheireadh
. . . bàsaichidh e . CALUM
2330
earbaill . ' S bha iadsan coma
ged a bheireadh
e fad a ' latha ris an
24315
a ' Bhràighe mór no beag .
Ged a bheireadh
tu a chreidsinn ort fhéin gum b
25316
eil mòran agam ri aithris tuilleadh ,
ged a bheireadh
mo sheanair fad oidhche gheamhraidh air an
26316
bruidhinn air Tòmas no air Dan ,
ged a bheireadh
i a h - iomradh geur fhèin
27318
” ors ' esan , “
ged a bheireadh
tu ' n craicionn dhiom bho mhullach
28330
gu leòr aice a phàigheadh e ,
ged a bheireadh
e gu Latha Luain . Bha i
29338
Leam is coma co dhiùbh ,
Ged a bheireadh
i leatha , Grùid loibheach dhubh nach
3035
“ O , tha mi coma
ged a bheireadh
E leis mi , nan robh gràs
3136
duine de chàch cha chuireadh meur oirre
ged a bheireadh
tu dhà an tuath leis na bh
3240
a rithist … A riamh tuilleadh ,
ged a bheireadh
Brunshuilde sùil air a chois bho uair
3340
air falbh gun uamhas gun eagal .
Ged a bheireadh
a mhàthair iomradh air bàs Brunshuilde chan
3440
sheas ise anns a ' mheadhon .
Ged a bheireadh
fear no té putag dha nàbaidh ,
3542
Dé am feum a nì e dhomhsa
ged a bheireadh
Cùirt croit shlàn dhomh ma tha Coimisean
3642
beireamaid air an Stiùbhartach ? CAIPTEAN :
Ged a bheireadh
, chan fhaigheadh tu sgillinn dheth .
3746
staigh a rithist , ach cha rachadh
ged a bheireadh
e ciad not dhomh . Fhuair e
3846
” arsa mise “ tha mise coma
ged a bheireadh
e yacht dhuibh ; seòlaidh mise i
3946
Cha n - fhan mise nist
ged a bheireadh
sibh leith - chiad not dhomh .
4059005
fraille agus troimh a chéile .
Ged a bheireadh
i an saoghal bhidhe agus dhibhe dha
4167
coimhead . ” Cha ' n ioghnadh
ged a bheireadh
iad so uapa deagh thoradh ! Tha
4268
is an cur gu dùbhlan . Ach
ged a bheireadh
so beagan faochaidh da mhi - thlachd
4368
coise da . Cha ' n iongantach
ged a bheireadh
iad an dubh - mhollachd air uachdrain
4469
mar a thachair . “ ' S
ged a bheireadh
i leatha e dusan uair thairis ,
4578
acras S e nach dianamh ort tarcuis
Ged a bheireadh
tu ' n aileag Dha ' n
4681001
De ' n t - ioghnadh
ged a bheireadh
Cleveland a nuas bratach nan Staitean ,
4781002
a sud ' sa so ; agus
ged a bheireadh
cha bu chor dhuinn gruaim a bhi
4881003
Agus cha chuireadh e ioghnadh air moran
ged a bheireadh
i buaidh air China . Tha iad
4981003
ais i seach mar a tha i
ged a bheireadh
i dhuine a leithid ' s a
5081005
leas a bhi fo rugha - gruaidhe
ged a bheireadh
e crann á coille , bradan à
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb