Your query “[word="eilid"%c]” returned 269 matches in 94 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 10.04 instances per million words) [1.391 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 6
1100
Bu tu sealgair na h -
eilid
, A choilich , ' s na
2100
Bhuic bhioraich an t - seilich Agus
eilid
nam beann : [TD 54] ' S tric
3101
ghlasan gach bachd . 3 Theich an
eilid
le fuathas baoth , Chual i glaodh
4101
gu caoin , Sudh na h -
eilid
seoladh ' n rathad , ' S
5101
gun treóir no ciall ; Ach mar
Eilid
an dalla cheó , Nach d '
6101
fhada bha slan , Is tamh aig
eilid
nan raon ; Gun ghuth cogaidh gun
7101
Inghean bha mi uair , Ghlacaim an
eilid
air chluas cinn ; Bheirinn am bior
8102001
squa - ibh ; Tha ' n
eilid
luath le geur chuinnean , ' S
9102001
sàr nan colg fiar . Mar dha
eilid
thuit iad ' s an réidh ,
10102001
thusa air sliabh ; Cha lean thu
eilid
chiarr mu thorr , Chruinnich iad uime
11102002
O caoinibh an laoch ! An
eilid
no ' n ruadh - bhoc ,
12102002
thu ann an Lagan - nan -
eilid
, agus a dh ' innis mi
13102003
na sruthain ri coireal Do ' n
eilid
' s d ' a h -
14102003
Falbh , agus thoir dhachaidh an so
eilid
chaisionn , bhallach na beinne , lach
15102003
n bheinn , dh ' fhag e
eilid
chaisionn an t - sleibh aig bonn
16102004
an uiridh aig Coire - nan -
eilid
, ged bha an Leigh Mac Mhuirich
17102005
thu moch us feasgar , Leis an
Eilid
is a laogh . Far an tigeadh
18102005
n robh damh - féidh ' us
eilid
ag gabhail romh ' n t -
19102005
leis an damh ' s leis an
eilid
air an ais do ' n fhrith
20102005
beinn a ' bhùiridh , ' S
eilid
lùth nan luath - chas . Ged
21102005
ag cumail air an aghart chunnaic iad
eilid
na ' laidhe air fuaran , agus
22102005
choltach so leis mar a bha an
eilid
na ' laidhe , agus an rathad
23102005
e gaoth ' us talamh air an
eilid
; ach cha dianadh e calg dhi
24102005
dh - fhead ' s thog an
eilid
a ceann . Rinn e rithist i
25102005
bheann cas ; ' S an
eilid
bhiorach a ' s caol cas ,
26102005
do chrom le spìd a cheann .
Eilid
bhinneach , mheargant ' , bhallach ,
27102006
cròice air chall , Chaidh gach
eilid
' us mang as ; Cha '
28102006
do dhiult a - riabh teine Ri
eilid
nam fuar - bheann ; No ri
29104
N uair ' stiùradh tu ris an
eilid
, Bhiodh toll air a bian le
30104
meangan , ' S ciùrrt ' an
eilid
o ' r cuid làmhaich . '
31105
h - àrda , — ' N
eilid
ghlan , a leannan gràdhach , '
32108
coille , cho fiadhaich , aineolach ri
eilid
nam beann , cho borb ri madadh
33108
Falbh , agus thoir dhachaidh an so
eilid
chaisionn , bhallach na beinne , lach
34108
n bheinn , dh ' fhàg e
eilid
chaisionn an t - sléibh aig bonn
35108
thu do dhamh , no dh '
eilid
, no dh ' agh , ann
36110
bhioraich an t - seilich , Agus
eilid
nam beann : ' S tric a
37114
d ' dhorn . Faodaidh ' n
eilid
' s an ruadh - bhoc ,
38115
spardan , ' S co luath ri
eilid
nan stùchd - bheann , ' N
39125
bheann căs , ' S an
eilid
bhiorach is caol cŏs , Ni fois
40125
do chrom le spìd a cheann .
Eilid
bhinneach , mheargant , bhallach , Odhar
41125
Bu tu sealgair na h -
eilid
, A choilich , ' s na
42125
céir Gur h - i ' n
eilid
bu bhòiche , A ' s bu
43125
loinneal , A ' s tric an
eilid
d ' an còir . ' Nis
44125
dhearg a ' tàmh mu fireach ,
Eilid
bhiorach , ' s mang aic .
45125
Teine g ' an cuir ann ,
Eilid
nam beann àrd , Théid a leònadh
46125
Siubhal . ' Si ' n
eilid
bheag , bhinneach , Bu ghuiniche sraonadh
47125
Tha fanntuinn san fhrìth ud ;
Eilid
chaol , eanngach , ' S a
48125
sìthan . Urlar . Tha ' n
eilid
anns an fhrìth Mar bu chòir dh
49125
An Crunluaith . Tha ' n
eilid
anns a ghleannan so , Cha '
50125
' mi , &c , Laidh an
eilid
air an fhuaran , Chaidh mi farasda
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 6
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb