Your query “eilid” returned 262 matches in 93 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 9.35 instances per million words) [0.838 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 6
1100 Bu tu sealgair na h - eilid , A choilich , ' s
2100 bhioraich an t - seilich Agus eilid nam beann : [TD 54]
3101 3 Theich an eilid le fuathas baoth , Chual i
4101 caoin , Sudh na h - eilid seoladh ' n rathad , '
5101 treóir no ciall ; Ach mar Eilid an dalla cheó , Nach d
6101 bha slan , Is tamh aig eilid nan raon ; Gun ghuth cogaidh
7101 bha mi uair , Ghlacaim an eilid air chluas cinn ; Bheirinn am
8102001 ibh ; Tha ' n eilid luath le geur chuinnean , '
9102001 colg fiar . Mar dha eilid thuit iad ' s an réidh ,
10102001 air sliabh ; Cha lean thu eilid chiarr mu thorr , Chruinnich iad
11102002 O caoinibh an laoch ! An eilid no ' n ruadh - bhoc ,
12102002 thu ann an Lagan - nan - eilid , agus a dh ' innis mi
13102003 sruthain ri coireal Do ' n eilid ' s d ' a h -
14102003 Falbh , agus thoir dhachaidh an so eilid chaisionn , bhallach na beinne , lach
15102003 n bheinn , dh ' fhag e eilid chaisionn an t - sleibh aig bonn
16102004 an uiridh aig Coire - nan - eilid , ged bha an Leigh Mac Mhuirich
17102005 moch us feasgar , Leis an Eilid is a laogh . Far
18102005 n robh damh - féidh ' us eilid ag gabhail romh ' n t -
19102005 leis an damh ' s leis an eilid air an ais do ' n fhrith
20102005 a ' bhùiridh , ' S eilid lùth nan luath - chas .
21102005 ag cumail air an aghart chunnaic iad eilid na ' laidhe air fuaran , agus
22102005 choltach so leis mar a bha an eilid na ' laidhe , agus an rathad
23102005 e gaoth ' us talamh air an eilid ; ach cha dianadh e calg dhi
24102005 dh - fhead ' s thog an eilid a ceann . Rinn e rithist i
25102005 bheann cas ; ' S an eilid bhiorach a ' s caol cas ,
26102005 le spìd a cheann . Eilid bhinneach , mheargant ' , bhallach ,
27102006 cròice air chall , Chaidh gach eilid ' us mang as ; Cha
28102006 dhiult a - riabh teine Ri eilid nam fuar - bheann ;
29104 N uair ' stiùradh tu ris an eilid , Bhiodh toll air a bian
30104 ' S ciùrrt ' an eilid o ' r cuid làmhaich .
31105 àrda , — ' N eilid ghlan , a leannan gràdhach ,
32108 coille , cho fiadhaich , aineolach ri eilid nam beann , cho borb ri madadh
33108 Falbh , agus thoir dhachaidh an so eilid chaisionn , bhallach na beinne , lach
34108 n bheinn , dh ' fhàg e eilid chaisionn an t - sléibh aig bonn
35108 thu do dhamh , no dh ' eilid , no dh ' agh , ann
36110 an t - seilich , Agus eilid nam beann : ' S tric
37114 dhorn . Faodaidh ' n eilid ' s an ruadh - bhoc ,
38115 ' S co luath ri eilid nan stùchd - bheann , '
39125 bheann căs , ' S an eilid bhiorach is caol cŏs , Ni
40125 le spìd a cheann . Eilid bhinneach , mheargant , bhallach ,
41125 Bu tu sealgair na h - eilid , A choilich , ' s
42125 Gur h - i ' n eilid bu bhòiche , A ' s
43125 A ' s tric an eilid d ' an còir .
44125 a ' tàmh mu fireach , Eilid bhiorach , ' s mang aic .
45125 g ' an cuir ann , Eilid nam beann àrd , Théid a
46125 ' Si ' n eilid bheag , bhinneach , Bu ghuiniche
47125 Tha fanntuinn san fhrìth ud ; Eilid chaol , eanngach , ' S
48125 Urlar . Tha ' n eilid anns an fhrìth Mar bu chòir
49125 Crunluaith . Tha ' n eilid anns a ghleannan so , Cha
50125 &c , Laidh an eilid air an fhuaran , Chaidh mi
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 6
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb