Your query “bhratach” returned 476 matches in 117 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 16.99 instances per million words) [1.044 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 10
1101 49 Thogadh suas mo bhratach fein , A shoillse mar a
2101 74 Co i a Bhratach ud Fhili Dhuainnich Ne sud Bratach
3101 76 Co i a Bhratach ud Fhili Dhuainich Ne sud Bratach
4101 78 Co i a Bhratach ud , Fhili Dhuainnich Ne sud
5101 PAIRT . Sgaoil Fearrghus a Bhratach re crann , Mar chomthar gun
6101 3 ' Co i a Bhratach sid Iulla dhuanaich , An i
7101 5 ' Cia i ' Bhratach so Iulla dhuanaich , An i
8101 7 ' Co i Bhratach so Iulla ghuanaich , An i
9101 9 ' Co i Bhratach so Iulla , ' &c .
10101 11 Co i Bhratach so Iulla ghuanaich , An i
11101 34 Scaoil Fearghus a Bhratach o chrann , Mar chomhar gu
12101 39 Cia i a Bhratach - sa fhili dhuanaich , An
13101 41 Cia i Bhratach - sa Fhili dhuanaich , An
14101 44 Cia i a Bhratach - sa Fhili dhuanaich , An
15101 46 Cia i a Bhratach - sa Fhili dhuanaich ? An
16101 lan rachd Thog e a Bhratach re crann ' Shuidhich e a
17101 8 ' Is chi mi bhratach gu h - árd , An
18101 shiuil air chuantidh , Na do bhratach dhathach uaine ; Na oran do
19101 run air chuantaidh , No do bhratach dhathach , uaine ; No orain
20101 Os a chionn , a bhratach aigh . 6 Bu
21101 deich Caan ea gne erin Van Bhratach uir dhail glan Ma rivin alun
22102001 O ' n thog thu a bhratach suas , Gun teid a sgaoileadh
23102001 gu bràth cha ' n fhàg mi bhratach , ' S pilleadh dhachaidh dh
24102001 teachd ' nam choir , Fo bhratach bhrôin de shròl dubh Sar mhaighdean
25102001 sgéith . Thog mise ' bhratach : rach a ' s duisg na
26102002 diblidh , truagh , Fo ' bhratach ard , nach tar gu luath ,
27102002 n ' òl bhi gun airceas fo bhratach an àigh ; Ged tha mis
28102002 robh air an sgeadachadh leis gach gne bhratach a ' s shuaicheantas ; cuid a
29102002 anns an do thog Prionns Tearlach a bhratach agus an do thionail e g '
30102003 aite a bhi ga ' Sgaoileadh mar bhratach na h - Election .
31102003 Sin cuir chathach nan Griogarach Fo bhratach a ' ghiubhais — ' S rioghail
32102003 teagamh sam bith , agus a ' bhratach gheal a ' crathadh am barr a
33102003 leis , gus an sath e ' bhratach an Gocam - go . ” Dh
34102003 air an do shath e ' bhratach . “ Is boidheach an cnocan so
35102003 ' n la a shath e a bhratach ann an Gacam - go , cha
36102003 léir , Nach téid deònach fo bhratach Lochiall ; Gu buaidh no gu
37102004 mhillidh agus a ghabhas a mach fo bhratach Prionnsa na Sìth — is àillidhe e
38102005 an ruaig gu crìch , Fodh bhratach chaoimh an Uain . Is
39102005 n claidheam air meirgadh ' s tha bhratach nis paisgte Ach dearg le fuil
40102006 airde tuath , agus air dha a bhratach rioghail a thogail aig Kintore ghluais e
41104 ' N uair a thogtadh do bhratach , Le fraoch gaganach , gorm
42104 ort Tighearna - Chluainidh , ' Bhratach - Uaine ' s na gaisgich nach
43104 Siol - Chuinn nan sròl - bhratach siùbhlach . Hù o , &c
44104 ' N uair a sgaoilteadh do bhratach Ri crann caol air cheann feachda
45105 ' n crann , sgaoil thu ' bhratach , Gu teann a ' s
46106 bhi tinn . Chuireadh suas a ' bhratach Shasunnach air monadh Chutoin , faisg air
47106 h - uile tiota : tog mo bhratach a tha air an làr o bhàs
48106 agus chuir e suas a ' bhratach rioghail mar shuaicheantas cogaidh aig Notingham air
49106 Rùnaich Teàrlach a nis a ' bhratach rioghail a sgaoileadh ri crann ann an
50106 agus air son na thogadh a ' bhratach so . Dh ' fhàiltich na Gàeil
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 10
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb