Your query “[word="bhratach"%c]” returned 486 matches in 119 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 18.13 instances per million words) [1.541 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 10
1101
aoibhneach dealradh . 49 Thogadh suas mo
bhratach
fein , A shoillse mar a ghrein
2101
LOCH . 74 Co i a
Bhratach
ud Fhili Dhuainnich Ne sud Bratach Mhic
3101
' LOCH . 76 Co i a
Bhratach
ud Fhili Dhuainich Ne sud Bratach Mhic
4101
LOCH . 78 Co i a
Bhratach
ud , Fhili Dhuainnich Ne sud Bratach
5101
II . PAIRT . Sgaoil Fearrghus a
Bhratach
re crann , Mar chomthar gun do
6101
LOCHLUNN . 3 ' Co i a
Bhratach
sid Iulla dhuanaich , An i sud
7101
falbh . 5 ' Cia i '
Bhratach
so Iulla dhuanaich , An i sud
8101
h - aobrainibh 7 ' Co i
Bhratach
so Iulla ghuanaich , An i sud
9101
ghlas . 9 ' Co i
Bhratach
so Iulla , ' &c . 10
10101
' - nimhe . 11 Co i
Bhratach
so Iulla ghuanaich , An i sud
11101
OISSAIN . 34 Scaoil Fearghus a
Bhratach
o chrann , Mar chomhar gu '
12101
MANUS . 39 Cia i a
Bhratach
- sa fhili dhuanaich , An i
13101
aobranaibh . MANUS . 41 Cia i
Bhratach
- sa Fhili dhuanaich , An i
14101
[TD 103] MANUS . 44 Cia i a
Bhratach
- sa Fhili dhuanaich , An i
15101
MANUS . 46 Cia i a
Bhratach
- sa Fhili dhuanaich ? An i
16101
lom - lan rachd Thog e a
Bhratach
re crann ' Shuidhich e a luingeas
17101
' 8 ' Is chi mi
bhratach
gu h - árd , An gathaibh
18101
do shiuil air chuantidh , Na do
bhratach
dhathach uaine ; Na oran do rámhach
19101
mo run air chuantaidh , No do
bhratach
dhathach , uaine ; No orain do
20101
crann . Os a chionn , a
bhratach
aigh . 6 Bu chian ar sgaoileadh
21101
S deich Caan ea gne erin Van
Bhratach
uir dhail glan Ma rivin alun in
22102001
O ' n thog thu a
bhratach
suas , Gun teid a sgaoileadh deas
23102001
gu bràth cha ' n fhàg mi
bhratach
, ' S pilleadh dhachaidh dh '
24102001
robh teachd ' nam choir , Fo
bhratach
bhrôin de shròl dubh Sar mhaighdean mhaiseach
25102001
fo ' sgéith . Thog mise '
bhratach
: rach a ' s duisg na
26102002
' diblidh , truagh , Fo '
bhratach
ard , nach tar gu luath ,
27102002
n ' òl bhi gun airceas fo
bhratach
an àigh ; Ged tha mis '
28102002
robh air an sgeadachadh leis gach gne
bhratach
a ' s shuaicheantas ; cuid a
29102002
anns an do thog Prionns Tearlach a
bhratach
agus an do thionail e g '
30102003
aite a bhi ga ' Sgaoileadh mar
bhratach
na h - Election . [TD 11] Ma
31102003
Sin cuir chathach nan Griogarach Fo
bhratach
a ' ghiubhais — ' S rioghail
32102003
teagamh sam bith , agus a '
bhratach
gheal a ' crathadh am barr a
33102003
leis , gus an sath e '
bhratach
an Gocam - go . ” Dh
34102003
air an do shath e '
bhratach
. “ Is boidheach an cnocan so
35102003
' n la a shath e a
bhratach
ann an Gacam - go , cha
36102003
gu léir , Nach téid deònach fo
bhratach
Lochiall ; Gu buaidh no gu bàs
37102004
mhillidh agus a ghabhas a mach fo
bhratach
Prionnsa na Sìth — is àillidhe e
38102005
s an ruaig gu crìch , Fodh
bhratach
chaoimh an Uain . Is lionmhor cath
39102005
n claidheam air meirgadh ' s tha
bhratach
nis paisgte Ach dearg le fuil chàirdean
40102006
airde tuath , agus air dha a
bhratach
rioghail a thogail aig Kintore ghluais e
41104
' N uair a thogtadh do
bhratach
, Le fraoch gaganach , gorm ,
42104
Thig ort Tighearna - Chluainidh , '
Bhratach
- Uaine ' s na gaisgich nach
43104
— Siol - Chuinn nan sròl -
bhratach
siùbhlach . Hù o , &c .
44104
' N uair a sgaoilteadh do
bhratach
Ri crann caol air cheann feachda ,
45105
' n crann , sgaoil thu '
bhratach
, Gu teann a ' s gu
46106
bhi tinn . Chuireadh suas a '
bhratach
Shasunnach air monadh Chutoin , faisg air
47106
h - uile tiota : tog mo
bhratach
a tha air an làr o bhàs
48106
agus chuir e suas a '
bhratach
rioghail mar shuaicheantas cogaidh aig Notingham air
49106
Rùnaich Teàrlach a nis a '
bhratach
rioghail a sgaoileadh ri crann ann an
50106
agus air son na thogadh a '
bhratach
so . Dh ' fhàiltich na Gàeil
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 10
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb