Your query “art” returned 382 matches in 93 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 13.63 instances per million words) [0.901 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 8
1101 eloquence , music , and the art of war , under the tuition of
2101 Baoisgne and Morna , and Cormac Mac Art , High King of Eireann : —
3101 and the soldiers of Cormac Mac Art , High King of Ireland ( 213
4101 and fled to the wilds . Art , son of Conn , High King
5101 son of Cormac , the son of Art , the son of Conn of the
6101 him , and to learn him the art of war and hunting , which was
7101 ] Ossian had all the art and skill of pure poetry . He
8101 of the ' Birth of Cormac Mac Art ; ' and the ' Battle of
9101 and other current prose stories about Art and Cormac , and the battles of
10101 2 Di chonna mee tylych art , Far lar vac donna binni
11101 is oskir mi vacki Rynith is art is dermit doone 2
12101 Oscar mo mhac , Raonidh , Art is Diarmaid donn . 2
13101 Treun - fhear Treabhal agus Art , Na lán ghaisgich a b
14101 mo Mhac , Raini ' , Art , is Diarmaid donn .
15101 Oscar mo mhac , Raoini ' Art , is Diarmad donn ; Seimh
16101 mean ' Cormac , the son of Art , the son of Conn of the
17101 in the reign of Cormac Mac Art , when the Feinne flourished , in
18101 Brabh Dh ' eir ' ich Art Mac Morain nam Mionn . Dh
19101 Eirinn an tan sin iodhon Corbmuc mac Art mhic Cuinn ceud chathach & rainic fios
20101 Aile and Caoilte , to learn his art of war , hunting , &c .
21101 day , that they would learn his Art of War , Eloquence , &c .
22101 beachd mo thuras duit A Mhic Art Churanta mhic Chormaic Treise na h
23101 do chlann curadh Uaitse a mhic Art a Nulladh 38 Do
24101 mhorlat mhirr Gow cormik m ' art inir 2 Ner cleacht
25101 in brar mir Er chormik mc art inir 28 Gin leggi
26101 S gu ' n bhris Cormag mac Art Caogad lann ghlas air an druim
27101 marries Graidhne , daughter of Cormac mac Art ( H . I . ) .
28101 Sin tulli so chayme fa art 21 Saywic swlzorme essroye
29101 warior , and learnt in all the art of war . Goll was the foremost
30101 the Irish High King , Cormac Mac Art . 1 SGRIOB
31101 Fingal discerned the fact by his magic art which he performed ( as traditionary related
32101 barrin gi prap Cwneich mwkre agis art 6 Fir sinsir huttwm
33101 fane errin 50 Mallych art in r gym moye Sai sa
34101 Gir zoichin ay garlyn Bollis art mac carbre Er in darna bull
35101 Eidin . 26 Eirigh Art is glac do Chloidheamh , Is
36101 Leagadh leis le meud a chùimeas Art mac Chairbre air an ath urchair .
37101 Huit le Oscar gniobh nach cuimisich Art mac Chairbra air an ath Urchair
38101 Eirann . 78 Art mhic Chairbnidh glac do chloi ' eamh
39101 Agus faidheoidh gniomh gun chuimhne , Art mac Chairbnidh ' n dara urchair .
40101 ' S mharbhadh Raoinidh ' s Art , Na laoich bu dáite ,
41101 103 ' S Art mac a Chairbnidh , Air an
42101 Eirinn . 43 Eirich Art is glac do chloidh eamh ,
43101 Leagadh leis aig meud a chuimseadh Art mac Cairbre air an ath urchair .
44101 CAIRBHAIR . Art mhic Carbhair glac do chlaimh ,
45101 Thuit le Oscar gniomh nach cuimseach Art mac Chairbhair air ' n ath urchair
46101 ( thorcha ) 22 Art mhic Cairbre glac do chlaidhe ,
47101 ais . ' S mharbh e Art air an ath - urchair ;
48101 my grave but cruel Aliens ? Where art thou , O Fingal !
49101 òg Sann re linn Chormaig ic Art , A chuiridh re slait mo
50101 namely , the Feinne and Cormac Mac Art , High King of Ireland . —
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 8
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb