Your query “[word="art"%c]” returned 389 matches in 96 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 14.51 instances per million words) [2.139 seconds]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 8
1101
eloquence , music , and the
art
of war , under the tuition of
2101
Baoisgne and Morna , and Cormac Mac
Art
, High King of Eireann : —
3101
and the soldiers of Cormac Mac
Art
, High King of Ireland ( 213
4101
and fled to the wilds .
Art
, son of Conn , High King
5101
son of Cormac , the son of
Art
, the son of Conn of the
6101
him , and to learn him the
art
of war and hunting , which was
7101
quotation . ] Ossian had all the
art
and skill of pure poetry . He
8101
of the ' Birth of Cormac Mac
Art
; ' and the ' Battle of
9101
and other current prose stories about
Art
and Cormac , and the battles of
10101
in nea 2 Di chonna mee tylych
art
, Far lar vac donna binni Far
11101
Finni is oskir mi vacki Rynith is
art
is dermit doone 2 M ' lowith
12101
is Oscar mo mhac , Raonidh ,
Art
is Diarmaid donn . 2 Mac -
13101
glóir ; Treun - fhear Treabhal agus
Art
, Na lán ghaisgich a b '
14101
Oscar mo Mhac , Raini ' ,
Art
, is Diarmaid donn . 2 Mic
15101
is Oscar mo mhac , Raoini '
Art
, is Diarmad donn ; Seimh -
16101
mean ' Cormac , the son of
Art
, the son of Conn of the
17101
in the reign of Cormac Mac
Art
, when the Feinne flourished , in
18101
Mac Brabh Dh ' eir ' ich
Art
Mac Morain nam Mionn . Dh '
19101
Eirinn an tan sin iodhon Corbmuc mac
Art
mhic Cuinn ceud chathach & rainic fios
20101
Aile and Caoilte , to learn his
art
of war , hunting , &c .
21101
day , that they would learn his
Art
of War , Eloquence , &c .
22101
be beachd mo thuras duit A Mhic
Art
Churanta mhic Chormaic Treise na h -
23101
ced do chlann curadh Uaitse a mhic
Art
a Nulladh 38 Do churios me curaidh
24101
moyr mhorlat mhirr Gow cormik m '
art
inir 2 Ner cleacht me meith my
25101
nasgis in brar mir Er chormik mc
art
inir 28 Gin leggi gi ray in
26101
S gu ' n bhris Cormag mac
Art
Caogad lann ghlas air an druim .
27101
marries Graidhne , daughter of Cormac mac
Art
( H . I . ) .
28101
wane , Sin tulli so chayme fa
art
21 Saywic swlzorme essroye , Far la
29101
warior , and learnt in all the
art
of war . Goll was the foremost
30101
the Irish High King , Cormac Mac
Art
. 1 SGRIOB a chaidh Fionn le
31101
Fingal discerned the fact by his magic
art
which he performed ( as traditionary related
32101
chan barrin gi prap Cwneich mwkre agis
art
6 Fir sinsir huttwm in sin Di
33101
Is er dye fane errin 50 Mallych
art
in r gym moye Sai sa dwe
34101
gin deichill Gir zoichin ay garlyn Bollis
art
mac carbre Er in darna bull 13
35101
chumadh Uilt agus Eidin . 26 Eirigh
Art
is glac do Chloidheamh , Is seasamh
36101
hairde Leagadh leis le meud a chùimeas
Art
mac Chairbre air an ath urchair .
37101
Tshluaidh Huit le Oscar gniobh nach cuimisich
Art
mac Chairbra air an ath Urchair 30
38101
Righ na h - Eirann . 78
Art
mhic Chairbnidh glac do chloi ' eamh
39101
Agus faidheoidh gniomh gun chuimhne ,
Art
mac Chairbnidh ' n dara urchair .
40101
' S mharbhadh Raoinidh ' s
Art
, Na laoich bu dáite , loinreach
41101
sa ghuin e . 103 ' S
Art
mac a Chairbnidh , Air an dara
42101
leis Righ nah Eirinn . 43 Eirich
Art
is glac do chloidh eamh , Is
43101
airde Leagadh leis aig meud a chuimseadh
Art
mac Cairbre air an ath urchair .
44101
na h - Eirionn . CAIRBHAIR .
Art
mhic Carbhair glac do chlaimh , '
45101
Thuit le Oscar gniomh nach cuimseach
Art
mac Chairbhair air ' n ath urchair
46101
righ Eirin . ( thorcha ) 22
Art
mhic Cairbre glac do chlaidhe , Seasamh
47101
ais . ' S mharbh e
Art
air an ath - urchair ; Sluagh
48101
my grave but cruel Aliens ? Where
art
thou , O Fingal ! [TD 197] Oscar
49101
S òg Sann re linn Chormaig ic
Art
, A chuiridh re slait mo th
50101
namely , the Feinne and Cormac Mac
Art
, High King of Ireland . —
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 8
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb