Your query “an te* cho” returned 18 matches in 12 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 0.64 instances per million words) [0.823 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 18      Page 1 / 1
1102004 Cha do rainig iad ' n an teagasg cho tric ' s a rainig iad '
2121 còmpanaich a mach agus bha i ann an teanndach cho mòr is nach robh i tiormachadh sùil
3201 t - àite cho tioram ' s an teas cho mór , ' s nach robh bileag
4217004 am fèath geal nan eun , agus an teas cho mór ' s gu ' m biodh
530 Dh ' òl e an tea cho luath ' s a b ' urrainn
677 s tu ann ad suidhe aig taobh an teine cho soillear ' s gu ' n d
781001 bho ' n lasair , gidheadh bha an teine cho dian bras , le tiormachd a '
881003 s ainmhidhean air an d ' thainig an teine cho grad ' s nach robh ùin '
981004 tha seadhan ann , anns am bheil an teaghlach cho dlùth cheangailte r ' a chéile gus
1081006 air a ' cheart latha bha an teas cho mor ' s gu ' n do
1181006 an soirbheas , agus an sin sgaoil an teine cho luath ' s nach robh doigh air
1281007 ' n fhear a bh ' aig an teine cho deas - bhriathrach ' s a bha
1381007 gu feasgar an ath latha . Sgaoil an teine cho ealamh ' s nach d ' fhuair
1481010 Cha do rainig iad ' n an teagasg cho tric ' s a rainig iad '
1581010 a phòsadh air latha sònruichte ach rinn an teas cho lag i ' s gu ' n
1681010 Anns an dòigh sin cha robh an teine cho cronail ' sa bhitheadh e na '
1781010 ghabhail . Thuirt e riutha nach robh an teas cho mor ' s gu ' n ruigeadh
1881010 innealan a thoirt a null bha an teine cho fad air adhart ' s gu '
NoFilenameSolution 1 to 18      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb