Your query “[word="an"%c] [word="te.*"%c] [word="cho"%c]” returned 20 matches in 14 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 0.75 instances per million words) [1.373 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 20      Page 1 / 1
1102004
Cha do rainig iad ' n
an teagasg cho
tric ' s a rainig iad '
2121
còmpanaich a mach agus bha i ann
an teanndach cho
mòr is nach robh i tiormachadh sùil
3161
' S tha e ' nis ann
an teaghlach Cho
saibhir ' sa ' s àill leis
4181
' S tha e nis ann
an teaghlach Cho
saoibhir ' sa ' s aill leis
5201
t - àite cho tioram ' s
an teas cho
mór , ' s nach robh bileag
6217004
am fèath geal nan eun , agus
an teas cho
mór ' s gu ' m biodh
730
cho sgìth . Dh ' òl e
an tea cho
luath ' s a b ' urrainn
877
s tu ann ad suidhe aig taobh
an teine cho
soillear ' s gu ' n d
981001
bho ' n lasair , gidheadh bha
an teine cho
dian bras , le tiormachd a '
1081003
s ainmhidhean air an d ' thainig
an teine cho
grad ' s nach robh ùin '
1181004
tha seadhan ann , anns am bheil
an teaghlach cho
dlùth cheangailte r ' a chéile gus
1281006
air a ' cheart latha bha
an teas cho
mor ' s gu ' n do
1381006
an soirbheas , agus an sin sgaoil
an teine cho
luath ' s nach robh doigh air
1481007
' n fhear a bh ' aig
an teine cho
deas - bhriathrach ' s a bha
1581007
gu feasgar an ath latha . Sgaoil
an teine cho
ealamh ' s nach d ' fhuair
1681010
Cha do rainig iad ' n
an teagasg cho
tric ' s a rainig iad '
1781010
a phòsadh air latha sònruichte ach rinn
an teas cho
lag i ' s gu ' n
1881010
Anns an dòigh sin cha robh
an teine cho
cronail ' sa bhitheadh e na '
1981010
ghabhail . Thuirt e riutha nach robh
an teas cho
mor ' s gu ' n ruigeadh
2081010
innealan a thoirt a null bha
an teine cho
fad air adhart ' s gu '
NoFilenameSolution 1 to 20      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb