Your query “[word="an"%c] [word="Steòrnabhagh"%c]” returned 94 matches in 21 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 3.51 instances per million words) [1.419 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
111
laoighean ann a hostail nam balach ,
an Steòrnabhagh
, aig an aon àm rium .
214
fiachainn ri obair fhaighinn air tìr ann
an Steòrnabhagh
. Chaidh Seumas far an robh Iain
314
an dèidh dhaibh an sgadan a reic
an Steòrnabhagh
. Mur a biodh iad ach air
414
sin oidhche dheth aig an sgiobadh ann
an Steòrnabhagh
. Chòrdadh seo riutha glè mhath an
514
' coinneachadh ri iomadh caileig ghrinn ann
an Steòrnabhagh
nuair a bhiodh oidhche air tìr aca
614
i gu robh àite no dhà ann
an Steòrnabhagh
far an robh mnathan ag iarraidh chaileagan
714
gu robh dùil gun tadhaileadh iad ann
an Steòrnabhagh
. Bha comhairle a ' Bhaile ,
814
iad air ùin ' a chall ann
an Steòrnabhagh
a ' lorg dotair a bha deiseil
914
ann an taigh mòr air Sràid Leòdhais
an Steòrnabhagh
. Bha Coinneach , cuideachd , a
1014
bhliadhnachan , thòisich cosnadh iasgach an sgadain
an Steòrnabhagh
a ' dol air ais . Bha
1114
agus Coinneach air ais gu an obair
an Steòrnabhagh
' s an Glaschu , agus bha
1214
ghabh iad comharraidhean ach an innseadh iad
an Steòrnabhagh
càit an robh iad . An ath
1314
Aon oidhche ' s iad air tìr
an Steòrnabhagh
seach gu robh càradh a dhìth air
1414
a chaidh i dhan àrd - sgoil
an Steòrnabhagh
, agus b ' fheudar dhi a
1514
' fheàrr dhut d ' obair fhàgail
an Steòrnabhagh
, agus a thighinn dhachaidh gus cuideachadh
1614
i a - nis a ' fuireach
an Steòrnabhagh
. Bhiodh iad mar bu trice a
1714
dùil agam sguir a dh ' obair
an Steòrnabhagh
toiseach an Earraich agus a dhol a
1814
Grabhair an dèidh a bhith cho fada
an Steòrnabhagh
. “ Dè mar a tha e
1914
[ Dealbh ] A ' cutadh ann
an Steòrnabhagh
[TD 72] riumsa dhen aon bheachd – gum
2014
seachad an là sna taighean - òsda
an Steòrnabhagh
. Chualas an dèidh seo feadhainn dhe
2114
là ' s iad ris an laimrig
an Steòrnabhagh
, bha bàta as an Rudha rin
22201
Chaidh e a Sgoil MhicNeacail ,
an Steòrnabhagh
, agus b ' e am prìomh
23201
a bheireadh e do Sgoil MhicNeacail ,
an Steòrnabhagh
, cha do ghabh e an cothrom
24201
ciad cheann Sgoil a ' Chaisteil ,
an Steòrnabhagh
, agus fear eile , ri briseadh
25203
dhan sgoil ann an Nis agus ann
an Steòrnabhagh
, is à sin a dh '
26203
ann a bha e ach ann
an Steòrnabhagh
. An làrna - mhàireach cha robh
27203
th ' agam . Greiseag bheag ann
an Steòrnabhagh
, ' s dh ' fhaodadh e
28210
a - mach nach b ' ann
an Steòrnabhagh
a thigeadh Morair Hunndaidh air tìr ,
29248
Bha fios aig muinntir na Néibhi ann
an Steòrnabhagh
gu ruigeadh dhà no thrì cheudan RNRs
30248
Néibhi , a dh ' fhosgail ann
an Steòrnabhagh
air Di - ciadain , an t
31248
a bha os cionn na Néibhi ann
an Steòrnabhagh
ach Cùirt Peanais . Chuir e teileagram
32248
dhiù , a ' Néibhi ann
an Steòrnabhagh
— a cheart cho deònach air faighinn
33248
faiceadh tu soluis a ' bhaile ann
an Steòrnabhagh
? F : Chitheadh . Bha iad
34248
“ Tha bial a ' bhàigh ann
an Steòrnabhagh
air a chomharrachadh le dà sholus faisg
35248
Fhaoilleach ann an Tigh na Cùirteach ann
an Steòrnabhagh
. Thàinig air an Lord Advocate ann
36248
ìnnse nach robh Boxall air a bhith
an Steòrnabhagh
ach dà mhìos aig an àm ;
37248
de dh ' oifigeirean na Néibhi ann
an Steòrnabhagh
, agus fhreagair e : “ Chan
38248
ìnnse dha ciamar a chaidh cùisean ann
an Steòrnabhagh
: “ Dh ' fhaodadh gum bi
39248
air tìr ri falbh nan sràidean ann
an Steòrnabhagh
air madainn na Bliadhn ' Uire gun
40248
bliadhna deug — anns an àrd sgoil
an Steòrnabhagh
, agus tha cuimhne mhath agam ,
41248
' air tòiseachadh ann am bùth ann
an Steòrnabhagh
air an latha mu dheireadh de 1918
42248
n Ard - Mharaiche gu Boyle ann
an Steòrnabhagh
, ag aontachadh ris a ' phrìs
43248
a fear a bh ' ann
an Steòrnabhagh
agus aig an robh làn - fhios
44248
seòrsa iomraidh a tha an Rear Admiral
an Steòrnabhagh
ag iarraidh . Chan eil càil a
45248
Ri ìnnse dha ' n Rear Admiral
an Steòrnabhagh
nach eilear a ' smaoineachadh gum bitheadh
46249
a - Chléirich ' na mhinisteir
an Steòrnabhagh
, agus Murchadh Moireasdan ' na mhinisteir
47249
agus a theaghlach a ' còmhnaidh ann
an Steòrnabhagh
gus an deachaidh tigh - comhnaidh a
48249
Barabhas . Bha Camshron air a shuidheachadh
an Steòrnabhagh
an 1815 , agus MacRath dà bhliadhna
49249
choinnich a ' Chléir an ath uair
an Steòrnabhagh
. Bha mar an ceudna iarrtas bho
50249
a shuidheachadh araon ann am Barabhas agus
an Steòrnabhagh
, a thuilleadh air na coimhthionalan eile
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 2
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb