Your query “abair” returned 1,882 matches in 203 different texts (in 28,018,759 words [355 texts]; frequency: 67.17 instances per million words) [0.681 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 38
1101 fheirg ; Sann a dhu ' abair è geur chòmhrug , As an
2101 1 CHO ' n abair mi mo thriath re m cheol ,
3101 1 CHA ' N abair mi mo thriath re m ' cheol
4102001 Tha abhainn mhor eile ris an abair iad an Ottowa ; an dèigh dhi
5102001 ann ; uime sin cha ' n abair sinn a bheag mu ' n chuis
6102001 ' iad na Pictich , ris an abair na seanachaidhean Eirionnach Cruithnich , an ceud
7102001 ' s bi cinnteach gu ' n abair thu , Le ' r cead ,
8102001 s thàinig searbhanta ' nuas . “ Abair ris an rìgh ” ars ' esan
9102001 so do ' n rìgh . “ Abair ris a radh rithe tighinn a nall
10102001 air an aobhar sin cha ' n abair mi tuillidh mu na cleasan acasan aig
11102001 ro cheart , a Chailein , abair thusa sin , agus mo làmhsa nach
12102001 ro cheart , ro cheart , dìreach abair thusa sin , a Chailein , agus
13102001 a shaoileas tu ' thaitneas rium , abair rithe gur ann innte - se tha
14102001 i coma - co - dhiù , abair , mar thuirt Uilleam Ros .
15102001 Righ ris a ' ghreighear “ agus abair ris an iasgair toiseachadh air iasgach a
16102001 òigh ' n , ' S abair gur brath ' r mì ' n
17102001 ' athair , ' cha ' n abair mise riut ach , ' Ma bheir
18102002 dean thu caoidh mu dheireadh agus gun abair thu , Cionnus a thug mi fuath
19102002 “ rach air d ' ais agus abair ris a ' mhinisteir , gu '
20102002 ' àraidh nach ainmich mi , agus abair ris an Sgrìobhadair leam leat , Cuir
21102002 ' s posaidh e thu . Abair ri d ' pheathraichean , ma bheir
22102002 mhulaid e ! Tha fhios agam gun abair thu : Tha chùis gu h -
23102002 n cheardaich , thoir dha e agus abair ris gu ' m bheil daoine '
24102002 ris . ” “ Cha ' n abair , cha ' n abair a bhean
25102002 ' n abair , cha ' n abair a bhean , ” thuirt Ailein Mac
26102002 an taillear gille og , ris an abair sinn Cailein , ag ionnsachadh a cheird
27102002 ciod iad , — rudan ris an abair iad , — ris an abair iad
28102002 an abair iad , — ris an abair iad — stad gus an cuimhnich mi
29102002 mi — seadh , rudan ris an abair iad Dolly Vardens . COIN
30102002 an clar an aodainn , agus na abair smid . Giulain thu fein gu direach
31102002 aca ann an aoradh Dhe . An abair thu mathachadh ris ' sin ? Agus
32102002 iomchuidh air son na Coisridh ! An abair thu mathachadh ri ' leithid sin ?
33102002 an duthchannan fad air falbh , nach abair gu bheil sibh airidh air meas mor
34102002 ' bhroin , A ' s abair ris a chridhe chiùirrt ' , —
35102002 e dha an aire ' thoirt nach abair e rud a bhios calg - dhireach
36102003 am bi gheimhleag am maireach ? Abair na ' s aill leat , iar
37102003 Cuairtear — ach cha ' n abair mi tuilleadh . Sin agad a '
38102003 coma co dhiubh , cha ' n abair mi tuilleadh air an am . '
39102003 CAL . — Cha ' n abair mi diog , ach chi sinn ;
40102003 rainig sinn Glaschu , aite ris an abair iad am Broomielaw ; b ' e
41102003 a thachair so , gun fhios nach abair am fear - eachdraidh a thig an
42102003 anns na cleocaichean ; cha ' n abair mi bheag , ach cum thusa ,
43102003 ' eirich dhomh . Cha ' n abair mi tuilleadh air an am , ach
44102003 mu chairdeas Seonaid , cha ' n abair mi , ach a mhain — “
45102003 mar tha thu , creid ; agus abair , Bhasaich Criosd air mo shon -
46102003 ghuidhe shuas ann an neamh . Abair , ' s i so acair m
47102003 h - onoir . Cha ' n abair mi gu bheil so mar nach bu
48102003 riut , Fhearchair . cuir riut , abair an t - altachadh . ” Spionadh
49102003 a radh ri d ' chloinn , abair e a nis ; oir feudaidh am
50102003 fhaide , ' s cha ' n abair mi , Tha mo leanaban a '
NoFilenameSolution 1 to 50      Page 1 / 38
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb