Your query “[word="An"%c] [word="Teachdaire"%c] [word="Gaelach"%c]” returned 29 matches in 6 different texts (in 26,804,983 words [364 texts]; frequency: 1.08 instances per million words) [1.63 seconds - retrieved from cache]
|<<<>>>|
     
  
  
     
NoFilenameSolution 1 to 29      Page 1 / 1
1128
Tha dhìth air a ' Ghaeltachd
an Teachdaire Gaelach
a chur an làimh gach mic agus
2133001
bhrog air cheann . CRIOCH . [TD 1]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS MAIGH , 1829 . A
3133001
nar measg roimhe so , ach chuir
an Teachdaire Gaelach
cinn daoine gu tur air aimhreidh .
4133001
bàta gu tioram glan . Nam biodh
an Teachdaire Gaelach
, cò air bith e , mar
5133001
Argyle Street , Glasgow . [TD 169]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS MEADHONACH A GHEAMHRAIDH . AIREAMH
6133001
duilleig 181 san leabhar fhèin ]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS DEIREANNACH A GHEAMHRAIDH . AIREAMH
7133001
mi faicinn nach dean neach gnothach ach
an Teachdaire Gaelach
. Bithibhse co math agus bata maith
8133001
cleachdanna na Gaeltachd . Le do charaid
an TEACHDAIRE GAELACH
. LITIR O EOGHAN OG . “
9133001
nach fuasgail fiacail aig do charaid ,
AN TEACHDAIRE GAELACH
. FOCAL SAN DEALACHADH . Le fior
10133001
arson faobhachadh leugh faochadh . [TD 217]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. A CHEUD MHIOS DE ' N
11133001
Argyle Street , Glasgow . [TD 241]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. AM MIOS MART . XI .
12133001
mu sheachd uairean sa mhaduinn . [TD 265]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS DEIREANNACH AN EARRAICH . XII
13133002
uair - deug san oidhche . [TD 1]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. CEUD MHIOS AN T - SAMHRAIDH
14133002
56 , Trongate , Glasgow . [TD 25]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS MEADHONACH AN T - SAMHRAIDH
15133002
56 , Trongate , Glasgow . [TD 49]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS DEIREANNACH AN T - SAMHRUIDH
16133002
56 , Trongate , Glasgow . [TD 73]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. CEUD MHIOS AN FHOGHARAIDH . XVI
17133002
' san ath - Theachdaire . [TD 97]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS MEADHONACH AN FHOGH ' RAIDH
18133002
Maclure , Printer , Glasgow . [TD 121]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS DEIREANNACH AN FHOGH ' RAIDH
19133002
mi fhein làmh air fear dhiubh —
An Teachdaire Gaelach
, An là a chi ' s
20133002
a ' dol an daoiread . [TD 145]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. A CHEUD MHIOS DE ' N
21133002
aon leabhar ' sa Ghaelic . [TD 169]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS MEADHONACH A GHEAMHRAIDH . XX
22133002
domh a chur sios . Ma rinn
an Teachdaire Gaelach
riamh maith , ars ' esan ,
23133002
ùr dhuit is mòran diùbh ! [TD 193]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS DEIREANNACH A GHEAMHRAIDH . XXI
24133002
gabh iad ar leithsgeul . . [TD 217]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. CEUD MHIOS AN EARRAICH . XXII
25133002
Tha fadal oirnn cluinntinn uatha . [TD 241]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS MEADHOIN AN EARRAICH . XXIII
26133002
arson c ' che leugh cìche [TD 265]
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MIOS A CHEITEIN , NO MIOS
27174
B . R . ” anns
An Teachdaire Gaelach
II ( 1831 ) : 35 ;
2859005
Scottish Highlands , 111 - 19 ;
An Teachdaire Gaelach
, August 1830 ; Nicolson , Gaelic
2981007
nach fuasgail fiacail aig do charaid ,
AN TEACHDAIRE GAELACH
. MAC A ' BHALBHAIN . SGEUL
NoFilenameSolution 1 to 29      Page 1 / 1
|<<<>>>|
     
  
  
     
Powered by CQPWeb