Gàidhlig / English

Sgioba aig an àm seo

Roibeard Ò Maolalaigh

An t-Ollamh Roibeard Ò Maolalaigh
Stiùiriche

Rugadh Rob(by) ann am Baile Àtha Cliath far an robh e na oileanach fo-cheumnach agus iar-cheumnach ann an Colaiste an Oilthighe Baile Àtha Cliath. Bhuilicheadh ceum PhD ann an Ceiltis air le Oilthigh Dhùn Èideann. Bha e na òraidiche ann an Colaiste an Oilthighe Baile Àtha Cliath agus Oilthigh Dhùn Èideann, agus na neach-rannsachaidh ann an Sgoil na Ceiltise, Institiud Àrd-Lèighinn Bhaile Àtha Cliath, far an robh e na Leas-Ollamh. Tha e air a bhith ag obair ann an Oilthigh Ghlaschu mar Ollamh na Gàidhlig bhon Fhaoilleach 2005 air adhart, agus chaidh ainmneachadh mar chiad Ollamh Stèidhichte na Gàidhlig anns a’ Ghilblean 2010. Stèidhich e am pròiseact Dachaigh airson Stòras na Gàidhlig ann an 2006 agus Corpas na Gàidhlig ann an 2008. Am measg nam pròiseactan didseatach anns an robh e an sàs gu ruige seo, tha: Leabhar-eòlas Cànanachas agus Litreachas na Gaeilge agus Muinntir na h-Alba anns na Meadhan-Aoisean 1093–1314. Faic an duileag aige an seo.

 • Stephen Barrett

  Stephen Barrett
  Leasaiche Siostaman Teicneòlas Fiosrachaidh

  Tha Stevie an urra ri goireasan eadar-lìn a chruthachadh is a ghleidheil airson DASG. Tha e air a bhith a obair mar neach-leasachaidh ann an teicneolas fiosrachaidh fad 15 bliadhna, agus e air làraichean-lìn agus siostaman a chruthachadh airson grunn bhuidhnean leithid Conservatoire Rìoghail na h-Alba, Oilthigh Carolina a Tuath aig Cnoc a’ Chaipeil, Ùghdarras Taigheadais Ghlaschu agus a’ Bhanca Ghearmailtich.

 • Andrew Dunn

  Anndra Dunn
  Neach-taic Corpais

  Tha Anndra ag obair mar neach-taic air corpas DASG agus a' dèanamh dearbh-leughadh air na teacsaichean a tha a' dol air-loidhne. Is ann à Leòdhas a tha e an toiseach agus bha e na oileanach aig Oilthigh Obar Dheathain mus tàinig e a Ghlaschu, a' dèanamh Gàidhlig agus an uairsin Sgrìobhadh Cruthachail. Tha e air aon leabhar, Còisir nan Gunna, a sgrìobhadh agus tha e ag obair air an dàrna fear aige.

 • Ceit Langhorne

  Ceit Langhorne
  Neach-taic Corpais

  Is ann à Baile Deàrnaig, tuath air Baile Ghlaschu, a tha Ceit. Dh’ionnsaich i a’ Ghàidhlig ann an Oilthigh Obar Dheathain. Às dèidh dhith ceumnachadh ann an 2012, rinn i Dioploma anns na Meadhanan Gàidhlig aig Sabhal Mòr Ostaig agus bhon uairsin, tha i air a bhith ag obair an dà chuid airson Radio nan Gàidheal agus BBC Alba. Rinn i prògram radio i fhèin, a chaidh a chraoladh air Radio nan Gàidheal as t-samhradh 2014. Is e ‘Ceartas dhan Chearrag’a b’ ainm dha. Tha Ceit an sàs ann a bhith a’ brosnachadh Gàidhlig agus òrain Ghàidhlig tro phroiseactan coimhearsnachd is dùthchais air feadh na dùthcha. Thòisich i ag obair aig DASG anns an Dùbhlachd, 2014.

 • Abigail Lightbody

  Abigail Lightbody
  Neach-taic Corpais

  Is ann à Fionn Treabh, faisg air Sruighlea, a tha Abigail Lightbody. Dh'ionnsaich i a’ Ghàidhlig aig Oilthigh Glaschu agus cheumnaich i ann an 2014 le MA ann an Ceiltis. Thòisich i ag obair aig DASG anns An t-Sultain 2014. Tha Abigail an lùib ceòl dualchasach agus seinn ann an Glaschu agus ann an Siorrachd Shruighlea.

 • Tòmas MacAilpein

  Tòmas MacAilpein
  Neach-taic Corpais

  Thogadh Tòmas ann an Siorrachd Rinn Friù agus an uair sin anns an Eilean Dhubh. Bha e na oileanach aig an t-Sabhal Mhòr, agus chaidh e an lùib rannsachadh Eachdraidh aig Oilthigh Ghlaschu. A’ tòiseachadh aig DASG san Dùbhlachd 2016, tha e an urra ri cruth didseatach a chur air an iris Gairm.

 • Alasdair MacIlleBhàin

  Alasdair MacIlleBhàin
  Neach-taic Corpais

  Is ann à Muile a tha Alasdair. Bha e na oileanach fo-cheumnach aig Sabhal Mòr Ostaig agus Oilthigh Ghlaschu. Bhuilicheadh PhD ann an Ceiltis air le Oilthigh Ghlaschu san Fhaoilleach 2017. Bidh e a’ seinn sa Ghàidhlig.

 • Mark McConville

  An Dr Mark McConville
  Neach-rannsachaidh / Manaidsear Pròiseict

  Tha Mark a’ comhairleachadh sgioba DhASG mu ghnothaichean teicneolais agus cànanachais. Fhuair e ceum PhD bho Oilthigh Dhùn Èideann ann an 2006 ann an coimpiutaireachd agus cànanachas, agus bha e 'na Neach-rannsachaidh Shoillse aig Oilthigh Ghlaschu bho 2010 gu 2015. Tha e ag obair an-dràsta air seòrsa ùr faclair na Gàidhlig: Lexicopia.

 • Olga Szczesnowicz

  Olga Szczesnowicz
  Àrd neach-taic Corpais

  Is ann às a’ Phòlainn a tha Ola. Fhuair i ceum MA ann an Ceiltis bho Oilthigh Ghlaschu ann an 2009 agus tha i air a bhith ag obair air a’ phròiseact bhon Mhàrt 2008. An toiseach chuir i ann an cruth didseatach a’ mhòr-chuid dhen obair-trusaidh a tha ann an tasglann a’ phròiseict Faclair Eachdraidheil na Gàidhlig (FEG), agus an-dràsta is ann ann an Corpas na Gàidhlig as motha a tha i an sàs.

 • Edit Wenelius

  Edit Wenelius
  Neach-taic Corpais

  Buinidh Edit don Fhionnlainn agus thàinig i a dh’Alba ann an 2009 far an tug i ceum MA a-mach aig Oilthigh Ghlaschu ann an Gàidhlig agus Cànan na Beurla ann an 2013. Bha i cuideachd aig Sabhal Mòr Ostaig gus piseach a thoirt air a’ Ghàidhlig aice agus rinn i greis-gnìomhachais le Ainmean-Àite na h-Alba as t-samhradh 2014. Tha i a-nis air ùr-chrìoch a chur air ceum maighstir ann an Ceiltis agus Eòlas na h-Alba aig Oilthigh Dhùn Èideann agus thòisich i ag obair air DASG san Damhair 2015.

 • Anndra Wiseman

  An Dr Anndra Wiseman
  Neach-taic Corpais

  Buinidh Anndra don Ghearasdan, Loch Abar, agus thug e mach ceumannan bho Oilthigh Dhùn Èideann agus Ghlaschu. Tha e air iomadh artaigil a sgrìobhadh air caochladh chuspairean aig a bheil dlùth-cheangal ri dualchas agus dùthchas nan Gàidheal. Le ùidh mhòr aige anns na daonnachdan ditseatach, bha e ag obair roimhe air Pròiseact Chalum MhicGilleathain agus Pròiseact MhicGilleMhìcheil MhicBhàtair, agus tha e a-nist an sàs ann an DASG.Luchd-obrach a chleachd a bhith san sgioba

 • Shelagh Chaimbeul
 • Garry Cooke
 • Iain Dòmhnallach
 • Wojtek Dziejma
 • Kerr Gibb
 • An Dr Aonghas MacCoinnich
 • Calum MacLeòid
 • Alana NicAonghais
 • Linda NicLeòid
 • Ruaraidh Mac an t-Saoir
 • Seumas MacPhàrlain
 • Shona Masson
 • Cailean Masterson
 • Susanna Naismith
 • Rosaidh Phillips
 • Ealasaid Pyper
 • Mairead Roberts
 • Dàibhidh Robinson