Gàidhlig / English
Tha Corpas na Gàidhlig na phàirt de phròiseact DASG. Chaidh a stèidheachadh ann ann 2008 leis na h-amasan a leanas:
  • corpas dealantach iomlan de sgrìobhainnean ann an Gàidhlig na h-Alba a chruthachadh do dh’oileanaich agus luchd-rannsachaidh cànan, litreachas agus cultar Gàidhlig na h-Alba
  • an stèidh theacsail a thoirt airson a’ phròiseict eadar-oilthigheil, Faclair na Gàidhlig, air am bi faclair eachdraidheil na Gàidhlig, a tha ri teachd, stèidhichte
  • goireas a thoirt a nì planadh corpais agus teicneòlas leasachadh corpais airson na Gàidhlig nas fhasa

Tha a’ chiad earrann de Chorpas na Gàidhlig ag amas air 339 teacsa bho gach àm ann an litreachas na Gàidhlig agus bho iomadach gnè – bàrdachd, rosg, òrain agus beul-aithris nam measg sin – a chur ann an cruth didseatach. Tha na sgrìobhainnean sin (ann an liosta gu h-ìseal) air prìomhachas fhaighinn gus stèidh theacsail a thoirt dhan phròiseact faclaireachd eadar-oilthigheil, Faclair na Gàidhlig. Thathar an dùil gum bi farsaingeachd sgrìobhainnean eile air an cur ris, mar a thèid Corpas na Gàidhlig air adhart, agus thar ùine, gum bi labhairt air a riochdachadh le sgrìobhainnean agus le faidhlichean fuaim. Anns an ùine fhada, bidh an Corpas air a chleachdadh gus am faclair ùrachadh.

Gu ruige seo thathar an dèidh 26 millean facal a ghlacadh, a’ chuid as motha dhiubh ann an Gàidhlig.

Tha an 339 teacsa a chaidh a thaghadh le Faclair na Gaidhlig airson an cur ann an cruth didseatach mar phàirt dhen Chiad Earrainn ann an liosta gu h-ìseal (thèid an cur ann an cruth didseatach ma gheibhear na ceadan iomchaidh):

ID Ùghdar Deasaiche Tiotal
1 MacGill-Eain, Somhairle Whyte, Christopher Somhairle MacGill-Eain: Dàin do Eimhir 31 (Association for Scottish Literary Studies). Glasgow: Association for Scottish Literary Studies. 2002
2 Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair N/A Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair. Stornoway: Acair. 2001
3 MacDonald, Donald Black, Ronald Smuaintean fo Éiseabhal (Thoughts under Eiseaval). Edinburgh: Birlinn. 2000
4 Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair N/A Bàrdachd Dhòmhnaill Alasdair. Stornoway: Acair. 1999
5 Anonymous N/A Inbhe Thearainte Dhan Ghàidhlig, Dreach iùl airson Achd Gàidhlig. Inverness: Comunn na Gàidhlig. 1999
6 Anonymous N/A Tasgadh anns an Ùine Romhainn, A’ Cruthachadh Luchd-Obrach Cothromaichte air Ghaidhealtachd is sna h-Eileanan. Inverness: Produced by Cànan, Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye (for Training 2000, Children in Scotland, Rural Forum, Scotland). 1996
7 MacNeill, Donald A. Scouller, Alastair MacNeill Moch is Anmoch, the Gaelic poetry of Donald A. MacNeill and other Colonsay bards.. Isle of Colonsay : House of Lochar. 1998
8 MacFhearghuis, Calum N/A Hiort, Far na Laigh a’ Ghrian. Stornoway: Acair. 1995
9 Anonymous N/A Sùil air Meanbh-bhiastagan na Gàidhealtachd ’s nan Eilean. Stornoway: Acair (for Scottish Natural Heritage, and Western Isles Council). 1994
10 Anonymous N/A Coimhead air an Taigh-dubh ann an Arnol. Stornoway and Edinburgh: Historic Scotland, Museum nan Eilean . 1994
11 Caimbeul, Alasdair N/A Am Fear Meadhanach. Ross-shire: Druim Fraoich. 1992
12 Anonymous, for Museum nan Eilean N/A Croitearachd: Taghadh de dh’uidheam obair fearainn às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1991
13 Anonymous, for Museum nan Eilean N/A Iasgach: Taghadh de dh’uidheam iasgaich às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1991
14 MacMhaoilein, Calum N/A A’ Sireadh an Sgadain, Seumas Ruairidh agus Ruairidh Sheumais. Glasgow: Gairm. 1990
15 (Various) MacThomais, Ruairidh Bàrdachd na Roinn-Eòrpa an Gàidhlig (European Poetry in Gaelic). Glasgow: Gairm. 1990
16 MacLeòid, Iain N/A Spuirean na h-Iolaire. Glasgow: Gairm. 1989
17 Anonymous (for Nature Conservancy Council) N/A Loch Druidibeg, Comraich Naiseanta Naduir. Inverness: Comhairle Glèidhteachais Nàduir (Nature Conservancy Council). 1988
18 Anonymous, for Comhairle nan Eilean N/A Dealbh-chruth nan Eilean Siar: aithisg sgrìobhte (Western Isles Structure Plan: written statement). Stornoway: Comhairle nan Eilean. 1988
19 Mac a’ Bhreatunnaich, Pol N/A Air Druim an Eich Sgiathaich. Stornoway: Acair. 1987
20 Anonymous, for Comunn na Gaidhlig N/A A’ Ghaidhlig anns an Eilean Sgitheanach Plana Leasachaidh Deich Bliadhna (Gaelic in Skye A Ten Year Development Plan). Inverness: Comunn na Gaidhlig. 1987
21 MacDhòmhnaill, Dòmhnall Iain Innes, Bill Chì Mi, Bàrdachd Dhòmhnaill Iain Dhonnchaidh (The Gaelic Poetry of Donald John MacDonald). Edinburgh: Birlinn. 2001
22 Breeze Jones, E. V. N/A Eoin an Aite. Stornoway: Acair. 1986
23 Boyd, Ailean N/A Seann Taighean Tirisdeach. Tiree: Cairdean nan Taighean Tugha. 1986
24 Dunn, Catriona N. N/A Gaidhlig Mar Mheadhon Teagaisg, Athaisg Air A’ Phroisect Seolaide [sic] 1983-85. Stornoway: Comhairle nan Eilean Siar. 1986
25 Hay, George Campbell Byrne, Michel Collected Poems and Songs of George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Dheòrsa). Edinburgh: Edinburgh University Press. 2003
26 (Various) MacAmhlaigh, Dòmhnall Oighreachd agus Gabhaltas. Aberdeen: Roinn an Fhoghlaim Cheiltich, Oilthigh Obar-Dheadhan. 1980
27 MacFhearghuis, Calum N/A Suileabhan, Sgeulachdan à Eachdraidh-Beatha Iain MhicLeòid (1889-1956). Glasgow: Gairm. 1983
28 Chaimbeul, Ealasaid N/A Air Mo Chuairt. Stornoway: Acair. 1982
29 Thomson, Derick N/A Creachadh na Clàrsaich. Edinburgh: MacDonald Publishers. 1982
30 Caimbeul, Tormod N/A Deireadh an Fhoghair. Edinburgh: W. and R. Chambers. 1979
31 Moireasdan, Pàdruig Domhnallach, Domhnall Eairdsidh Ugam agus Bhuam. Stornoway: Club Leabhar. 1977
32 (Thomson) Thomson, Derick Gàidhlig ann an Albainn (Gaelic in Scotland, A blueprint for official and private initiatives). Glasgow: Gairm. 1976
33 MacThòmais, Ruaraidh (eadar-theang.) N/A Bith-Eolas. A’ Chealla, Gintinneachd is Mean-fhàs. Glasgow: Gairm. 1976
34 MacDhòmhnaill, Dòmhnull Iain N/A Fo Sgail A’ Swastika. Inverness: Club Leabhar. 1974
35 Caimbeul, Aonghas N/A Suathadh Ri Iomadh Rubha. Glasgow: Gairm. 1973
36 MacCoinnich, Cailein T. N/A Nach Neònach Sin. Glasgow: Celtic Department, Glasgow University. 1973
37 Domhnallach, Tormod N/A Creach Mhor nam Fiadh. Stornoway: Stornoway Gazette. 1973
38 MacLeòid, Iain Aonghas N/A Criomagan Ioma-dhathte. Edinburgh: Techmac & Co.. 1973
39 Moireach, Iain N/A An Aghaidh Choimheach. Glasgow: Gairm. 1973
40 Watt, Eilidh N/A A’ Bhratach Dhealrach. Inverness: Club Leabhar. 1972
41 Ros, An t-Urr. Coinneach N/A Aitealan Dlu is Cian. Glasgow: Gairm. 1972
42 Grannd, Dòmhnall MacDhomhnaill, Iain A. Tir an Aigh. Glasgow: Gairm. 1971
43 NicGill-Eathain, Mairi M. N/A Lus Chrun a Griomasaidh. Inverness: Club Leabhar. 1970
44 (Various) MacDhòmhnaill, Coinneach Dòmhnall Briseadh na Cloiche 4 (Leabhraichean Ùra Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu). Glasgow: Celtic Department, Glasgow University. 1970
45 Dòmhnallach, Dòmhnall MacAmhlaidh, Fred Dòmhnall Ruadh Chorùna: Orain is Dain le Dòmhnall Dòmhnallach a Uibhist a Tuath. Glasgow: Gairm. 1969
46 MacLellan, Angus Campbell, John Lorne Saoghal an Treobhaiche. Inverness: Club Leabhar. 1972
47 MacIntyre, Donald MacMillan, Somerled Sporan Dhòmhnaill (Gaelic Poems and Songs by the late Donald MacIntyre, the Paisley Bard) 10 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Oliver and Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1968
48 MacLeod, Kenneth Murchison, Thomas Moffatt Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid (The Gaelic Prose of Kenneth MacLeod) 16 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: The Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1988
49 Shaw, Margaret Fay N/A Folksongs and Folklore of South Uist. London: Routledge and Kegan Paul. 1955
50 MacFhionghain, Eachann Bookshop, Stornoway Religious An Neamhnaid Luachmhor. Stornoway: Stornoway Religious Bookshop. 1990
51 MacDonald, Duncan Craig, K. C. Sgialachdan Dhunnchaidh: seann sgialachdan air an gabhail le Dunnchaidh [sic] Mac Dhomhnaill Ac Dhunnchaidh, Uibhist a Deas, mar a chual e aig athair fhein iad. Published: Glasgow: Alasdair Matheson & Co.. 1944
52 MacLeòid, Ailein Mac-an-Tuairneir, Niall Griasaiche Bhearnaraidh. Glasgow: Caledonian Press for Neil Turner. n.d. [1949]
53 (Translation of English text by Dr Atholl Roberston) Anonymous (for Comhairle Clann an Fhraoich) Ban-Altrumachd aig an Tigh. Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1939
54 Various N/A (Anonymous, for An Comunn Gaidhealach) Am Measg Nam Bodach. Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1938
55 Nicolson, Alexander N/A Gaelic Riddles and Enigmas (Toimhseachain agus Dubh-Fhacail). Glasgow: Sinclair, Celtic Press. 1938
56 MacNìmhein, Donnchadh & Tearlach Mac Dhughaill, Eachann Baird Chill-Chomain. Orain agus Dain le Donnchadh agus Tearlach Mac Nimhein Ile (The Kilchoman Bards. The Songs and Poems of Duncan and Charles MacNiven Islay). Glasgow: Alex. MacLaren & Sons. 1936
57 Macleoid, Iain N. N/A Litrichean Alasdair Mhoir. Stornoway: Cuairtear Steornabhaigh (Stornoway Gazette). 1932
58 (Camshron) Camshron, an t-Urr. Eachann Na Baird Thirisdeach, Saothair Ar Co-luchd-duthcha aig an Tigh ’s Bho’n Tigh (The Tiree Bards, Being the Original Compositions of Natives of Tiree at Home and Abroad). Tiree: An Comunn Tirisdeach (The Tiree Association). 1932
60 (MacDonald) MacDonald, Duncan Gnàthasan Càinnte Gàidhlig (Gaelic Idioms and Expressions). Stornoway: Stornoway Gazette. 1927
61 (MacDonald) MacDonald, John Guthan o na Beanntaibh (Voices from the Hills). Glasgow: An Comunn Gàidhealach. 1927
62 MacLeòid, Seumas N/A Cailin Sgiathanach no Faodalach na h-Abaid (A Maid of Skye or The Foundling of the Abbey). Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1923
63 Board of Agriculture for Scotland N/A Cabhair do Chroiteran airson Tighean-comhnuidh agus Togalaichean eile a chuir ann an ordugh. Edinburgh: Board of Agriculture for Scotland. 1921
64 Mac Cormaic, Iain MacFarlane, Malcolm Dùn-Àluinn no an t-Oighre ’na Dhiobarach (Dunalaine or the Banished Heir). Paislig: Alasdair Gardner. 1912
65 (Watson) Watson, William J. Rosg Gaidhlig (Specimens of Gaelic Prose). Inverness: An Comunn Gaidhealach. 1915
66 MacDhughaill, Eachann N/A A’ Bhraisd Lathurnach. Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1914
67 Martin, Donald John MacIllinnein, Calum Teagasg nan Cosamhlachdan. Edinburgh: John Grant. 1914
68 Mac Dhonnachaidh, Aonghas N/A An t-Ogha Mor, No Am Fear-Sgeoil Air Uilinn. Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1913
69 G[rant], K[atherine] W[hyte] N/A Aig Tigh na Beinne. Oban and Glasgow: Hugh MacDonald (Oban) and Alex. M’Laren & Son (Glasgow). 1911
70 MacCormick, John Mac Phàrlain, Calum Oiteagan o’n Iar (Breezes from the West). Paisley: Alexander Gardner. 1908
71 MacLeod, John N/A Dain agus Orain (Poems and Songs). Inverness: An Eachdraidh Tuathach. 1918
72 N/A N/A Lòchran an Anma: Leabhar-ùrnaigh Caitliceach. Edinburgh: Sands agus A’ Chuideach [sic]. 1906
73 McDonald, Fr Allan Black, Ronald Eilein na h-Òige, The Poems of Fr Allan McDonald. Glasgow: Mungo Books. 2002
75 Morrison, Peter N/A “Saor Mharsantachd” no Marsantachd Dhaor, agus mar a Bhuineas i ri Staid na ’n Croitearan. Edinburgh: David MacDonald. c.1905
77 Whyte, Henry, and others Whyte, Henry Leabhar na Ceilidh: Sgeulachdan Ait agus Dain Aighearach. Glasgow: Archibald Sinclair. 1898
78 N/A Henderson, George Leabhar nan Gleann. Edinburgh: N. MacLeod. 1898
79 Mac-Neacail, Neacal N/A An t-Urramach Iain Mac-Rath (“Mac-Rath Mor”): A Bha ann an Leodhas. Beagan Iomraidh m’ a Bheatha agus Criomagan de ’Theagasg. Inverness: G. Young. 1984
82 Cattanach, Domhnull N/A Dan Spioradail le Domhnull Cattanach, Sliabh Sgir Ceannghuisich. Inverness: Printed at the “Northern Chronicle” Office. 1885
83 Nic a’ Phearsain, Màiri Whyte, John Dain agus Orain Ghaidhlig le Mairi Nic-A-Phearsoin (Mairi, Nighean Iain Bhain), agus Cunntas Ghoirid air a’ Beatha le Alastair Mac-Bheathain, M.A.. Inverness: A. agus U. Mac-Coinnich. 1891
84 N/A Meek, Donald Tuath is Tighearna. Tenants and Landlords 18 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1995
85 N/A Sinclair, Rev. Alexander MacLean Comhchruinneachadh Ghlinn-a-Bhaird (The Glenbard Collection of Gaelic Poetry) 1 volume in three parts. Charlottetown: Haszard & Moore. 1890
86 Guinne, Uilleam (’sa Bhean) N/A Marbh-rainn air daoine urramach diadhaidh a bha ’an Sgire Dhornaich, ’an Cataobh. Dingwall: Printed at the ‘Ross-shire Journal’ Office. 1887
87 MacNeill, Nigel (in part) MacNeill, Nigel (in part) Clarsach Shioin (The Highland Hymnal). Glasgow and Oban: Archibald Sinclair (Glasgow), Duncan Cameron (Oban). 1886
88 MacColl, Evan MacDhughaill, Eachann Clàrsach nam Beann. Glasgow: Evan MacColl Memorial Committee. 1937
89 MacKenzie, Dr. John (translated) N/A Croft Cultivation. Inverness: Printed by R. Carruthers & Sons. 1885
90 Campbell, John N/A Poems. Edinburgh: Maclachlan and Stewart. 1884
91 Cameron, John N/A Gaelic Names of Plants (Scottish and Irish): Collected and Arranged in Scientific Order, with Notes on their Etymology, their Uses, Plant Superstitions, etc., Among the Celts, with Copious Gaelic, English, and Scientific Indices. Edinburgh and London: William Blackwood and Sons. 1883
92 N/A Nicolson, Alexander Collection of Gaelic Proverbs and Familiar Phrases. Edinburgh: MacLachlan and Stewart. 1881
93 N/A ? Laithean Ceisde ann an Leodhas Mu’n a’ Bhliadhna 1880. Stornoway: Donald M. Campbell (printed by the Stornoway Gazette). n.d. (1881 or 1891?)
94 MacKellar, Mary N/A Poems and Songs: Gaelic and English. Edinburgh, Inverness, and Oban: Maclachlan & Stewart (Edinburgh), John Noble (Inverness), J. W. Miller (Oban). 1880
95 N/A Mac-Na-Ceàrdadh, Gilleasbuig (Archibald Sinclair) An t-Òranaiche: no Co-Thional Taghte Do Òrain Ùr Agus Shean (The Gaelic Songster). Glasgow: Archibald Sinclair. 1879
96 Mac ’Ille-Dhuibh, D. N/A Eolas agus Seoladh: air son Luchd-euslainte. Glaschu: G. Mac-Na-Ceardadh. 1877
97 N/A N/A Ordo Missæ, ’an Laidinn ’s ’an Gáidhlig, agus Ùrnaighean Eile.. Edinburgh: Lorimer ’us Gillies. 1877
98 MacKenzie, Duncan MacKenzie, Alexander Orain ann sa Ghailig le Donnchadh Mac Coinnich, “Bard Cheann-loch-iugh”; air an sgriobhadh sios o’ aithris beoil a bhaird fein, agus air an cur an ordugh, le roi’-radh ann am Beurla, le Alastair Mac Coinnich… (Songs and Poems in the Gaelic Language…). Inverness: Uilleam B. & E. Forsyth for Duncan MacKenzie. 1875
99 MacLachlan, Dr. John Gillies, H. C. The Gaelic Songs of the Late Dr. MacLachlan, Rahoy, with Prefatory Biography, edited for the Ardnamurchan, Morven and Suineart Association, by H. C. Gillies. Glasgow: Archibald Sinclair. 1880
100 Various MacKenzie, Hugh Am Filidh Gaidhealach or the Highland Minstrel: A Collection of the Most Popular Ancient and Modern Songs of the Gael of Scotland. Inverness: Hugh MacKenzie. 1873
101 N/A Campbell, J. F. Leabhar na Feinne, Vol. I, Gaelic Texts, Heroic Gaelic Ballads, collected in Scotland, chiefly from 1512 to 1871, Copied from old manuscripts preserved at Edinburgh and elsewhere, and from rare books; and orally collected since 1859; with lists of collections, and of their contents; and with a short account of the documents quoted Vol. I (all published). London: Printed by Spottiswoode & Co. for the author. 1872
103 Mac-Intoisich, Ian N/A Oranan Nuadh Spioradail. Eiligin: Seumas Blac. 1869
104 N/A MacPherson, Donald An Duanaire: A New Collection of Gaelic Songs and Poems, (Never Before Printed.) / An Duanaire: Co-thional Ùr de dh’Órain, de Dhuanagan, etc. (nach robh riabh roimhe ’an clo`). Edinburgh: MacLachlan & Stewart. 1868
105 MacLean, Rev. Duncan N/A Laoidhean agus Dain. Glascho, Dun-Eidin, Oban, Inbhirnis, Steornabhadh: G. Mac-na-Ceardadh (Glascho), Mac-Lachlainn, An Stiuartach ’s an Cuideachd (Dun-Eidin), S. Muilleir (Oban), I. Noble (Inbhirnis), Mac-a’-Phearsain ’s an Cuideachd (Steornabhadh). 1868
106 Mac Coinnich, Aonghas N/A Eachdraidh na h-Alba. Glasgow, Oban and Inverness: G. Mac-Na-Ceardadh (Glascho), S. Muilleir ([An t-]Oban), I. Noble (Inbhirnis). 1867
107 Grannd, Paruig N/A Dain Spioradail. Elgin: Peter MacDonald. 1837
108 MacLeod, Rev. Dr Norman Clerk, Archibald Caraid nan Gaidheal. Glasgow: William MacKenzie. 1867
109 Grant, Daniel N/A Laoidhean Spioradail. Perth, Edinburgh, Elgin: J. Dewar (Perth), D.R. Collie (Edinburgh), W. M'Donald (Elgin). 1862
110 N/A (Unknown) Filidh nam Beann: The Mountain Songster. The Choicest Collection of Original and Selected Gaelic Songs now Known. Glasgow: Waitt & Stewart. [1860]
111 Cleireach, Nial N/A Litir bho Nial Cleireach ’an Canada Uachdrach, gu ’bhrathair, Coinneach Cleireach, a bha ’s an Eilean Ileach. Glasgow: A. Sinclair for Neil Campbell. 1860
113 Conall, Donnachadh M. N/A Reul-Eolas: anns am bheil Cunntas air Cuspairibh an Rian-Ghreine; agus Fath-sgriobhadh ’s am bheil Gearr-shealladh air na Reultaibh Suidhichte. Edinburgh: Oliver & Boyd. 1857
114 Mac-a-Phearsain, Caiptean N/A Cumha do dh’Iain Domhnullach, fear a’ Gharbha-mhoir ann am Baideanach, a chaochail s a’ bhliadhna 1830. Glasgow: Printed by A. Sinclair. 1855
115 Caimbeul, Gilleaspuig N/A Orain Le Gilleaspuig Caimbeul, Aig Ceann-Loch-Earn. Dùn-Eudainn: Mac-Iain agus Hunter. 1851
116 Cook, Rev. Archibald N/A An Tiodhlac Do-Labhairt. A Gaelic Sermon Preached by the Late Rev. Archibald Cook, Free Church, Daviot. Glasgow: Printed by A. Sinclair. 1868
118 Dòmhnullach, Dr. Iain N/A Marbhrainn, a Rinneadh air Diadhairibh Urramach, Nach Maireann: agus Dàna Spioradail Eile. Dun-Éidin: Uilleam P. Ceanadaidh . 1848
119 Hendri, Domhnull N/A Laoidhean Spioradail. Glasgow: Printed and sold by Neil Campbell, Gaelic Bookseller. 1857
120 (Lauder, Sir Thomas Dick) N/A An Seòl air an Glacar agus an Gréidhear an Sgadan; agus air an Gréidhear an Trosg, an Langa, an Traille, agus am Falmair. Edinburgh: T. Constable. 1846
121 Mac-Choinnich, Iain N/A Eachdraidh a’ Phrionnsa, no Bliadhna Thearlaich. Edinburgh: Thornton agus Collie. 1844
122 Ross, Artar N/A Marbh-rann air Daonaibh Chaidh Dhith, air Bord Soitheach Briste a Chaidh mach air Cladach Chatboil, aig Toiseach na Bliadhna 1843. Inverness: Printed for Miss Maggie Mitchell, Rockfield Village, Portmahomack, by the Northern Counties Newspaper and Printing and Publishing Company, Limited. 1843?
123 Dughallach, Donnachadh N/A Laoidhean Spioradail a Chum Cuideachadh le Cràbhadh nan Gael. Glasgow: Printed by John Niven & Son. 1841
124 MacDougall, Robert N/A Ceann-iuil an Fhir-imrich do dh’America Mu-thuath; or, the Emigrant’s Guide to North America. Glasgow, Oban, Inverness, Dingwall: J. & P. Campbell (Glasgow), J. Miller (Oban), J. Bain & Co. (Inverness), A. Keith (Dingwall). 1841
125 N/A MacKenzie, John Sar-Obair nam Bard Gaelach: or, the Beauties of Gaelic Poetry, and the Lives of the Highland Bards; with historical and Critical Notes, and a Comprehensive Glossary of Provincial Words. Glasgow: MacGregor, Polson, & Co. . 1841
126 Beith, Rev. Alexander N/A Leabhar Cheistean mu Nadur a Bhaistidh, airson Seòladh agus Cuideachadh Pharantan ’n an Dleasnas a thaobh an Ordugh so. Maille ri Earail Dhoibhsan a tha Cuir an Dleasnas ’s an Ni so ann an Beag Suim.. Glasgow: ‘R’an Reic le M. Ogle’ (NLS catalogue has Paisley: A. Gardner). 1840
127 Friseal, Huistean N/A Marbhrann do ’n t-Shiosalach, Srathghlais, a Chriochnaich a Bheath so air a Bhliadhna 1838, a bha na Phrop Dileas do ’n Eaglais. Inverness (Gaelic Union Catalogue): n. pub.. 1838
128 N/A Maclean, Lachlan An Teachdaire Ùr Gàidhealach 9 issues. Published monthly from Nov. 1835 to August 1836. No issue was published in March 1936.. Glasgow [thus Scottish Gaelic Union Catalogue]: D. Macfarlane [thus Scottish Gaelic Union Catalogue]. 1835-36
129 (MacEachainn, Eoghan [transl.]) N/A An Cath Spioradail. Perth: Morisons. 1835
130 N/A MacLeoid, Tormod Leabhar nan Cnoc: Comh-chruinneachadh do Nithibh Sean agus Nuadh; airson Oilean agus Leas nan Gaidheal. Greenock: Neill & Fraser. 1834
131 Domhnullach, Eoin N/A Daoine air an Comhairleachadh an aghaidh bhi Deanamh Croin orra fhein. Searmoin, a Thugadh Seachad an’ Inerpheafaran aig an am an do Bhris an Galar d’an Goirear an Colera Mach sa Bhaile. Inverness: Daibhidh Aitcinn. 1832
132 N/A Mac Intoisich, Donncha Co-chruinneach dh’Orain Thaghte Ghaeleach, nach robh riamh ann an Clo-buala. Edinburgh: (‘Printed by’) John Elder. 1831
134 Dughalach, Ailein N/A Orain, Marbhrannan, agus Duanagan, Ghaidhealach. Inverness: Alastair Mac-an-Toisich. 1829
135 MacLeod, (Rev. Dr) Norman (and others) MacLeod, (Rev. Dr) Norman Co’Chruinneachadh, air a Chur r’a chéile air Iarrtas Comuinn Ard-Sheanadh Eagluis na h-Alba; arson an Sgoilean, air feadh Tìr-mòr agus Eileana na Gaeltachd. Glasgow: A. Young. 1828
136 Spence, James N/A An Ceangal Eaglais a tha eadar creidich agus an clann bheag; agus, na lorg sin, a choir a tha aca air baisteadh. Searmoin air a searmonachadh ann an tigh coinneamh na h-Eaglais coimh-thionalach ann an Obair-Rhethain; le Seumas Spence, A. M., agus a nis air a h-eadar-theangachadh gu Gaidhlig, le C. Mac Lauruinn, Glascho Ardchattan, Argyll. Glasgow: Aindreas Og. 1825
137 MacLachlan, Ewen MacDonald, John Ewen MacLachlan’s Gaelic Verse Comprising a Translation of Homer’s Iliad Books I-VIII and Original Compositions. Inverness: Printed for the University of Aberdeen by R. Carruthers & Sons. 1937
138 MacGregor, James N/A Dain a Chomhadh [sic, for Chomhnadh] Crabhuidh. Glasgow: Clo-bhuailte le Og & Galie. 1819
139 Walker, John N/A Poems in English, Scotch, and Gaelic, on Various Subjects. Glasgow: Printed by Young, Gallie, & Co.. 1817
140 Clark, Mary Sinton, Rev. Thomas Laoidhean Bean Torra Dhamh. Gaelic Hymns of Mrs Clark Including Three Never Before Published. Inverness: “Northern Chronicle” Office. 1902
141 N/A Mac-an-Tuairneir, Paruig Comhchruinneacha do dh’ Orain Taghta, Ghaidhealach, nach robh riamh roimhe Clo-bhuailte gus a nis, air an Tional o Mheodhair, air feadh na Gaidhealtachd a’s Eileine na h-Alba. Edinburgh: T. Stiubhard. 1813
142 Bunyan, John N/A Cuairt an Oilthirich; no Turus a Chriosduidh; o’n t-Saoghal Seo Chum an Ath-shaoghail: fo Shamhladh Bruadair. Ann an Da Earrainn.. Edinburgh: I. Stiubhart. 1812
143 N/A MacLeoid, Domhnul Orain Nuadh Ghaeleach; maille ri Beagain do Cho-chruinneachadh Urramach na’n Aireamh. Inverness: Clodh-bhuailt agus R’an Reic le Eoin Young, airson an Udair . 1811
145 Mac Diarmaid, Eobhann N/A Searmona le Mr Eobhann Mac Diarmaid, Ministeir ann an Glascho, agus na Dheigh sin, an Comrie. Edinburgh: Clo-bhuailte le T. Steuart. 1804
146 Mac Ghrigair, Iain N/A Orain Ghaelach. Edinburgh: Clo-Bhuailt le Adhamh Mac Neill agus a Chuideachd.. 1801
147 Unknown N/A Cunntas mu Iain Cobhey, Seoladair, a bh’ air am Venerable, a Fhuair a Dha Chois a Sgathadh dheth ann an Cath Champer Down, October 11th, 1797.. Edinburgh: Printed by J. Hay & Co.. 1813
148 Willison, John N/A Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghear nan Ceist. Edinburgh: . 1799
149 Caimbeull, Donnchadh N/A Nuadh Orain Ghailach, air n Dianadh le Donnchadh Chaimbeull, e Sheuraemachd Earraghaidheal; Ruigadh aig Taoub Lochlong - Aun n Stroin a Chuellin, ann n Sgirichd Chillmhunadh, n Chaodhel. Nish na Shoideair anns Darna Reasmaid Bhailla-Bhoid s’Gallaudh. (A New Gaelic Song-Book, Composed by Duncan Campbell, from Argyle-shire; born at Lochlong-side in Stronchulin, in the Parish of Kilmonn, Coual. Now a Soldier in the 2nd Battalion of Rothsay and Caithness Fencibles.). Cork, Ireland: Join A Cronin. 1798
150 Unknown N/A An Oifig Chum Ceart Fhrithealadh an Comuin Naomh, Do Reir Gnathachadh Eaglais na h’ Alba. Edinburgh: n. pub.. 1797
151 Crauford, D. N/A Searmoin do Mhnai’ Chuaidh a Sgriobhadh ann sa Bhliadhna 1795. Glasgow: Seumas (James) Gillies. 1795
152 N/A N/A Leabhar na h’Urnuigh Choitchionn, agus Frithealadh nan Sacramainte, agus Riaghailte agus Deasghnatha eile na h’Eaglais: do reir Gnathachadh na h’ Eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am Poncadh mar Sheinnear no Theirear iad san Teampull. (The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the Church of England; together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be Sung or Said in Churches.). Edinburgh: Printed by John Moir. 1794
153 Mac’Coinnich, Coinneach N/A Orain Ghaidhealach, agus Bearla air an Eadar-Theangacha. Edinburgh: N/A (‘Clo-bhuailt’ ann Duneadainn air son an Ughdair’). 1792
154 Ros, Uilleam Mac-Coinnich, Iain Òrain Ghàëlach . Glasgow, Edinburgh, and London: John Reid & Co. (Glasgow), Oliver & Boyd (Edinburgh), Whittaker, Arnott & Co. (London). 1834
155 N/A Gillies, John Sean dain, agus orain Ghaidhealach, air an Tabhairt o Dhaoin Uaisle, araid an Gaeltachd Alba, don Fhear Fhoillsicheadh Eoin Gillies. Aon co-fhreagarrach don ’t Sean Chuideachd Albannach ann Duneidinn, agus fear don t’ Sean Chuideachd am Peairt, agus leabhar receudair don’ Chuideachd-sin. (A Collection of Ancient and Modern Gaelic Poems and Songs, Transmitted from Gentlemen in the Highlands of Scotland to the Editor.). Perth: (‘Printed for John Gillies, Bookseller’). 1786
156 N/A Kennedy, Duncan Co’ Chruinneachadh Laoidhe agus Chantaicibh Spioradail, le Ughdairean Eagsamhail. An D’ a Leabhar. Glasgow: D. Mac Cnuidhein. 1786
157 Cham’ron, Marairead (pp. 54-68) N/A Orain Nuadh Ghaidhealach. Edinburgh: (‘Clodh-bhuailt’ ann Dun-Eidin, le D. Mac-Phatraic, airson an Ughdair’). 1785
158 (‘a Cempis, Tomais’) N/A Leanmhuin Chriosd, ann Ceithear Leabhraichean: sgriobhta ann Ladoin le Tomais a Cempis: air ur eider-theangacha’ gu Gaoilig Albannach le R..... M...... M.A.I.S.. Edinburgh: n. pub.. 1785
159 N/A Macintosh, Donald A Collection of Gaelic Proverbs, and Familiar Phrases; Accompanied with an English Translation, Intended to Facilitate the Study of the Language; Illustrated with Notes. To which is added, The Way to Wealth, by Dr. Franklin, translated into Gaelic. Edinburgh: Printed for the Author, and sold by Messrs. Donaldson, Creech, Elliot, and Sibbald, Booksellers, Edinburgh; …. 1785
161 Mathanach, Domhnull Matheson, Samuel Laoidhean Spioradail. Tain: Coinnach Dughlas agus a Chuideachd. 1825
162 Alleine, Joseph N/A Earail Dhurachdach do Pheacaich Neo-Iompaichte: Eidir-theangaicht’ o Bheurla Ioseiph Alleine, Le I. S. Ministeir ann Cille-Bhreanuinn. Edinburgh: MacFarquhar agus Elliot. 1781
163 Loudinn, Donncha N/A Deasbaireachd eadar am Papa agus an t-Athleasacha maille ri Laoidh Mholaidh do Chruith-fhear ’n t-Shaoghail, le Daibhidh MacAileir agus Laoidh, le Iain MacDhonuill, Ministeir Urachaduinn. Edinburgh: R. Menzies, Printer. 1834
164 Loudin, Donacha N/A Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaedhealach agus Bearla (A Collection of Gaelic and English Songs). Aberdeen (‘Aberrain’): Seumas Chalmers / J. Chalmers. 1780
165 MacCodrum, John Matheson, William The Songs of John MacCodrum, Bard to Sir James MacDonald of Sleat. Edinburgh: Oliver & Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1938
166 N/A (English original by John Ewart) N/A Leabhar Ceasnuighe Aithleasuighte, ata nochda Mearachda Sonruighte Eaglais na Roimh. Ath Chlo-bhuailt’ le Leasachaibh Eagsamhail thaobh Firineadh, Ughdarrais, agus Riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha’, I. Nach ’eil coir air bith aig’ a Phapanachd Aostachd agairt. II. Gu ’m bheil i na mòr Thruailleachd air Criostui’-eachd. III. Gu ’m bheil i cur mar fhiacha Teagasga’ agus Bar’aile ata Milteach do ’n Uachdranachd Thalmhaidh. Edinburgh (‘Dun-eudain’): Daibhidh Mac-Phatric. 1779
167 Mackay, Robert Mackay, Mackintosh Orain le Rob Donn, Bard Ainmeil Dhuthaich Mhic-Aoidh. A nis air an cur a mach air iarrtus luchd-graidh agus molaidh na bardachd sonruichte so, o chruinneachadh sgriobhta a rinneadh dhith, o bheul a’ bhaird fein. Inverness: Kenneth Douglas. 1829
168 Macintyre, Duncan Ban MacLeod, Angus The Songs of Duncan Ban Macintyre 4 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1978
169 Unknown (Translation of English original by Thomas Broughton) N/A An Saighidear Criosduidh: no an Dleasnais Iomchuidh chaum Beatha Dhiadhaidh Chaithe, air an Sparradh air an Armailt: o Eisempleir Chornelius. Searmoin. Edinburgh (‘Dun-Eaduin’): Eoin Moir. 1797
170 N/A MacDomhnuill, Raonuill (Ronald MacDonald) Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaidhealach Vol. I (There were no further volumes.). Edinburgh (‘Duneidiunn’): Walter Ruddiman. 1776
171 MacDonald, Alexander N/A Ais-eiridh na sean chánoin Albannaich; no, An nuadh oranaiche Gaidhealach. Le Alastair Mac-Dhonuill, Bailli Chana. Ris am bheil coimh-cheangailte, Eider-theangair am mineachadh ann am Beurla gach cruaigh fhacall a tharlas anns an leabhar so.. Edinburgh (‘Duneidiunn’): N.P. (According to Title-page, published ‘Go feim an Ughdair’). 1751
172 Buchanan, Dugald Meek, Do`mhnall Eachann Laoidhean Spioradail Dhu`ghaill Bhochanain. Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society. 2015 (Includes facsimile pages of 1767 edition) (N.B. edition in Corpas na Gàidhlig is the 1913 edition)
173 N/A N/A Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuigh-Fhir Ios Criosd. Eidir-theangaicht’ o’n Ghreugais chum Gaidhlig Albannaich. Maille re Seòlannaibh Aith-ghearra chum a’ Chán’ain sin a Leughadh. Edinburgh (‘Dun-Eudain’): Balfour, Auld, agus Smellie. 1767
174 N/A Ó Baoill, Colm Duanaire Colach, 1537-1757. Aberdeen (‘Obar-Dheathain’): An Clo Gaidhealach. 1997
175 (Guthrie, William) N/A Coir Mhor a Chriosduidh: Ann Da Earrain. I. D’ Fheuchainn mu Choir Shlainteil ann Criosd. II. An Doigh chum Ruigheachd air.. Falkirk (‘San Eaglais-Bhric’): P. Mair. 1783
176 Willison, John N/A Leabhar-Ceist na Mathair do’n Leanabh Og no Reamh-Chuiddeachd do Dhaoine Òg Ain-eolach chum ’sgu b’àishichte dhoibh Leabhar-aith-ghearr Ceist na Heaglaish a Thuigsin. … Le J. W. Minishter an t soisgeul ag Dundee. Clo-bhuailt’ san bheurla naoi uaire deug. Agus anoish air na churr an Gailic chum leas-coitcheann Gaidhealtachd Alba. Glassacha: Gu feim Join Orr, agus a Choi’-phartneiribh. 1752
177 (Black) Black, Ronald An Lasair, Anthology of 18th Century Gaelic Verse. Edinburgh: Birlinn. 2001
178 Willison, An t-Urramach Mr Eoin N/A Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-Ghearr nan Ceist, chum Foghlum a Thabhairt do ’n Dream ata Óg, agus Ain-eolach. Duneadain: Clo’-bhuailt le Eoin Reid. 1773
179 Baxter, Richard N/A Gairm an De Mhoir do ’n t Sluagh Neimh-Iompoichte, Iompochadh agus Bith Beo le Richard Baxter. Eidir-theangaicht’ o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air Iartas agus Costas Eirionnaich Dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann Gaoidhealtachd Alba. Glassacha: Clo-bhuailt’ ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloi-fheara an Oill-tigh. 1750
180 Watts, Isaac N/A Da leabhar Cheistin agus Urnuighean; no Crabhadh Chloinne bige fuidh Dha Bhliadhna Dheug Aois. \ Two Setts of Catechisms and Prayers; or, the Religion of Little Children under Twelve Years of Age. Duneidin \ Edinburgh: Gabhin Alston \ Gavin Alston. 1774
181 (Rose) Rose, Rev. John Metrical Reliques of “The Men” in the Highlands: or, Sacred Poetry of the North; by Mackay of Mudale (Anno 1700). Matheson, Sutherlandshire (1747). MacLauchlan, Abriachan (1760). Mrs Clark, Badenoch (1800). W. MacKenzie & D. MacRae, Inverness (1830). With Introduction and Brief Memoirs, in English (Baird na Gaidhealtachd Mu Thuath. Laoidhean agus Dana Spioradail, le Uilleam Mac-Choinnich, Lachlann Mac-Lachlann, Bean Torra-Dhamh, Iain Mac-Aoidh, Domhnull Mac-Radh, agus Domhnull Mathanach. Maille ri Gearr-iomradh mu ’m Beatha agus mu ’n Cliu, ann m Beurla). Inverness: Printed by Mackintosh & co.. 1851
182 (Campbell) Campbell, John Lorne Highland Songs of the Forty-Five. Edinburgh: John Grant. 1933
183 MacDonald, Sileas Ó Baoill, Colm Bàrdachd Shìleas na Ceapaich, c. 1660-1729 13 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: The Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1972
184 (Bible) Westminster Assembly Admhail an Chreidimh, Air an do Reitigh air ttus Coimhthionol na nDiaghaireadh Aig Niarmhoinister, an Sasgan; Leis an Daontuighe Ard-seanadh Eagluis na Halbann, Chum a bheith na Chuid egin, do Choimhreite Creidimh, edir Eaglaisaibh Chriosd annsna tri Rioghachdaibh. Ar na chur a Ngaoidheilg, le Seanadh Earraghaoidheal. (The Confession of Faith, Larger and Shorter Catechisms, agreed upon by the Assembly of Divines at Westminster, with the Assistance of Commissioners from the Church of Scotland, as a Part of the Covenanted Uniformity in Religion betwixt the Churches of Christ in the Three Kingdoms Scotland, England, and Ireland. Translated into the Irish Language by the Synod of Argyle.). Edinburgh/Duineuduin: Printed by Thomas Lumisden and John Robertson/Air na Chlodhbhualadh (a nois an Chead uair) … le Thomais Lumisden agus Eoin Robertsoin. 1725
185 Morison, Roderick Matheson, William An Clarsair Dall. Orain Ruaidhri Mhic Mhuirich agus a chuid Ciuil (The Blind Harper. The Songs of Roderick Morison and his Music) 12 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Printed by R. & R. Clark, Ltd., for the Scottish Gaelic Texts Society. 1970
186 MacDonald, John MacKenzie, Annie M. Orain Iain Luim/Songs of John MacDonald, Bard of Keppoch 8 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society. 1964
187 MacLeod, Mary Watson, J. Carmichael Gaelic Songs of Mary MacLeod, edited with Introduction, Translation, Notes, etc.. London and Glasgow: Blackie & Son Limited. 1934
188 (Psalms) Synod of Argyll Sailm Dhaibhidh A Meadar Dhàna Gaoidheilg, Do rèir na Heabhra: Agus na translàsioin is fearr a Mbéarla agus a Nlaidin, do thionnsgnadh le Seanadh Earraghaoidheal san Bhliadhna 1659, agus anois air a ntabhairt gu crích, do chum gu dèanta an seinn a Neaglaisaibh agus a dteaghlachaibh a ghnáthuigheas an chánamhain sin. a Ndùn-Edin: le Oighreachaibh Aindra Ainderson. 1694
189 Mac Rath, Donnchadh Mac Farlane, Malcolm Lamh-Sgriobhainn Mhic Rath. “Dorlach Laoidhean do sgrìobhadh le Donnchadh Mac Rath, 1688” anns an dà leabharan a tha aig an am so an leabhar-lann Oilthigh Ghlascho; agus iad an so air an litreachadh an dà chuid a réir gnàths Dhonnchaidh agus gnàths coitcheann an latha ’n diugh, le Calum Mac Phàrlain. (The Fernaig Manuscript. A Handful of Lays written by Duncan Mac Rae, 1688, in two booklets presently lying in the Library of the University of Glasgow; revealed here according to Duncan’s own spelling and the standard spelling of the present day, by Malcolm Mac Farlane). Dun-De: Calum S. Mac Leoid. 1923
190 Calvin, John Thomson, R. L. Adtimchiol an Chreidimh, The Gaelic Version of John Calvin’s Catechismus Ecclesiae Genevensis, A Facsimile Reprint, including the Prefixed Poems and the Shorter Catechism of 1659, with Notes and Glossary, and an Introduction 7 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Oliver & Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1962
191 (Ó Baoill) Ó Baoill, Colm Eachann Bacach and other MacLean Poets 14 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: The Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1979
192 Knox, John Thomson, R. L. Foirm na n-urrnuidheadh: John Carswell’s translation of the Book of Common Order 11 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Oliver and Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1970
193 MacGregor, James Various The Book of the Dean of Lismore. N/A: N/A. N/A
194 (Gillies) Gillies, H. Cameron Regimen Sanitatis The Rule of Health A Gaelic Medical Manuscript of the Early Sixteenth Century or perhaps older from the Vade Mecum of the famous MacBeaths Physicians to the Lords of the Isles and the Kings of Scotland for several centuries. Glasgow: Printed for the Author by Robert Maclehose & Co. Ltd. University Press, Glasgow. 1911
195 (Jackson) Jackson, Kenneth The Gaelic Notes in the Book of Deer. Cambridge: Cambridge University Press. 1972
196 Mackenzie, Sir Francis N/A Hints for the Use of Highland Tenants and Cottagers. By a proprietor / Beachd-Chomhairlean airson feum do Thuathanaich ’us Choitearan Gaidh’lach. Le uachdaran Fearuinn. Inverness: Printed by Robert Carruthers. 1838
197 N/A Watson, Seòsamh Saoghal Bana-mharaiche: Cunntas Beul-aithris mu Bheatha Muinntir an Iasgaich ann am Machair Rois. Brig o’ Turk, Perthshire: Clann Tuirc. 2007
198 Mac a’ Ghobhainn, Iain N/A An t-Aonaran. Glasgow: Glasgow University. 1976
199 MacEacharn, Domhnull Mac Fhionghain, Domhnall Am Fear-Ciuil. Dain, Orain, Oraidean, is Sgeulachdan.. Edinburgh: John Grant. 1910
200 An Comunn Gaidhealach N/A Bonn-steidh agus Riaghailtean, Constitution and Rules, Frith-laghannan, Bye-laws . Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1938
201 Moireach, Murchadh MacAsgaill, Alasdair I. Luach na Saorsa. Glasgow: Gairm. 1970
202 MacLeòid, Iain F. N/A Na Klondykers. Inverness: CLÀR (Ùr-sgeul). 2005
203 MacGilliosa, Donnchadh N/A Tocasaid ’Ain Tuirc. Inverness: CLÀR (Ùr-sgeul). 2004
204 Mac a’ Ghobhainn, Iain N/A Bùrn is Aran. Glasgow: Gairm. 1960
205 Mac a’ Ghobhainn, Iain N/A An Dubh is an Gorm. Glasgow: Aberdeen University. 1963
208 Macpherson, Donald Campbell Maclaren, James Fionn ann an tigh a’ Bhlair-bhuidhe, gun chomas suidh no eirigh. Glasgow: A. Maclaren. 1949
209 Deoir, Ian Ian Og Ile (John F. Campbell) MS. VII, Ian Deoir Earrann 1: Blar Traigh Ghruinneard. Edinburgh: John Grant Booksellers Ltd.. 1950
210 MacIomhair, Dòmhnall Iain N/A Coinneach Odhar. Glasgow: Gairm. 1990
211 Murdoch, John N/A Iubile nan Gaidheal: Fuasgladh an Fhearainn a reir a Bhiobuill. Glasgow: s.n.. 1883
213 Buchanan, Dugald MacKenzie, John Beatha agus Iompachadh Dhùghaill Bochannain a dh’eug ann an Ranach sa’ bhliadhna 1768 / (air a sgri`obhadh leis fe´in): maille r’a Laoidhean spioradail. Edinburgh: MacLachlan, Stewart and, and Co.. 1844
214 Mac-Gilleain, Iain Sinclair, Alexander Maclean Dain Spioradail le Iain Mac-Gilleain; maille ri beagan de laoidhean Mhic Griogair, nach robh gus a so air an clo`-bhualadh. Edinburgh: MacLachlan and Stewart. 1880
215 Anonymous N/A Teisteanas nan easbuigean caitliceach fir-ionaid nan ostal us an co-chuidichean am Breatuinn. London: Catholic Institute of Great Britain. ca. 1838
216 MacDougall, James Calder, George Rev. Folk Tales and Fairy Lore in Gaelic and English Collected from Oral Tradition. Edinburgh: John Grant. 1910
219 Anonymous N/A Da-aobhar-dhiag air son Sir Coinneach Ghearrloch a chur do n’ Pharlamaid. s.l.: s.n.. 1880?
220 Scottish Executive N/A Bile na Gàidhlig: pàipear comhairleachaidh. Edinburgh: Scottish Executive. 2003
221 Anonymous N/A An dara rabhadh bliadhnail do luchd aiteachaidh na Gaeltachd, air aiteachadh chroitean agus gharaidhean. Edinburgh: Comunn Dùchail na h-Alba. 1848
222 Maclean, John Sinclair, Alexander Maclean Clàrsach na Coille: a collection of Gaelic poetry. Glasgow: A. Sinclair; R. M’Gregor. 1881
223 Anonymous N/A Perthshire election: Gaelic song. Perthshire: s.n.. 1832
224 Stewart, Duncan N/A Caoidh airson cor na Gaidhealtachd agus fogradh nan Gaidheal. s.l.: s.n.. 1800
225 Clark, Mary N/A Oran do Chluainidh. Scotland: s.n.. 1873
226 Ward, Nahum N/A Eisdibh! Eisdibh! Eisdibh! Rabhadh dhoibh-san d’am miann a dhol a dh’Ohio ann America. Stirling: C. Munro & Co.. 1822
227 Munro, John N/A Cunntas aithghearr mu bheath agus bhiuthas, Iain Mhicionmhuinn, D.D. (John Love, D.D.), ministeir bh’ann an Anderston, fagus do Glasgho, ann an rosg: maille ri cumha air a shon, anns am bheil a bhuadhan ni’s fhaide air an cur an ceill, ann an rann: agus dan eile / le Ian Munro. Glasgow: Ian Niven ’s a Mhac. 1830
228 Macfadyen, John N/A An t-eileanach: original Gaelic songs, poems and readings. Glasgow: Archibald Sinclair. 1890
229 Fraser, Alexander N/A Gearr-sgeoil air Sir Seoras Uilleam Ros: agus air mar a thuinich na Gaidheil ann an Canada uachdrach. Toronto: s.n.. 1915
230 Various Mccallum, Duncan Co-chruinneacha dhan, orain, &c. &c. A collection of original poems, songs, &c. taken from oral recitation in various parts of the Highlands and Islands of Scotland, during the last twenty years, to which are added, notes biographical, critical, & explanatory. Inverness: Seumas Friseal. 1821
231 Fraser, T. M. N/A Ceit mho`r: sgeul o Lochcaron. Glasgow: Aird & Coghill, Printers. 1879
233 Stewart, Alexander and Donald N/A Cochruinneacha taoghta de shaothair nam bard Gae¨leach . Duneidin: T. Stiuart. 1804
235 Mackay, Alexander N/A Original songs and poems, in English and Gaelic. Inverness: Printed at the Journal Office. 1821
236 Calvin, Jean N/A Adtimchiol an chreidimh. Edinburgh: J. Wreittoun. 1631
237 MacDonald, Alexander N/A A Galick and English vocabulary, with an appendix of the terms of divinity in the said language. Edinburgh: Robert Fleming. 1741
238 McCallum, Duncan N/A Eachdraidh na h-Eaglaise. Edinburgh: Thornton & Collie. 1845
239 Various Macleoid, Iain N. Bàrdachd Leodhais. Glasgow: Alasdair Mac Labhruinn agus a Mhic. 1916
240 Various Watson, William J. Ba`rdachd Gha`idhlig = Specimens of Gaelic poetry: 1550-1900. Glasgow; Inverness: An Comunn Ga`idhealach; The Northern Counties Print. and Pub. Co.. 1918
241 Various Maclean, Donald Dòrlach sìl: searmoi´nean. Edinburgh: Comunn clo`-bhualaidh na h-Eaglaise Saoir. 1931
242 Caimbeul, Seonaidh John Lorne Campbell Orain Ghaidhlig. Dumfries: Mackie. 1936
243 Caimbeul, Aonghas N/A Orain Ghàidhlig. Glasgow: J. Thomlinson. 1943
244 Various MacLeòid, Domhnall-Iain Dorcha tro Ghlainne. Glasgow: Gairm. 1970
245 MacLeòid, Iain N/A Sraidean is Sleibhtean. Glasgow: Gairm. 1971
246 Caimbeul, Aonghas N/A Moll is cruithneachd. Glasgow: Gairm. 1972
247 Campbell, Duncan M. Meek, Donald E. The Campbell collection of Gaelic proverbs and proverbial sayings. Inverness: The Gaelic Society of Inverness. 1978
248 Dòmhnallach, Tormod Calum N/A Call na hIolaire. Stornoway: Acair Earranta. 1978
249 MacGilliosa, Dòmhnall N/A An Eaglais Shaor ann an Leo´dhas: 1843-1900. Edinburgh: Clò Knox. 1981
250 Dòmhnallach, Tormod Calum; Davenport, Leslie N/A Clann-nighean an Sgadain. Stornoway: Acair. 1987
251 MacGillEathain, Dòmhnall Iain N/A Buth Ailig. An Teanga: Clò Ostaig. 1988
252 Rennie, Frank; Love, John N/A Aonad Arainneachd. Stornoway: Acair. 1991
253 MacThòmais, Ruaraidh N/A Smeur an Dòchais. Edinburgh: Canongate. 1991
254 Marshall, John Cockcroft, Wilfred Matamataic airson cursa 5-14, Ire 2, leabhar 1. Stornoway: Acair. 1992
255 MacThòmais, Ruaraidh N/A Meall Garbh. Glasgow: Gairm. 1995
256 N/A Wentworth, Roy Faclan is abairtean a` Ros an Iar. Geàrrloch: R. Wentworth. 1996
257 N/A MacLeod, Donald John Faclan ura Ga`idhlig: u`ghdarraichte airson an cleachdadh anns na sgoiltean. Stornoway?: SRG. 1999
258 Anonymous N/A To the public. To prevent all future mistakes, the fairs at Beaulie, in the county of Inverness.... Inverness: Young & Imray. ca. 1800?
259 McGillivray, Donald (transl.) N/A Eachdraidh beatha Eoin Neuton, agus Elisa Cuningham: air an tarruing o’n Bheurla chum Gaelic. Edinburgh; Glasgow: Ogle, Allardice and Thomson …; M. Ogle …. 1817
260 Macbean, Francis N/A Leabhar: air son na dara buidhne anns na sgoilibh Gaelach gluasadach. Edinburgh: Society for the Support of Gaelic Schools in the Highlands and Islands of Scotland. 1824
261 Various N/A Co’-chruinneachadh de dh’ oranan taoghta: iomadh dhiu nach deach riabh roimh an ann clo`. Glasgow: D. Macvean. 1836
262 Macdonald, Robert N/A Oranan nuadh, air staid na ginealaich, anns a bhliadhna 1835: maille ri fior theisteas mu bheachdan agus fhulangas an ughdair: agus searmonan do asailean, &c.. Inverness: Alastair Friseil. 1836
263 Fraser, Hugh N/A Marbhrann do’n Urramach Nial Kennedie, a bha ’n sgire Lagaidh: agus mar a ceudna, do’n Urramach Mr. Domhnull Friseal, a bha’ n sgire Chnoc-mhuire. Inverness: Alastair Friseal. 1836
264 Dewar, Daniel N/A Ceithir searmoinan. Edinburgh: Maclachlan & Stewart. 1840
265 Alison, William N/A Marbhrann do Sheoras Faconer MacCoinich, Oighre Allan Triath Chlann Choinich, agus Iarla Chintaile, a chaochal beatha an t-saoghal so air 26 don aon mhios deug 1841. Inverness: s.n.. 1841
266 Fraser, Hugh N/A Marbhrann do’n Urramach Ian Cionnadaidh, sgire Cilliarnan, aig a Chaisdeal Ruadh. Inverness: Clodh-bhuailte le Ian Mac-Ghillean …. 1841?
267 MacGilleathain, Iain N/A Odusseia Homair. Glasgow: Gairm. 1976
268 Macalister, John Cameron, Rev. J. Kennedy Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir. Inverness: The Northern Counties Printing and Publishing Company, Limited. 1896
269 Orchard, G. H.; MacFadyen , Archibald (Gaelic translation) N/A Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn. Glasgow: Wm. Gilchrist. 1845
270 M‘Pherson, John M‘Donald, Robert Gaelic poems recited by John M‘Pherson of Gairloch, in the house of General M‘Kenzie, Academy Street, Inverness, and written from his recitation by Robert M‘Donald . Inverness: A. Johnston. 1846
271 Doe, Charles; Macdougall, Duncan (Gaelic translation) N/A Beatha Iain Bhuiniain. Edinburgh: Thornton & Collie. 1848
272 Anonymous N/A Focail air turus na Ban-rìgh do Bhàideanach ’s a’ bhliadhna 1847 maille ri òranaibh Gàidhealach eile nach robh riabh roimhe air an clòdh-bhualadh. Inverness: Printed by Mackintosh and Co.. 1850
273 Ferguson, Ann N/A Marbh-rann do’n Urramach Iain Mac-Fhearghais, ministeir Chilninbhir agus Mheileird ’an Earraghael. Scotland: D. Mac-Fhearghais. 1855
274 Anonymous N/A Gairm do na Gael sgaoilte feadh Morroinnean, Chanada agus America Bhreatuinneach. Montreal: s.n.. 1858
275 Anonymous N/A Litir impidh agus rabhaidh: a chum luchd-eisdeachd an t-Soisgeil … ann an Coimhthional nan Gaidheal a’m Melbourne. Melbourne: s.n.. 1860?
276 Campbell, John G. N/A [Gaelic sermons]. Mull: s.n.. 1861
277 Various Menzies, Archibald Comhchruinneacha do dh’o`rain thaghta gha`idhealach: cuid dhiu nach robh riamh roimhe clo`-bhuailte gus a nis. Glasgow: W.G. Blackie. 1870
278 Macleod, Donald N/A Dain agus orain. Glasgow: s.n.. 1871
279 Barclay, Peter N/A Gearr-chunntasan air New Zealand: air son feuma luchd-imrich. Edinburgh: Mac-Lachlainn agus Stiu`bhard. 1872
281 Fraser, W. N/A Dàn air America. s.l.: s.n.. 1886?
282 Caimbeul, Aonghas Pàdraig N/A An Oidhche mus do Sheòl Sinn. Inverness: Clàr. 2003
283 Cattanach, Donald N/A Eachdraidh air Bail-’an-Righ a bha fo riaghladh nan ceard a bhi air a ghlacadh agus air a ghlanadh. Edinburgh: Turnbull & Spears. between 1891 and 1949
284 Various Sinclair, Alexander Maclean The Gaelic bards: from 1715 to 1765. Charlottetown: Haszard & Moore. 1892
285 Armstrong, Walter; Whyte, Iain (Gaelic translation) N/A Calanas: seolaidhnean feumail mu oibreachadh cloimhe. Glasgow: Archibald Sinclair for Scottish Home Industries Association. 1895
286 MacFarlane, Malcolm N/A An treo`raiche: leabhran sgoil air son na cloinne. Struibhle: A. MacAoidh. 1903
287 Macleod, Kenneth N/A Creag Hastain. Glasgow: s.n.. 1913
288 Munro, Neil; MacDonald, Archibald (Gaelic translation) N/A The lost pibroch and other sheiling stories. Inverness; Edinburgh; Glasgow; Stirling: The “Northern Chronicle” Office; J. Grant; J. Thin; A. M’Laren & Sons; E. Mackay. 1913
289 Whyte, John N/A Para piobaire, agus sgeulachdan eile. Glasgow: A. Mac Labhruinn. 1925
290 MacDonald, Donald N/A The Barvas bard: songs, poems, stories, and sketches. Glasgow: A. MacLaren. 1920
291 Various N/A An solaraiche: Gaelic essays. I.. Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1918
292 Church of Scotland N/A Achd Eaglais na h-Alba, 1921. Edinburgh: Morrison & Gibb. 1921?
293 Mac Dhughaill, Eachann N/A Dealbh-chluichean Gaidhlig. Glasgow: A. MacLabhruinn. 1924
294 Camshron, Alasdair Moffatt-Pender, Iain MacAlasdair Am bard: orain, sgriobhaidhean agus litrichean. Edinburgh: U.M. Urchardainn agus a Mhac. 1926
295 Campbell, J. F. McKay, J. G. Gille a' Bhuidseir. London: Saint Catherine Press. 1914
296 Morrison, Murdoch N/A Orain fuinn is cladaich. Glasgow: A. MacLaren. 1931
297 N/A N/A The Glasgow Highlander = Gaidheal Ghlaschu. Glasgow: A. Sinclair. 1933
298 Gillis, Bernard and Nicholson, Patrick Joseph MacDougall, Hector Smeorach nan cnoc ’s nan gleann: comh-chruinneachadh ba`rdachd a chaidh a dhe`anamh am Ma`rgairi an Iar-dheas, Ceap Breatainn. Glasgow: A. MacLabhruinn. 1939
299 Ross, Neil N/A Armageddon. A fragment [of a poem.]. Edinburgh: s.n.. 1950
300 Macleod, Ciorstai N/A An Sireadh [and other poems]. Struibhle: s.n.. 1952
301 Laing, Uisdean N/A Gu Tir mo Luaidh : (Da`in eilthireach, sgeulachdan agus eachdraidh). Stornoway: Paipear-Naigheachd Steo`rnabhaigh. 1965
302 N/A MacLeòid, Calum Iain Nicholson Sgialachdan á Albainn Nuaidh. Glasgow: Gairm. 1969
303 N/A MacLeòid, Calum Iain Nicholson Bardachd a Albainn Nuaidh. Glasgow: Gairm. 1970
304 Mac a’ Ghobhainn, Iain N/A Maighstirean is ministearan. Inverness: Club Leabhar. 1970
305 Nic Gill-Eathain, Mairi M. N/A Gainmheach an fhasaich. Inverness: Club Leabhar. 1971
306 MacLeòid, Fionnlagh N/A Na balaich air Ro`naidh: dealbhchluich airson re´idio ann a sia earrainnean. Aberdeen: University of Aberdeen, Department of Celtic Studies. 1972
307 MacPha`rlain, Murchadh N/A An toinneamh di`omhair. Stornoway: Gasaet Steornabhagh. 1973
308 MacNeacail, Calum N/A Bardachd Chaluim Ruaidh. Glasgow: Gairm. 1975
309 MacLeòid, Coinneach N/A Orain Red. Stornoway: Acair. 1998
310 MacAonghais, Pòl et al. N/A Amannan: sgialachdan goimi. Edinburgh: W. and R. Chambers. 1979
311 MacDho`mhnaill, Dòmhnall Iain N/A Uibhist a Deas: beagan mu eachdraidh is mu bheul-aithris an eilein. Stornoway: Acair. 1981
312 MacPhàrlain, Murchadh N/A Dain Mhurchaidh. Stornoway: A’ Chomann Ghaidhealach, Roinn nan Eilean Siar. 1986
313 Various MacÌomhair, Dòmhnall Iain Eadar peann is paipear. Glasgow: Gairm. 1985
314 NicDhòmhnaill, Màiri N/A Mo lorgan fhin. Skye: Crois-Eilein Publications. 1985
315 MacGill-Eain, Somhairle Gillies, William Ris a’ bhruthaich / criticism and prose writings of Sorley MacLean. Stornoway: Acair. 1985
316 Watt, Eilidh N/A Gun fhois. Edinburgh: Macdonald Publishers. 1987
317 MacAonghais, Pòl N/A An guth aoibhneach. Edinburgh: Saltire Society. 1993
318 MacNeil, Joe Neil Shaw, John Tales until dawn: the world of a Cape Breton Gaelic story-teller Joe Neil MacNeil. Kingston, Ont.: McGill-Queen’s University Press. 1987
319 N/A N/A Croft histories: Balranald and Paiblesgarry. Stornoway?: Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath. 1988
320 N/A N/A Teichneolas: a coimhead air adhart. Aberdeen: British Telecom. 1989
321 MacLeòid, Iain N/A An sgaile dhorcha. Glasgow: Gairm. 1992
322 Museum nan Eilean N/A Obair na cloimhe: taghadh de dh’innealan airson obair clo`imhe a`s na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1992
323 Museum nan Eilean N/A Obair a’ bhainne: taghadh de dh’innealan airson obair a’ bhainne a`s na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1992
324 MacLennan, Hugh Dan N/A Not an orchid…. Inverness: Kessock Communications. 1995
325 Brownlie, Niall M. N/A Bailtean is ath-ghairmean a Tiriodh = Townships and echoes from Tiree. Glendaruel: Argyll Publishing. 1995
326 Mackenzie, Anne N/A Eo`in na Gaidhealtachd ’s nan Eilean: eo`in an fhearainn. s.l.: Gillman Trust. 1995?
327 MacLeòid, Fionnlagh N/A Tobraichean sla´inte anns na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 2000
328 Mac Gill-Eain, Tormod N/A Dacha mo Ghaoil. Inverness: Clàr. 2005
329 Caimbeul, Tormod N/A Shrapnel. Inverness: Clàr. 2006
330 NicLeòid, Norma N/A Dìleas Donn. Inverness: Clàr. 2006
331 NicDhòmhnaill, Màiri Anna N/A Cleas Sgàthain. Inverness: Clàr. 2008
332 Caimbeul, Alasdair N/A Sia dealbhan-cluiche. Inverness: Clàr. 2011
333 Mac a’ Phearsain, Seonaidh Ailig N/A Steall à Iomadh Lòn. Inverness: Clàr. 2011
334 Iain MacIomhair, Domhnall N/A Caogad san Fhàsach. Stornoway: Acair. 2014
335 MacFhearghais, Calum N/A Casan Searraich. Stornoway: Acair. 2014
336 Caimbeul, Tormod N/A Sgeulachdan Sa Chiaradh. Stornoway: Acair. 2015
337 Caimbeul, Maoilios N/A Teas. Inverness: Clàr. 2010
338 N/A Sinton, Thomas The Poetry of Badenoch. Inverness: The Northern Counties Publishing Company. 1906
339 Matheson, James N/A Riaghailtean ’us cumhachan air am bi fear-annan, gabhailean no earrannan-roinnte a dh’ fhearrainn, agus seilbhean eile, ann am baranachd Leo`dhais, air an suidheachadh, etc.. s.l.: N/A. 1849
59 (Alexander Carmichael) Carmichael, Alexander Carmina Gadelica: Hymns and Incantations with illustrative notes on words, rites, and customs, dying and obsolete: orally collected in the Highlands and Islands of Scotland and translated into English by Alexander Carmichael 6 volumes. Edinburgh: T. and A. Constable. 1900-1971
74 Anonymous Campbell, John Lorne (texts), and Collinson, Francis (musical transcriptions) Hebridean Folksongs. A Collection of Waulking Songs by Donald MacCormick in Kilphedir in South Uist in the year 1893 (Vol. I); Hebridean Folksongs II. Waulking Songs from Barra, South, Uist, Eriskay and Benbecula (Vol. II); Hebridean folksongs III. Waulking songs from Vatersay, Barra, Eriskay, South Uist and Benbecula (Vol. III) 3 volumes. Oxford: Caledonian Press. 1969 (Vol. I), 1977 (Vol. II), 1981 (Vol. III)
76 N/A Sinclair, Rev. Alexander MacLean Na Baird Leathanach 2 volumes. Charlottetown: Haszard & Moore. 1898
80 Morison, John Henderson, George Dain Iain Ghobha (The Poems of John Morison, the Songsmith of Harris) 2 volumes. Glasgow and Edinburgh: Archibald Sinclair (Glasgow) and Norman MacLeod (Edinburgh). 1893
81 N/A McKinnon, Jonathan G. Mac-Talla 12 volumes. Sydney, Cape Breton, Nova Scotia: McKinnon, Jonathan G.. 1892-1904
102 N/A Nicolson, Angus An Gaidheal; Paipeir-Naidheachd Agus Leabhar-Sgeoil Gaidhealach 6 volumes. Toronto (first three issues), Edinburgh and Glasgow: MacLachlan & Stewart (Edinburgh), and Nicolson & Co.; WM. Love (Glasgow). 1871-77
112 N/A Unknown Fear-tathaich Miosail EUL has 5 volumes containing issues dating from 1858 to 1909. NLS has issues dating from 1858 to 1937. Neither repository appears to hold a full run of all issues.. Edinburgh: Monthly Visitor Tract Society. 1858-1937
117 N/A Clerk, Archibald Fear-tathaich nam Beann 24 issues. Glasgow and Edinburgh: W. Gilchrist (Glasgow), MacLachlan, Stewart & Co., and later Paton & Ritchie (Edinburgh). 1848-1850
133 N/A MacLeod, (Rev. Dr) Norman An Teachdaire Gaelach 2 volumes (Bound together in the NLS copy consulted). Glasgow and Edinburgh: W. R. M‘Phun (Glasgow); W. Blackwood, and MacLachlan & Stewart (Edinburgh). 1829-1831
144 [MacPherson, James] ‘MacPherson, James’ The Poems of Ossian, in the Original Gaelic, with a Literal Translation into Latin, by the late Robert MacFarlan, A. M. together with a Dissertation on the Authenticity of the Poems, by Sir John Sinclair, Bart. and a translation from the Italian of the Abbè Cesarotti’s Dissertation on the Controversy respecting the Authenticity of Ossian, with notes and a supplemental essay, by John M‘Arthur, LL. D. 3 volumes. London: Published under the sanction of the Highland Society of London. Printed by W. Bulmer and Co. Cleveland-Row. 1807
160 N/A N/A Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh air an Tarruing o’n Cheud Chanain Chum Gaelic Albannaich. Ann an Ceithir Earrannaibh. Four books in two volumes. Edinburgh: Uilleam Smellie. 1783-1801
206 N/A Campbell, J. F. (John Francis) Popular Tales of the West Highlands Orally Collected 3 volumes. Paisley and London: Alexander Gardner. 1890-1892
207 N/A Campbell, Archibald, Lord Waifs and Strays of Celtic Tradition 5 volumes. London: David Nutt. 1889-1895
212 N/A MacNeill, Nigel Bratach na Firinn 2 volumes. Glasgow and Edinburgh: W. R. McPhun & Son; Maclachlan & Stewart and An Comunn Leabhar is Dhuilleagain. 1873
217 N/A Erskine, Ruaraidh An Ròsarnach 4 volumes. Glasgow: Alexander McLaren & Sons. 1917
218 N/A N/A Guth na Bliadhna 4 volumes. Stirling; Glaschu: E. Mackay; A. MacLabhrainn. 1904-1925
232 N/A N/A Sgeulachdan Arabianach 3 volumes in 1. Inverness; Edinburgh: “Northern Chronicle” Office; N. Macleod. 1897-1900
234 Whyte, Henry N/A Naigheachdan firinneach 2 volumes. Paisley: A. Gardner. 1905-1907
280 MacCallum, Donald N/A Sop as gach seid 2 volumes. Edinburgh: Maclachlan and Stewart. 1883-1884
500 Tormod MacGill-Eain Gordon Wells Saoghal Thormoid – Diluain: Sinnsireachd 5 parts. N/A: N/A. 2016