Gàidhlig / English
Corpas na Gàidhlig is a constituent project of DASG. It was founded in 2008 with the following aims:
  • to create a comprehensive electronic corpus of Scottish Gaelic texts for students and researchers of Scottish Gaelic language, literature and culture
  • to provide the textual basis for the interuniversity project Faclair na Gàidhlig (‘Dictionary of the Scottish Gaelic Language’) upon which the future historical dictionary will be based
  • to provide a resource which will facilitate corpus planning and corpus development technology for Gaelic

The first phase of Corpas na Gàidhlig aims to digitise 337 texts from all periods of Gaelic literature and to include a wide variety of genres, including poetry, prose, song, and folklore. These texts (listed below) have been prioritised in order to provide part of the textual basis for the interuniversity dictionary project, Faclair na Gàidhlig. It is envisaged as Corpas na Gàidhlig progresses that a broad range of other texts will be added, and in time, that speech will also be represented by text and sound files. In the long term, the Corpus will be used to update the dictionary.

To date over 19 million words, mostly Gaelic, have been captured.

The 337 texts to be digitised as part of Phase 1 are listed here (if the appropriate permissions are received):

ID Author / Editor Title
Whyte, Christopher (ed.) Somhairle MacGill-Eain: Dàin do Eimhir 31 (Association for Scottish Literary Studies). Glasgow: Association for Scottish Literary Studies. 2002
Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair. Stornoway: Acair. 2001
Black, Ronald (ed.) Smuaintean fo Éiseabhal (Thoughts under Eiseaval). Edinburgh: Birlinn. 2000
Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair Bàrdachd Dhòmhnaill Alasdair. Stornoway: Acair. 1999
Anonymous Inbhe Thearainte Dhan Ghàidhlig, Dreach iùl airson Achd Gàidhlig. Inverness: Comunn na Gàidhlig. 1999
Anony Tasgadh anns an Ùine Romhainn, A’ Cruthachadh Luchd-Obrach Cothromaichte air Ghaidhealtachd is sna h-Eileanan. Inverness: Produced by Cànan, Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye (for Training 2000, Children in Scotland, Rural Forum, Scotland). 1996
Scouller, Alastair MacNeill (ed.) Moch is Anmoch, the Gaelic poetry of Donald A. MacNeill and other Colonsay bards.. Isle of Colonsay : House of Lochar. 1998
MacFhearghuis, Calum Hiort, Far na Laigh a’ Ghrian. Stornoway: Acair. 1995
Anonymous Sùil air Meanbh-bhiastagan na Gàidhealtachd ’s nan Eilean. Stornoway: Acair (for Scottish Natural Heritage, and Western Isles Council). 1994
10 Anonymous Coimhead air an Taigh-dubh ann an Arnol. Stornoway and Edinburgh: Historic Scotland, Museum nan Eilean . 1994
11 Caimbeul, Alasdair Am Fear Meadhanach. Ross-shire: Druim Fraoich. 1992
12 Anonymous, for Museum nan Eilean Croitearachd: Taghadh de dh’uidheam obair fearainn às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1991
13 Anonymous, for Museum nan Eilean Iasgach: Taghadh de dh’uidheam iasgaich às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1991
14 MacMhaoilein, Calum A’ Sireadh an Sgadain, Seumas Ruairidh agus Ruairidh Sheumais. Glasgow: Gairm. 1990
15  MacThomais, Ruairidh (ed.) Bàrdachd na Roinn-Eòrpa an Gàidhlig (European Poetry in Gaelic). Glasgow: Gairm. 1990
16 MacLeòid, Iain Spuirean na h-Iolaire. Glasgow: Gairm. 1989
17 Anonymous (for Nature Conservancy Council) Loch Druidibeg, Comraich Naiseanta Naduir. Inverness: Comhairle Glèidhteachais Nàduir (Nature Conservancy Council). 1988
18 Anonymous, for Comhairle nan Eilean Dealbh-chruth nan Eilean Siar: aithisg sgrìobhte (Western Isles Structure Plan: written statement). Stornoway: Comhairle nan Eilean. 1988
19 Mac a’ Bhreatunnaich, Pol Air Druim an Eich Sgiathaich. Stornoway: Acair. 1987
20 Anonymous, for Comunn na Gaidhlig A’ Ghaidhlig anns an Eilean Sgitheanach Plana Leasachaidh Deich Bliadhna (Gaelic in Skye A Ten Year Development Plan). Inverness: Comunn na Gaidhlig. 1987
21  Innes, Bill (ed.) Chì Mi, Bàrdachd Dhòmhnaill Iain Dhonnchaidh (The Gaelic Poetry of Donald John MacDonald). Edinburgh: Birlinn. 2001
22 Breeze Jones, E. V. Eoin an Aite. Stornoway: Acair. 1986
23 Boyd, Ailean Seann Taighean Tirisdeach. Tiree: Cairdean nan Taighean Tugha. 1986
24 Dunn, Catriona N. Gaidhlig Mar Mheadhon Teagaisg, Athaisg Air A’ Phroisect Seolaide [sic] 1983-85. Stornoway: Comhairle nan Eilean Siar. 1986
25  Byrne, Michel (ed.) Collected Poems and Songs of George Campbell Hay (Deòrsa Mac Iain Dheòrsa). Edinburgh: Edinburgh University Press. 2003
26  MacAmhlaigh, Dòmhnall (ed.) Oighreachd agus Gabhaltas. Aberdeen: Roinn an Fhoghlaim Cheiltich, Oilthigh Obar-Dheadhan. 1980
27 MacFhearghuis, Calum Suileabhan, Sgeulachdan à Eachdraidh-Beatha Iain MhicLeòid (1889-1956). Glasgow: Gairm. 1983
28 Chaimbeul, Ealasaid Air Mo Chuairt. Stornoway: Acair. 1982
29 Thomson, Derick Creachadh na Clàrsaich. Edinburgh: MacDonald Publishers. 1982
30 Caimbeul, Tormod Deireadh an Fhoghair. Edinburgh: W. and R. Chambers. 1979
31  Domhnallach, Domhnall Eairdsidh (ed.) Ugam agus Bhuam. Stornoway: Club Leabhar. 1977
32  Thomson, Derick (ed.) Gàidhlig ann an Albainn (Gaelic in Scotland, A blueprint for official and private initiatives). Glasgow: Gairm. 1976
33 MacThòmais, Ruaraidh (eadar-theang.) Bith-Eolas. A’ Chealla, Gintinneachd is Mean-fhàs. Glasgow: Gairm. 1976
34 MacDhòmhnaill, Dòmhnull Iain Fo Sgail A’ Swastika. Inverness: Club Leabhar. 1974
35 Caimbeul, Aonghas Suathadh Ri Iomadh Rubha. Glasgow: Gairm. 1973
36 MacCoinnich, Cailein T. Nach Neònach Sin. Glasgow: Celtic Department, Glasgow University. 1973
37 Domhnallach, Tormod Creach Mhor nam Fiadh. Stornoway: Stornoway Gazette. 1973
38 MacLeòid, Iain Aonghas Criomagan Ioma-dhathte. Edinburgh: Techmac & Co.. 1973
39 Moireach, Iain An Aghaidh Choimheach. Glasgow: Gairm. 1973
40 Watt, Eilidh A’ Bhratach Dhealrach. Inverness: Club Leabhar. 1972
41 Ros, An t-Urr. Coinneach Aitealan Dlu is Cian. Glasgow: Gairm. 1972
42  MacDhomhnaill, Iain A. (ed.) Tir an Aigh. Glasgow: Gairm. 1971
43 NicGill-Eathain, Mairi M. Lus Chrun a Griomasaidh. Inverness: Club Leabhar. 1970
44  MacDhòmhnaill, Coinneach Dòmhnall (ed.) Briseadh na Cloiche 4 (Leabhraichean Ùra Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu). Glasgow: Celtic Department, Glasgow University. 1970
45  MacAmhlaidh, Fred (ed.) Dòmhnall Ruadh Chorùna: Orain is Dain le Dòmhnall Dòmhnallach a Uibhist a Tuath. Glasgow: Gairm. 1969
46  Campbell, John Lorne (ed.) Saoghal an Treobhaiche. Inverness: Club Leabhar. 1972
47  MacMillan, Somerled (ed.) Sporan Dhòmhnaill (Gaelic Poems and Songs by the late Donald MacIntyre, the Paisley Bard) 10 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Oliver and Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1968
48  Murchison, Thomas Moffatt (ed.) Sgrìobhaidhean Choinnich MhicLeòid (The Gaelic Prose of Kenneth MacLeod) 16 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: The Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1988
49 Shaw, Margaret Fay Folksongs and Folklore of South Uist. London: Routledge and Kegan Paul. 1955
50  Bookshop, Stornoway Religious (ed.) An Neamhnaid Luachmhor. Stornoway: Stornoway Religious Bookshop. 1990
51  Craig, K. C. (ed.) Sgialachdan Dhunnchaidh: seann sgialachdan air an gabhail le Dunnchaidh [sic] Mac Dhomhnaill Ac Dhunnchaidh, Uibhist a Deas, mar a chual e aig athair fhein iad. Published: Glasgow: Alasdair Matheson & Co.. 1944
52  Mac-an-Tuairneir, Niall (ed.) Griasaiche Bhearnaraidh. Glasgow: Caledonian Press for Neil Turner. n.d. [1949]
53  Anonymous (for Comhairle Clann an Fhraoich) (ed.) Ban-Altrumachd aig an Tigh. Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1939
54  N/A (Anonymous, for An Comunn Gaidhealach) (ed.) Am Measg Nam Bodach. Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1938
55 Nicolson, Alexander Gaelic Riddles and Enigmas (Toimhseachain agus Dubh-Fhacail). Glasgow: Sinclair, Celtic Press. 1938
56  Mac Dhughaill, Eachann (ed.) Baird Chill-Chomain. Orain agus Dain le Donnchadh agus Tearlach Mac Nimhein Ile (The Kilchoman Bards. The Songs and Poems of Duncan and Charles MacNiven Islay). Glasgow: Alex. MacLaren & Sons. 1936
57 Macleoid, Iain N. Litrichean Alasdair Mhoir. Stornoway: Cuairtear Steornabhaigh (Stornoway Gazette). 1932
58  Camshron, an t-Urr. Eachann (ed.) Na Baird Thirisdeach, Saothair Ar Co-luchd-duthcha aig an Tigh ’s Bho’n Tigh (The Tiree Bards, Being the Original Compositions of Natives of Tiree at Home and Abroad). Tiree: An Comunn Tirisdeach (The Tiree Association). 1932
60  MacDonald, Duncan (ed.) Gnàthasan Càinnte Gàidhlig (Gaelic Idioms and Expressions). Stornoway: Stornoway Gazette. 1927
61  MacDonald, John (ed.) Guthan o na Beanntaibh (Voices from the Hills). Glasgow: An Comunn Gàidhealach. 1927
62 MacLeòid, Seumas Cailin Sgiathanach no Faodalach na h-Abaid (A Maid of Skye or The Foundling of the Abbey). Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1923
63 Board of Agriculture for Scotland Cabhair do Chroiteran airson Tighean-comhnuidh agus Togalaichean eile a chuir ann an ordugh. Edinburgh: Board of Agriculture for Scotland. 1921
64  MacFarlane, Malcolm (ed.) Dùn-Àluinn no an t-Oighre ’na Dhiobarach (Dunalaine or the Banished Heir). Paislig: Alasdair Gardner. 1912
65  Watson, William J. (ed.) Rosg Gaidhlig (Specimens of Gaelic Prose). Inverness: An Comunn Gaidhealach. 1915
66 MacDhughaill, Eachann A’ Bhraisd Lathurnach. Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1914
67  MacIllinnein, Calum (ed.) Teagasg nan Cosamhlachdan. Edinburgh: John Grant. 1914
68 Mac Dhonnachaidh, Aonghas An t-Ogha Mor, No Am Fear-Sgeoil Air Uilinn. Glasgow: Alexander MacLaren & Sons. 1913
69 G[rant], K[atherine] W[hyte] Aig Tigh na Beinne. Oban and Glasgow: Hugh MacDonald (Oban) and Alex. M’Laren & Son (Glasgow). 1911
70  Mac Phàrlain, Calum (ed.) Oiteagan o’n Iar (Breezes from the West). Paisley: Alexander Gardner. 1908
71 MacLeod, John Dain agus Orain (Poems and Songs). Inverness: An Eachdraidh Tuathach. 1918
72 N/A Lòchran an Anma: Leabhar-ùrnaigh Caitliceach. Edinburgh: Sands agus A’ Chuideach [sic]. 1906
73  Black, Ronald (ed.) Eilein na h-Òige, The Poems of Fr Allan McDonald. Glasgow: Mungo Books. 2002
75 Morrison, Peter “Saor Mharsantachd” no Marsantachd Dhaor, agus mar a Bhuineas i ri Staid na ’n Croitearan. Edinburgh: David MacDonald. c.1905
77  Whyte, Henry (ed.) Leabhar na Ceilidh: Sgeulachdan Ait agus Dain Aighearach. Glasgow: Archibald Sinclair. 1898
78  Henderson, George (ed.) Leabhar nan Gleann. Edinburgh: N. MacLeod. 1898
79 Mac-Neacail, Neacal An t-Urramach Iain Mac-Rath (“Mac-Rath Mor”): A Bha ann an Leodhas. Beagan Iomraidh m’ a Bheatha agus Criomagan de ’Theagasg. Inverness: G. Young. 1984
82 Cattanach, Domhnull Dan Spioradail le Domhnull Cattanach, Sliabh Sgir Ceannghuisich. Inverness: Printed at the “Northern Chronicle” Office. 1885
83  Whyte, John (ed.) Dain agus Orain Ghaidhlig le Mairi Nic-A-Phearsoin (Mairi, Nighean Iain Bhain), agus Cunntas Ghoirid air a’ Beatha le Alastair Mac-Bheathain, M.A.. Inverness: A. agus U. Mac-Coinnich. 1891
84  Meek, Donald (ed.) Tuath is Tighearna. Tenants and Landlords 18 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1995
85  Sinclair, Rev. Alexander MacLean (ed.) Comhchruinneachadh Ghlinn-a-Bhaird (The Glenbard Collection of Gaelic Poetry) 1 volume in three parts. Charlottetown: Haszard & Moore. 1890
86 Guinne, Uilleam (’sa Bhean) Marbh-rainn air daoine urramach diadhaidh a bha ’an Sgire Dhornaich, ’an Cataobh. Dingwall: Printed at the ‘Ross-shire Journal’ Office. 1887
87  MacNeill, Nigel (in part) (ed.) Clarsach Shioin (The Highland Hymnal). Glasgow and Oban: Archibald Sinclair (Glasgow), Duncan Cameron (Oban). 1886
88  MacDhughaill, Eachann (ed.) Clàrsach nam Beann. Glasgow: Evan MacColl Memorial Committee. 1937
89 MacKenzie, Dr. John (translated) Croft Cultivation. Inverness: Printed by R. Carruthers & Sons. 1885
90 Campbell, John Poems. Edinburgh: Maclachlan and Stewart. 1884
91 Cameron, John Gaelic Names of Plants (Scottish and Irish): Collected and Arranged in Scientific Order, with Notes on their Etymology, their Uses, Plant Superstitions, etc., Among the Celts, with Copious Gaelic, English, and Scientific Indices. Edinburgh and London: William Blackwood and Sons. 1883
92  Nicolson, Alexander (ed.) Collection of Gaelic Proverbs and Familiar Phrases. Edinburgh: MacLachlan and Stewart. 1881
93  ? (ed.) Laithean Ceisde ann an Leodhas Mu’n a’ Bhliadhna 1880. Stornoway: Donald M. Campbell (printed by the Stornoway Gazette). n.d. (1881 or 1891?)
94 MacKellar, Mary Poems and Songs: Gaelic and English. Edinburgh, Inverness, and Oban: Maclachlan & Stewart (Edinburgh), John Noble (Inverness), J. W. Miller (Oban). 1880
95  Mac-Na-Ceàrdadh, Gilleasbuig (Archibald Sinclair) (ed.) An t-Òranaiche: no Co-Thional Taghte Do Òrain Ùr Agus Shean (The Gaelic Songster). Glasgow: Archibald Sinclair. 1879
96 Mac ’Ille-Dhuibh, D. Eolas agus Seoladh: air son Luchd-euslainte. Glaschu: G. Mac-Na-Ceardadh. 1877
97 N/A Ordo Missæ, ’an Laidinn ’s ’an Gáidhlig, agus Ùrnaighean Eile.. Edinburgh: Lorimer ’us Gillies. 1877
98  MacKenzie, Alexander (ed.) Orain ann sa Ghailig le Donnchadh Mac Coinnich, “Bard Cheann-loch-iugh”; air an sgriobhadh sios o’ aithris beoil a bhaird fein, agus air an cur an ordugh, le roi’-radh ann am Beurla, le Alastair Mac Coinnich… (Songs and Poems in the Gaelic Language…). Inverness: Uilleam B. & E. Forsyth for Duncan MacKenzie. 1875
99  Gillies, H. C. (ed.) The Gaelic Songs of the Late Dr. MacLachlan, Rahoy, with Prefatory Biography, edited for the Ardnamurchan, Morven and Suineart Association, by H. C. Gillies. Glasgow: Archibald Sinclair. 1880
100  MacKenzie, Hugh (ed.) Am Filidh Gaidhealach or the Highland Minstrel: A Collection of the Most Popular Ancient and Modern Songs of the Gael of Scotland. Inverness: Hugh MacKenzie. 1873
101  Campbell, J. F. (ed.) Leabhar na Feinne, Vol. I, Gaelic Texts, Heroic Gaelic Ballads, collected in Scotland, chiefly from 1512 to 1871, Copied from old manuscripts preserved at Edinburgh and elsewhere, and from rare books; and orally collected since 1859; with lists of collections, and of their contents; and with a short account of the documents quoted Vol. I (all published). London: Printed by Spottiswoode & Co. for the author. 1872
103 Mac-Intoisich, Ian Oranan Nuadh Spioradail. Eiligin: Clodh-bhuailte aig Seumas Blac. 1869
104  Mac-Mhuirich, Dòmhnull (ed.) Co-thional Ùr de dh’Órain, de Dhuanagan, etc. (nach robh riabh roimhe ’an clo) (An Duanaire: A New Collection of Gaelic Songs and Poems, (Never Before Printed.)). Edinburgh: MacLachlan & Stewart. 1868
105 MacLean, Rev. Duncan Laoidhean agus Dain. Glascho, Dun-Eidin, Oban, Inbhirnis, Steornabhadh: G. Mac-na-Ceardadh (Glascho), Mac-Lachlainn, An Stiuartach ’s an Cuideachd (Dun-Eidni), S. Muilleir (Oban), I. Noble (Inbhirnis), Mac-a’-Phearsain ’s an Cuideachd (Steornabhadh). 1868
106 Mac Coinnich, Aonghas Eachdraidh na h-Alba. Glascho, Oban, Inbhirnis: G. Mac-Na-Ceardadh (Glascho), S. Muilleir (Oban), I. Noble (Inbhirnis). 1867
107 Grannd, Paruig Dain Spioradail. Elgin: Peter MacDonald. 1837 (5th edition)
108  Clerk, Archibald (ed.) Caraid nan Gaidheal. Glasgow: William MacKenzie. 1867
109 Grant, Daniel Laoidhean Spioradail. Perth, Edinburgh, Elgin: J. Dewar (Perth), D.R. Collie (Edinburgh), W. M'Donald (Elgin). 1862
110  (Unknown) (ed.) Filidh nam Beann: The Mountain Songster. The Choicest Collection of Original and Selected Gaelic Songs now Known. Glasgow: Waitt & Stewart. 1860 (from NLS catalogue)
111 Cleireach, Nial Litir bho Nial Cleireach ’an Canada Uachdrach, gu ’bhrathair, Coinneach Cleireach, a bha ’s an Eilean Ileach. Glasgow: A. Sinclair for Neil Campbell. 1860
113 Conall, Donnachadh M. Reul-Eolas: anns am bheil Cunntas air Cuspairibh an Rian-Ghreinne; agus Fath-sgriobhadh ’s am bheil Gearr-shealladh air na Reultaibh Suidhichte. Edinburgh: Oliver & Boyd. 1857
114 Mac-a-Phearsain, Caiptean Cumha do dh’Iain Domhnullach, fear a’ Gharbha-mhoir ann am Baideanach, a chaochail s a’ bhliadhna 1830. Glasgow: Printed by A. Sinclair. 1855
115 Caimbeul, Gilleaspuig Orain Le Gilleaspuig Caimbeul, Aig Ceann-Loch-Earn. Dùn-Eudainn: Mac-Iain agus Hunter. 1851
116 Cook, Rev. Archibald An Tiodhlac Do-Labhairt. A Gaelic Sermon Preached by the Late Rev. Archibald Cook, Free Church, Daviot. Glasgow: Printed by A. Sinclair. 1868
118 Dòmhnullach, Dr. Iain Marbhrainn, a Rinneadh air Diadhairibh Urramach, Nach Maireann: agus Dàna Spioradail Eile. Dun-Éidin: Uilleam P. Ceanadaidh . 1848
119 Hendri, Domhnull Laoidhean Spioradail. Glasgow: Printed and sold by Neil Campbell, Gaelic Bookseller. 1857
120 Lauder, Sir Thomas Dick An Seòl air an Glacar agus an Gréidhear an Sgadan; agus air an Gréidhear an Trosg, an Langa, an Traille, agus am Falmair. Edinburgh: T. Constable. 1846
121 Mac-Choinnich, Iain Eachdraidh a’ Phrionnsa, no Bliadhna Thearlaich. Duneideann: Thornton agus Collie. 1844
122 Ross, Artar Marbh-rann air Daonaibh Chaidh Dhith, air Bord Soitheach Briste a Chaidh mach air Cladach Chatboil, aig Toiseach na Bliadhna 1843. Inverness: Printed for Miss Maggie Mitchell, Rockfield Village, Portmahomack, by the Northern Counties Newspaper and Printing and Publishing Company, Limited. 1843?
123 Dughallach, Donnachadh Laoidhean Spioradail a Chum Cuideachadh le Cràbhadh nan Gael. Glasgow: Printed by John Niven & Son. 1841
124 MacDougall, Robert Ceann-iuil an Fhir-imrich do dh’America Mu-thuath; or, the Emigrant’s Guide to North America. Glasgow, Oban, Inverness, Dingwall: J. & P. Campbell (Glasgow), J. Miller (Oban), J. Bain & Co. (Inverness), A. Keith (Dingwall). 1841
125  MacKenzie, John (ed.) Sar-Obair nam Bard Gaelach: or, the Beauties of Gaelic Poetry, and the Lives of the Highland Bards; with historical and Critical Notes, and a Comprehensive Glossary of Provincial Words. Glasgow: MacGregor, Polson, & Co. . 1841
126 Beith, Rev. Alexander Leabhar Cheistean mu Nadur a Bhaistidh, airson Seòladh agus Cuideachadh Pharantan ’n an Dleasnas a thaobh an Ordugh so. Maille ri Earail Dhoibhsan a tha Cuir an Dleasnas ’s an Ni so ann an Beag Suim.. Glascho: ‘R’an Reic le M. Ogle’ (NLS catalogue has Paisley: A. Gardner). 1840
127 Friseal, Huistean Marbhrann do 'n t-Shiosalach, Srathghlais, a Chriochnaich a Bheath so air a Bhliadhna 1838, a bha na Phrop Dileas do 'n Eaglais.. Inverness (Gaelic Union Catalogue): n. pub.. 1838
128  Maclean, Lachlan (ed.) An Teachdaire Ùr Gàidhealach 9 issues. Published monthly from Nov. 1835 to August 1836. No issue was published in March 1936. . Glasgow (from Gaelic Union Catalogue): D. Macfarlane (from Gaelic Union Catalogue). 1835-36
129 Scupoli, Lorenzo An Cath Spioradail: Air a Thionndadh gu Gailig, le Eoghan MacEachainn. Peirt: Morisons. 1835
130  MacLeoid, Tormod (ed.) Leabhar nan Cnoc: Comh-chruinneachadh do Nithibh Sean agus Nuadh; airson Oilean agus Leas nan Gaidheal.. Greenock: Neill & Fraser. 1834
131 Domhnullach, Eoin Daoine air an Comhairleachadh an aghaidh bhi Deanamh Croin orra fhein. Searmoin, a Thugadh Seachad an’ Inerpheafaran aig an am an do Bhris an Galar d’an Goirear an Colera Mach sa Bheile. Inbherneis: Daibhidh Aitcinn. 1832
132  Mac Intoisich, Donncha (ed.) Co-chruinneach dh’Orain Thaghte Ghaeleach, nach robh riamh ann an Clo-buala. Edinburgh: Printed by John Elder. 1831
134  MacLachlann, Ewen (ed.) Orain, Marbhrannan, agus Duanagan, Ghaidhealach. Inbheirnis: Alastair Mac-an-Toisich. 1829
135  MacLeod, Tormoid (ed.) Co’Chruinneachadh, air a Chur r’a chéile air Iarrtas Comuinn Ard-Sheanadh Eagluis na h-Alba; arson an Sgoilean, air feadh Tìr-mòr agus Eileana na Gaeltachd. Glasgow: A. Young. 1828
136 Spence, James An Ceangal Eaglais a tha eadar creidich agus an clann bheag; agus, na lorg sin, a choir a tha aca air baisteadh. Searmoin air a searmonachadh ann an tigh coinneamh na h-Eaglais coimh-thionalach ann an Obair-Rhethain; le Seumas Spence, A. M., agus a nis air a h-eadar-theangachadh gu Gaidhlig, le C. Mac Lauruinn, Glascho (Full title from Typographia Scoto-Gadelica) Ardchattan, Argyll. Glascho: Aindreas Og. 1825
137  MacDonald, John (ed.) Ewen MacLachlan’s Gaelic Verse Comprising a Translation of Homer’s Iliad Books I-VIII and Original Compositions. Inverness: Printed for the University of Aberdeen by R. Carruthers & Sons. 1980 [1937]
138 MacGregor, James Dain a Chomhadh Crabhuidh. Glascho: Clo-bhuailte le Og & Galie. 1819
139 Walker, John Poems in English, Scotch, and Gaelic, on Various Subjects. Glasgow: Printed by Young, Gallie, & Co.. 1817
140  Sinton, Rev. Thomas (ed.) Laoidhean Bean Torra Dhamh. Gaelic Hymns of Mrs Clark Including Three Never Before Published. Inverness: “Northern Chronicle” Office. 1902
141  Mac-an-Tuairneir, Paruig (ed.) Comhchruinneacha do dh’ Orain Taghta, Ghaidhealach, nach robh riamh roimhe Clo-bhuailte gus a nis, air an Tional o Mheodhair, air feadh na Gaidhealtachd a’s Eileine na h-Alba. Duneidionn: Clo-bhuailte air son an ughdair, le T. Stiubhard. 1813
142 Bunyan, John Cuairt an Oilthirich; no Turus a Chriosduidh; o’n t-Saoghal Seo Chum an Ath-shaoghail: fo Shamhladh Bruadair. Ann an Da Earrainn.. Dun-Eudainn: I. Stiubhart. 1812
143  MacLeoid, Domhnull (ed.) Orain Nuadh Ghaeleach; maille ri Beagain do Cho-chruinneachadh Urramach na’n Aireamh. Inbherneis: Clodh-bhuailt agus R’an Reic le Eoin Young, airson an Udair . 1811
145 Mac Diarmaid, Eobhann Searmona le Mr Eobhann Mac Diarmaid, Ministeir ann an Glascho, agus na Dheigh sin, an Comrie. Duneidin: Clo-bhuailte le T. Steuart. 1804
146 Mac Ghrigair, Iain Orain Ghaelach. Edin-Bruaich: Clo-Bhuailt le Adhamh Mac Neill agus a Chuideachd.. 1801
147  Unknown (ed.) Cunntas mu Iain Cobhey, Seoladair, a bh' air am Venerable, a Fhuair a Dha Chois a Sgathadh dheth ann an Cath Champer Down, October 11th, 1797. . Edinburgh: Printed by J. Hay & Co.. 1813
148 Willison, John Eisempleir Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-ghear nan Ceist . : . 1799
149 Caimbeull, Donnchadh Nuadh Orain Ghailach, air n Dianadh le Donnchadh Chaimbeull, e Sheuraemachd Earraghaidheal; Ruigadh aig Taoub Lochlong - Aun n Stroin a Chuellin, ann n Sgirichd Chillmhunadh, n Chaodhel. Nish na Shoideair anns Darna Reasmaid Bhailla-Bhoid s'Gallaudh. (A New Gaelic Song-Book, Composed by Duncan Campbell, from Argyle-shire; born at Lochlong-side in Stronchulin, in the Parish of Kilmonn, Coual. Now a Soldier in the 2nd Battalion of Rothsay and Caithness Fencibles.). Clo-bhuailt' ann Corcuig: Join A Cronin. 1798
150 Episcopal Church in Scotland An Oifig Chum Ceart Fhrithealadh an Comuin Naomh, Do Reir Gnathachadh Eaglais na h' Alba.. Dun-Eaduin: n. pub.. 1797
151 Crauford, D. Searmoin do Mhnai' Chuaidh a Sgriobhadh ann sa Bhliadhna 1795.. Glas-gho: Air na cuir chum dealbh leubhaidh le Seumas Gillies, Fear-reic. 1795
152 Church of England Leabhar na h'Urnuigh Choitchionn, agus Frithealadh nan Sacramainte, agus Riaghailte agus Deasghnatha eile na h'Eaglais: do reir Gnathachadh na h' Eaglais Shasgonaich: maille ris an t Saltair no Sailm Dhaibhidh. Air am Poncadh mar Sheinnear no Theirear iad san Teampull. (The Book of Common Prayer, and Administration of the Sacraments, and other Rites and Ceremonies of the Church, according to the Use of the Church of England; together with the Psalter or Psalms of David, Pointed as they are to be Sung or Said in Churches.). Dun Eideann: Printed by John Moir. 1794
153 Mac'Coinnich, Coinneach Oran Ghaidhealach, agus Bearla air an Eadar-Theangacha. Duneadainn: Clo-Bhuailt' ... Air son an Ughdair.. 1792
154  Mac-Coinnich, Iain (ed.) Orain Ghàëlach . Glasgow, Edinburgh, and London: John Reid & Co. (Glasgow), Oliver & Boyd (Edinburgh), Whittaker, Arnott & Co. (London). 1834
155  Gillies, John (ed.) Sean dain, agus orain Ghaidhealach, air an Tabhairt o Dhaoin Uaisle, araid an Gaeltachd Alba, don Fhear Fhoillsicheadh Eoin Gillies. Aon co-fhreagarrach don 't Sean Chuideachd Albannach ann Duneidinn, agus fear don t' Sean Chuideachd am Peairt, agus leabhar receudair don'Chuideachd-sin. (A Collection of Ancient and Modern Gaelic Poems and Songs, Transmitted from Gentlemen in the Highlands of Scotland to the Editor.). Perth: Printed for John Gillies, Bookseller. 1786
156  Kennedy, Duncan (ed.) Co' Chruinneachadh Laoidhe agus Chantaicibh Spioradail, le Ughdairean Eagsamhail. An D' a Leabhar. Glas-gho: D. Mac Cnuidhein. 1786
157 Cham'ron, Marairead Orain Nuadh Ghaidhealach. Dun-Eidin: Coldh-bhuailt' ann Dun-Eidin, le D. Mac-Phatraic, airson an Ughdair. 1785
158 a Cempis, Tomais Leanmhuin Chriosd, ann Ceithear Leabhraichean: sgriobhta ann Ladoin le Tomais a Cempis: air ur eider-theangacha' gu Gaoilig Albannach le R..... M...... M.A.I.S.. Dun-Aodain: n. pub.. 1785
159  Macintosh, Donald (ed.) A Collection of Gaelic Proverbs, and Familiar Phrases; Accompanied with an English Translation, Intended to Facilitate the Study of the Language; Illustrated with Notes. To which is added, The Way to Wealth, by Dr. Franklin, translated into Gaelic. Edinburgh: Printed for the Author, and sold by Messrs. Donaldson, Creech, Elliot, and Sibbald, Booksellers, Edinburgh; .... 1785
161  Matheson, Samuel (ed.) Laoidhean Spioradail. Bal-Dhuthais: Clodh-bhuailte le Coinnach Dughlas agus a Chuideachd. 1825
162 Alleine, Joseph Earail Dhurachdach do Pheacaich Neo-Iompaichte: Eidir-theangaicht' o Bheurla Ioseiph Alleine, Le I. S. Ministeir ann Cille-Bhreanuinn.. Duneidin: Clo-bhuailte le MacFarquhar agus Elliot.. 1781
163  Campbell, Alex. (ed.) Deasbaireachd eadar am Papa agus an t-Athleasacha maille ri Laoidh Mholaidh do Chruith-fhear 'n t-Shaoghail, le Daibhidh MacAileir agus Laoidh, le Iain MacDhonuill, Ministeir Urachaduinn. Edinburgh: R. Menzies, Printer. 1834
164 Loudin, Donacha Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaedhealach agus Bearla (A Collection of Gaelic and English Songs). Aberrain: Clo-Bhuailt ann Le Sheumas Chalmers. Airson, Wm. Sharp, ann 'n Innerness/Printed by J. Chalmers: For William Sharp, Stationer, Inverness. 1780
165  Matheson, William (ed.) The Songs of John MacCodrum, Bard to Sir James MacDonald of Sleat 2 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Oliver & Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1938
166 Ewart, John Leabhar Ceasnuighe Aithleasuighte, ata nochda Mearachda Sonruighte Eaglais na Roimh. Ath Chlo-bhuailt' le Leasachaibh Eagsamhail thaobh Firineadh, Ughdarrais, agus Riosunaidh. Leis am bheil e air a dhearbha', I. Nach 'eil coir air bith aig' a Phapanachd Aostachd agairt. II. Gu 'm bheil i na mòr Thruailleachd air Criostui'-eachd. III. Gu 'm bheil i cur mar fhiacha Teagasga' agus Bar'aile ata Milteach do 'n Uachdranachd Thalmhaidh.. Duneudain: Daibhidh Mac-Phatric. 1779
167  Mackay, Mackintosh (ed.) Orain le Rob Donn, Bard Ainmeil Dhuthaich Mhic-Aoidh. A nis air an cur a mach air iarrtus luchd-graidh agus molaidh na bardachd sonruichte so, o chruinneachadh sgriobhta a rinneadh dhith, o bheul a' bhaird fein.. Inverness: Kenneth Douglas. 1829
168  MacLeod, Angus (ed.) Orain Dhonnchaidh Bhàin (The Songs of Duncan Ban Macintyre) 4 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1978
169 Broughton, Thomas Saighidear Criosduidh: no an Dleasnais Iomchuidh chaum Beatha Dhiadhaidh Chaithe, air an Sparradh air an Armailt: o Eisempleir Chornelius. Searmoin.. Dun-Eaduin: Eoin Moir. 1797
170  MacDomhnuill, Raonuill (Raghnall Dubh) (ed.) Comh-chruinneachidh Orannaigh Gaidhealach Vol. I (There were no further volumes.). Duneidiunn: Walter Ruddiman. 1776
171  MacDonald, Rev. A. (1924) (ed.) Ais-eiridh na sean chánoin Albannaich; no, An nuadh oranaiche Gaidhealach. Le Alastair Mac-Dhonuill, Baillie Chana. Ris am bheil coimh-cheangailte, Eider-theangair am mineachadh ann am Beurla gach cruaigh fhacall a tharlas anns an leabhar so. (The Poems of Alexander MacDonald (Mac Mhaighstir Alasdair) edited with Translations, Glossary, and Notes by Rev. A. MacDonald ...). Duneidiunn (1751) and Inverness (1924): Alasdair MacDonald ('Clo-bhuailt' ... Go feim an Ughdair', 1751) and 'Printed by the Northern Counteis Newspaper and Printing and Publishing Company, Limited' (1924). 1751 and 1924 (N.B. edition in Corpas na Gàidhlig is the 1751 edition)
172  Maclean, Rev. Donald (ed.) The Spiritual Songs of Dugald Buchanan. Edinburgh: John Grant. 1913
173  Buchanan, Dugald (ed.) Tiomnadh Nuadh ar Tighearna agus ar Slanuigh-Fhir Ios Criosd. Eidir-theangaicht' o'n Ghreugais chum Gaidhlig Albannaich. Maille re Seòlannaibh Aith-ghearra chum a' Chán'ain sin a Leughadh. . Dun-Eudain: Clòdh-bhuailt' ann Dun-Eudain, le Balfour, Auld, agus Smellie. 1767
174  Ó Baoill, Colm (ed.) Duanaire Colach, 1537-1757. Obar-Dheathain: An Clo Gaidhealach. 1997
175 Guthrie, William Coir Mhor a Chriosduidh: Ann Da Earrain. I D' Fheuchainn mu Choir Shlainteil ann Criosd. II. An Doigh chum Ruigheachd air. Eadar-theangaicht' o Bheurla Uilliam Ghuthrie le P. Mac-Pharlain, Maighstir-Sgoile san Apuinn.. San Eaglais-Bhric: Clo'-bhuailte le P. Mair. 1783
176 Willison, John Leabhar-Ceist na Mathair do'n Leanabh Og no Reamh-Chuiddeachd do Dhaoine Òg Ain-eolach chum 'sgu b'àishichte dhoibh Leabhar-aith-ghearr Ceist na Heaglaish a Thuigsin. ... Le J. W. Minishter an t soisgeul ag Dundee. Clo-bhuailt' san bheurla naoi uaire deug. Agus anoish air na churr an Gailic chum leas-coitcheann Gaidhealtachd Alba. . Glassacha: Gu feim Join Orr, agus a Choi'-phartneiribh. 1752
177  Black, Ronald (ed.) An Lasair, Anthology of 18th Century Gaelic Verse. Edinburgh: Birlinn. 2001
178 Willison, An t-Urramach Mr Eoin Shoilleir Ceasnnuighe air Leabhar Aith-Ghearr nan Ceist, chum Foghlum a Thabhairt do 'n Dream ata Óg, agus Ain-eolach. Duneadain: Clo'-bhuailt le Eoin Reid. 1773
179 Baxter, Richard Gairm an De Mhoir do 'n t Sluagh Neimh-Iompoichte, Iompochadh agus Bith Beo le Richard Baxter. Eidir-theangaicht' o Ghaill-bhearla chum Gaoidheilg Albannaich, air Iartas agus Costas Eirionnaich Dheagh-runaich oirdheirc, chum leass coitcheann Gaoidhealtachd Alba.. Glassacha: Clo-bhuailt' ann Glassacha le Roib. agus Aind. Foulis Cloi-fheara an Oill-tigh. 1750
180 Watts, Isaac Da leabhar Cheistin agus Urnuighean; no Crabhadh Chloinne bige fuidh Dha Bhliadhna Dheug Aois.\Two Setts of Catechisms and Prayers; or, the Religion of Little Children under Twelve Years of Age. Duneidin\Edinburgh: Gabhin Alston\Gavin Alston. 1774
181  Rose, Rev. John (ed.) Metrical Reliques of "The Men" in the Highlands: or, Sacred Poetry of the North; by Mackay of Mudale (Anno 1700). Matheson, Sutherlandshire (1747). MacLauchlan, Abriachan (1760). Mrs Clark, Badenoch (1800). W. MacKenzie & D. MacRae, Inverness (1830). With Introduction and Brtief Memoirs, in English (Baird na Gaidhealtachd Mu Thuath. Laoidhean agus Dana Spioradail, le Uilleam Mac-Choinnich, Lachlann Mac-Lachlann, Bean Torra-Dhamh, Iain Mac-Aoidh, Domhnull Mac-Radh, agus Domhnull Mathanach. Maille ri Gearr-iomradh mu 'm Beatha agus mu 'n Cliu, ann m Beurla) . Inverness: Printed by Mackintosh & co.. 1851
182  Campbell, John Lorne (ed.) Highland Songs of the Forty-Five. Edinburgh: John Grant. 1933
183  Ó Baoill, Colm (ed.) Bàrdachd Shìleas na Ceapaich, c. 1660-1729 13 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: The Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1972
184  Westminster Assembly (ed.) Admhail an Chreidimh, Air an do Reitigh air ttus Coimhthionol na nDiaghaireadh Aig Niarmhoinister, an Sasgan; Leis an Daontuighe Ard-seanadh Eagluis na Halbann, Chum a bheith na Chuid egin, do Choimhreite Creidimh, edir Eaglaisaibh Chriosd annsna tri Rioghachdaibh. Air na chur a Ngaoidheilg, le Seanadh Earraghaoidheal. (The Confession of Faith, Larger and Shorter Catechisms, agreed upon by the Assembly of Divines at Westminster, with the Assistance of Commissioners from the Church of Scotland, as a Part of the Covenanted Uniformity in Religion betwixt the Churches of Christ in the Three Kingdoms Scotland, England, and Ireland. Translated into the Irish Language by the Synod of Argyle.). Edinburgh\Duineuduin: Printed by Thomas Lumisden and John Robertson\Air an Chlodhbhualadh (a nois an Chead uair) aig , le Thomais Lumisden agus Eoin Robertsoin. 1725
185  Matheson, William (ed.) An Clarsair Dall. Orain Ruaidhri Mhic Mhuirich agus a chuid Ciuil (The Blind Harper. The Songs of Roderick Morison and his Music) 12 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Printed by R. & R. Clark, Ltd., for the Scottish Gaelic Texts Society. 1970
186  MacKenzie, Annie M. (ed.) Orain Iain Luim\Songs of John MacDonald, Bard of Keppoch 8 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Scottish Gaelic Texts Society. 1964
187  Watson, J. Carmichael (ed.) Gaelic Songs of Mary MacLeod, edited with Introduction, Translation, Notes, etc. . London and Glasgow: Blackie & Son Limited. 1934
188  Synod of Argyll (ed.) Sailm Dhaibhidh A Meadar Dhàna Gaoidheilg, Do rèir na Heabhra: Agus na translàsion is fearr a Mbéarla agus a Nlaidin, do thionnsguadh le Seanadh Earraghaoidheal san Bhliadhna 1659, agus anois air a ntabhairt gu crích, do chum gu dèanta an seinn a Neaglaisaibh agus a dteaghlachaibh a ghnáthuigheas an chánamhain sin.. a Ndùn-Edin: le Oighreachaibh Aindra Ainderson. 1694
189  Mac Farlane, Malcolm (ed.) Lamh-Sgriobhainn Mhic Rath. "Dorlach Laoidhean do sgrìobhadh le Donnchadh Mac Rath, 1688" anns an dà leabharan a tha aig an am so an leabhar-lann Oilthigh Ghlascho; agus iad an so air an litreachadh an dà chuid a réir gnàths Dhonnchaidh agus gnàths coitcheann an latha 'n diugh, le Calum Mac Phàrlain. Dun-De: Calum S. Mac Leoid. 1923
190  Thomson, R. L. (ed.) Adtimchiol an Chreidimh, The Gaelic Version of John Calvin's Catechismus Ecclesiae Genevensis, A Facsimile Reprint, including the Prefixed Poems and the Shorter Catechism of 1659, with Notes and Glossary, and an Introduction 7 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Oliver & Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1962
191  Ó Baoill, Colm (ed.) Eachann Bacach and other MacLean Poets 14 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: The Scottish Academic Press for the Scottish Gaelic Texts Society. 1979
192  Thomson, R. L. (ed.) Foirm na n-urrnuidheadh: John Carswell's translation of the Book of Common Order 11 (Scottish Gaelic Texts Society). Edinburgh: Oliver and Boyd for the Scottish Gaelic Texts Society. 1970
193  Various (ed.) The Book of the Dean of Lismore. N/A: N/A. N/A
194  Gillies, H. Cameron (ed.) Regimen Sanitatis The Rule of Health A Gaelic Medical Manuscript of the Early Sixteenth Century or perhaps older from the Vade Mecum of the famous MacBeaths Physicians to the Lords of the Isles and the Kings of Scotland for several centuries. . Glasgow: Printed for the Author by Robert Maclehose & Co. Ltd. University Press, Glasgow. 1911
195  Jackson, Kenneth (ed.) The Gaelic Notes in the Book of Deer. Cambridge: Cambridge University Press. 1972
196 Mackenzie, Sir Francis Hints for the Use of Highland Tenants and Cottagers. By a proprietor Beachd-Chomhairlean airson feum do Thuathanaich 'us Choitearan Gaidh'lach. Le uachdaran Fearuinn.. Inverness: Printed by Robert Carruthers. 1838
197  Watson, Seòsamh (ed.) Saoghal Bana-mharaiche: Cunntas Beul-aithris mu Bheatha Muinntir an Iasgaich ann am Machair Rois. Brig o' Turk, Perthshire: Clann Tuirc. 2007
198 Mac a' Ghobhainn, Iain An t-Aonaran. Glasgow: Glasgow University. 1976
199  Mac Fhionghain, Domhnall (ed.) Am Fear-Ciuil. Dain, Orain, Oraidean, is Sgeulachdan.. Edinburgh: John Grant. 1910
200 An Comunn Gaidhealach Bonn-steidh agus Riaghailtean, Constitution and Rules, Frith-laghannan, Bye-laws . Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1938
201  MacAsgaill, Alasdair I. (ed.) Luach na Saorsa. Glasgow: Gairm. 1970
202 MacLeòid, Iain F. Na Klondykers. Inverness: CLÀR (Ùr-sgeul). 2005
203 MacGilliosa, Donnchadh Tocasaid 'Ain Tuirc. Inverness: CLÀR (Ùr-sgeul). 2004
204 Mac a' Ghobhainn, Iain Bùrn is Aran. Glasgow: Gairm. 1960
205 Mac a' Ghobhainn, Iain An Dubh is an Gorm. Glasgow: Aberdeen University. 1963
208  Maclaren, James (ed.) Fionn ann an tigh a’ Bhlair-bhuidhe, gun chomas suidh no eirigh. Glasgow: A. Maclaren. 1949
209  Ian Og Ile (John F. Campbell) (ed.) MS. VII, Ian Deoir Earrann 1: Blar Traigh Ghruinneard. Edinburgh: John Grant Booksellers Ltd.. 1950
210 MacIomhair, Dòmhnall Iain Coinneach Odhar. Glasgow: Gairm. 1990
211 Murdoch, John Iubile nan Gaidheal: Fuasgladh an Fhearainn a reir a Bhiobuill. Glasgow: s.n.. 1883
213  MacKenzie, John (ed.) Beatha agus Iompachadh Dhùghaill Bochannain a dh’eug ann an Ranach sa’ bhliadhna 1768 / (air a sgrìobhadh leis féin): maille r’a Laoidhean spioradail. Edinburgh: MacLachlan, Stewart and, and Co.. 1844
214  Sinclair, Alexander Maclean (ed.) Dain Spioradail le Iain Mac-Gilleain; maille ri beagan de laoidhean Mhic Griogair, nach robh gus a so air an clò-bhualadh. Edinburgh: MacLachlan and Stewart. 1880
215 Anonymous Teisteanas nan easbuigean caitliceach fir-ionaid nan ostal us an co-chuidichean am Breatuinn. London: Catholic Institute of Great Britain. ca. 1838
216  Calder, George Rev. (ed.) Folk Tales and Fairy Lore in Gaelic and English Collected from Oral Tradition. Edinburgh: John Grant. 1910
219 Anonymous Da-aobhar-dhiag air son Sir Coinneach Ghearrloch a chur do n’ Pharlamaid. s.l.: s.n.. 1880?
220 Scottish Executive Bile na Gàidhlig: pàipear comhairleachaidh. Edinburgh: Scottish Executive. 2003
221 Anonymous An dara rabhadh bliadhnail do luchd aiteachaidh na Gaeltachd, air aiteachadh chroitean agus gharaidhean. Edinburgh: Comunn Dùchail na h-Alba. 1848
222  Sinclair, Alexander Maclean (ed.) Clàrsach na Coille: a collection of Gaelic poetry. Glasgow: A. Sinclair; R. M’Gregor. 1881
223 Anonymous Perthshire election: Gaelic song. Perthshire: s.n.. 1832
224 Stewart, Duncan Caoidh airson cor na Gaidhealtachd agus fogradh nan Gaidheal. s.l.: s.n.. 1800
225 Clark, Mary Oran do Chluainidh. Scotland: s.n.. 1873
226 Ward, Nahum Eisdibh! Eisdibh! Eisdibh! Rabhadh dhoibh-san d’am miann a dhol a dh’Ohio ann America. Stirling: C. Munro & Co.. 1822
227 Munro, John Cunntas aithghearr mu bheath agus bhiuthas, Iain Mhicionmhuinn, D.D. (John Love, D.D.), ministeir bh’ann an Anderston, fagus do Glasgho, ann an rosg: maille ri cumha air a shon, anns am bheil a bhuadhan ni’s fhaide air an cur an ceill, ann an rann: agus dan eile / le Ian Munro. Glasgow: Ian Niven ’s a Mhac. 1830
228 Macfadyen, John An t-eileanach: original Gaelic songs, poems and readings. Glasgow: Archibald Sinclair. 1890
229 Fraser, Alexander Gearr-sgeoil air Sir Seoras Uilleam Ros: agus air mar a thuinich na Gaidheil ann an Canada uachdrach. Toronto: s.n.. 1915
230  Mccallum, Duncan (ed.) Co-chruinneacha dhan, orain, &c. &c. A collection of original poems, songs, &c. taken from oral recitation in various parts of the Highlands and Islands of Scotland, during the last twenty years, to which are added, notes biographical, critical, & explanatory. Inverness: Seumas Friseal. 1821
231 Fraser, T. M. Ceit mhòr: sgeul o Lochcaron. Glasgow: Aird & Coghill, Printers. 1879
233 Stewart, Alexander and Donald Cochruinneacha taoghta de shaothair nam bard Gaëleach . Duneidin: T. Stiuart. 1804
235 Mackay, Alexander Original songs and poems, in English and Gaelic. Inverness: Printed at the Journal Office. 1821
236 Calvin, Jean Adtimchiol an chreidimh. Edinburgh: J. Wreittoun. 1631
237 MacDonald, Alexander A Galick and English vocabulary, with an appendix of the terms of divinity in the said language. Edinburgh: Robert Fleming. 1741
238 McCallum, Duncan Eachdraidh na h-Eaglaise. Edinburgh: Thornton & Collie. 1845
239  Macleoid, Iain N. (ed.) Bàrdachd Leodhais. Glasgow: Alasdair Mac Labhruinn agus a Mhic. 1916
240  Watson, William J. (ed.) Bàrdachd Ghàidhlig = Specimens of Gaelic poetry: 1550-1900. Glasgow; Inverness: An Comunn Gàidhealach; The Northern Counties Print. and Pub. Co.. 1918
241  Maclean, Donald (ed.) Dòrlach sìl: searmoínean. Edinburgh: Comunn clò-bhualaidh na h-Eaglaise Saoir. 1931
242 Caimbeul, Seonaidh Orain Ghaidhlig. Dumfries: Mackie. 1936
243 Caimbeul, Aonghas Orain Ghàidhlig. Glasgow: J. Thomlinson. 1943
244  MacLeòid, Domhnall-Iain (ed.) Dorcha tro Ghlainne. Glasgow: Gairm. 1970
245 MacLeòid, Iain Sraidean is Sleibhtean. Glasgow: Gairm. 1971
246 Caimbeul, Aonghas Moll is cruithneachd. Glasgow: Gairm. 1972
247  Meek, Donald E. (ed.) The Campbell collection of Gaelic proverbs and proverbial sayings. Inverness: The Gaelic Society of Inverness. 1978
248 Dòmhnallach, Tormod Calum Call na hIolaire. Stornoway: Acair Earranta. 1978
249 MacGilliosa, Dòmhnall An Eaglais Shaor ann an Leódhas: 1843-1900. Edinburgh: Clò Knox. 1981
250 Dòmhnallach, Tormod Calum; Davenport, Leslie Clann-nighean an Sgadain. Stornoway: Acair. 1987
251 MacGillEathain, Dòmhnall Iain Buth Ailig. An Teanga: Clò Ostaig. 1988
252 Rennie, Frank; Love, John Aonad Arainneachd. Stornoway: Acair. 1991
253 MacThòmais, Ruaraidh Smeur an Dòchais. Edinburgh: Canongate. 1991
254  Cockcroft, Wilfred (ed.) Matamataic airson cursa 5-14, Ire 2, leabhar 1. Stornoway: Acair. 1992
255 MacThòmais, Ruaraidh Meall Garbh. Glasgow: Gairm. 1995
256  Wentworth, Roy (ed.) Faclan is abairtean à Ros an Iar. Geàrrloch: R. Wentworth. 1996
257  MacLeod, Donald John (ed.) Faclan ura Gàidhlig: ùghdarraichte airson an cleachdadh anns na sgoiltean. Stornoway?: SRG. 1999
258 Anonymous To the public. To prevent all future mistakes, the fairs at Beaulie, in the county of Inverness.... Inverness: Young & Imray. ca. 1800?
259 McGillivray, Donald (transl.) Eachdraidh beatha Eoin Neuton, agus Elisa Cuningham: air an tarruing o’n Bheurla chum Gaelic. Edinburgh; Glasgow: Ogle, Allardice and Thomson …; M. Ogle …. 1817
260 Macbean, Francis Leabhar: air son na dara buidhne anns na sgoilibh Gaelach gluasadach. Edinburgh: Society for the Support of Gaelic Schools in the Highlands and Islands of Scotland. 1824
261 Various Co’-chruinneachadh de dh’ oranan taoghta: iomadh dhiu nach deach riabh roimh an ann clò. Glasgow: D. Macvean. 1836
262 Macdonald, Robert Oranan nuadh, air staid na ginealaich, anns a bhliadhna 1835: maille ri fior theisteas mu bheachdan agus fhulangas an ughdair: agus searmonan do asailean, &c.. Inverness: Alastair Friseil. 1836
263 Fraser, Hugh Marbhrann do’n Urramach Nial Kennedie, a bha ’n sgire Lagaidh: agus mar a ceudna, do’n Urramach Mr. Domhnull Friseal, a bha’ n sgire Chnoc-mhuire. Inverness: Alastair Friseal. 1836
264 Dewar, Daniel Ceithir searmoinan. Edinburgh: Maclachlan & Stewart. 1840
265 Alison, William Marbhrann do Sheoras Faconer MacCoinich, Oighre Allan Triath Chlann Choinich, agus Iarla Chintaile, a chaochal beatha an t-saoghal so air 26 don aon mhios deug 1841. Inverness: s.n.. 1841
266 Fraser, Hugh Marbhrann do’n Urramach Ian Cionnadaidh, sgire Cilliarnan, aig a Chaisdeal Ruadh. Inverness: Clodh-bhuailte le Ian Mac-Ghillean …. 1841?
267 MacGilleathain, Iain Odusseia Homair. Glasgow: Gairm. 1976
268  Cameron, Rev. J. Kennedy (ed.) Gaelic and English sermons of the late Rev. John Macalister, with memoir. Inverness: The Northern Counties Printing and Publishing Company, Limited. 1896
269 Orchard, G. H.; MacFadyen , Archibald (Gaelic translation) Cunntas aithghearr mu eachdruidh nam Baisteach, ann am Breatunn. Glasgow: Wm. Gilchrist. 1845
270  M‘Donald, Robert (ed.) Gaelic poems recited by John M‘Pherson of Gairloch, in the house of General M‘Kenzie, Academy Street, Inverness, and written from his recitation by Robert M‘Donald . Inverness: A. Johnston. 1846
271 Doe, Charles; Macdougall, Duncan (Gaelic translation) Beatha Iain Bhuiniain. Edinburgh: Thornton & Collie. 1848
272 Anonymous Focail air turus na Ban-rìgh do Bhàideanach ’s a’ bhliadhna 1847 maille ri òranaibh Gàidhealach eile nach robh riabh roimhe air an clòdh-bhualadh. Inverness: Printed by Mackintosh and Co.. 1850
273 Ferguson, Ann Marbh-rann do’n Urramach Iain Mac-Fhearghais, ministeir Chilninbhir agus Mheileird ’an Earraghael. Scotland: D. Mac-Fhearghais. 1855
274 Anonymous Gairm do na Gael sgaoilte feadh Morroinnean, Chanada agus America Bhreatuinneach. Montreal: s.n.. 1858
275 Anonymous Litir impidh agus rabhaidh: a chum luchd-eisdeachd an t-Soisgeil … ann an Coimhthional nan Gaidheal a’m Melbourne. Melbourne: s.n.. 1860?
276 Campbell, John G. [Gaelic sermons]. Mull: s.n.. 1861
277  Menzies, Archibald (ed.) Comhchruinneacha do dh’òrain thaghta ghàidhealach: cuid dhiu nach robh riamh roimhe clò-bhuailte gus a nis. Glasgow: W.G. Blackie. 1870
278 Macleod, Donald Dain agus orain. Glasgow: s.n.. 1871
279 Barclay, Peter Gearr-chunntasan air New Zealand: air son feuma luchd-imrich. Edinburgh: Mac-Lachlainn agus Stiùbhard. 1872
281 Fraser, W. Dàn air America. s.l.: s.n.. 1886?
282 Caimbeul, Aonghas Pàdraig An Oidhche mus do Sheòl Sinn. Inverness: Clàr. 2003
283 Cattanach, Donald Eachdraidh air Bail-’an-Righ a bha fo riaghladh nan ceard a bhi air a ghlacadh agus air a ghlanadh. Edinburgh: Turnbull & Spears. between 1891 and 1949
284  Sinclair, Alexander Maclean (ed.) The Gaelic bards: from 1715 to 1765. Charlottetown: Haszard & Moore. 1892
285 Armstrong, Walter; Whyte, Iain (Gaelic translation) Calanas: seolaidhnean feumail mu oibreachadh cloimhe. Glasgow: Archibald Sinclair for Scottish Home Industries Association. 1895
286 MacFarlane, Malcolm An treòraiche: leabhran sgoil air son na cloinne. Struibhle: A. MacAoidh. 1903
287 Macleod, Kenneth Creag Hastain. Glasgow: s.n.. 1913
288 Munro, Neil; MacDonald, Archibald (Gaelic translation) The lost pibroch and other sheiling stories. Inverness; Edinburgh; Glasgow; Stirling: The “Northern Chronicle” Office; J. Grant; J. Thin; A. M’Laren & Sons; E. Mackay. 1913
289 Whyte, John Para piobaire, agus sgeulachdan eile. Glasgow: A. Mac Labhruinn. 1925
290 MacDonald, Donald The Barvas bard: songs, poems, stories, and sketches. Glasgow: A. MacLaren. 1920
291 Various An solaraiche: Gaelic essays. I.. Glasgow: An Comunn Gaidhealach. 1918
292 Church of Scotland Achd Eaglais na h-Alba, 1921. Edinburgh: Morrison & Gibb. 1921?
293 Mac Dhughaill, Eachann Dealbh-chluichean Gaidhlig. Glasgow: A. MacLabhruinn. 1924
294  Moffatt-Pender, Iain MacAlasdair (ed.) Am bard: orain, sgriobhaidhean agus litrichean. Edinburgh: U.M. Urchardainn agus a Mhac. 1926
295  McKay, J. G. (ed.) Gille a' Bhuidseir. London: Saint Catherine Press. 1914
296 Morrison, Murdoch Orain fuinn is cladaich. Glasgow: A. MacLaren. 1931
297 N/A The Glasgow Highlander = Gaidheal Ghlaschu. Glasgow: A. Sinclair. 1933
298  MacDougall, Hector (ed.) Smeorach nan cnoc ’s nan gleann: comh-chruinneachadh bàrdachd a chaidh a dhèanamh am Màrgairi an Iar-dheas, Ceap Breatainn. Glasgow: A. MacLabhruinn. 1939
299 Ross, Neil Armageddon. A fragment [of a poem.]. Edinburgh: s.n.. 1950
300 Macleod, Ciorstai An Sireadh [and other poems]. Struibhle: s.n.. 1952
301 Laing, Uisdean Gu Tir mo Luaidh : (Dàin eilthireach, sgeulachdan agus eachdraidh). Stornoway: Paipear-Naigheachd Steòrnabhaigh. 1965
302  MacLeòid, Calum Iain Nicholson (ed.) Sgialachdan á Albainn Nuaidh. Glasgow: Gairm. 1969
303  MacLeòid, Calum Iain Nicholson (ed.) Bardachd a Albainn Nuaidh. Glasgow: Gairm. 1970
304 Mac a’ Ghobhainn, Iain Maighstirean is ministearan. Inverness: Club Leabhar. 1970
305 Nic Gill-Eathain, Mairi M. Gainmheach an fhasaich. Inverness: Club Leabhar. 1971
306 MacLeòid, Fionnlagh Na balaich air Rònaidh: dealbhchluich airson réidio ann a sia earrainnean. Aberdeen: University of Aberdeen, Department of Celtic Studies. 1972
307 MacPhàrlain, Murchadh An toinneamh dìomhair. Stornoway: Gasaet Steornabhagh. 1973
308 MacNeacail, Calum Bardachd Chaluim Ruaidh. Glasgow: Gairm. 1975
309 MacLeòid, Coinneach Orain Red. Stornoway: Acair. 1998
310 MacAonghais, Pòl et al. Amannan: sgialachdan goimi. Edinburgh: W. and R. Chambers. 1979
311 MacDhòmhnaill, Dòmhnall Iain Uibhist a Deas: beagan mu eachdraidh is mu bheul-aithris an eilein. Stornoway: Acair. 1981
312 MacPhàrlain, Murchadh Dain Mhurchaidh. Stornoway: A’ Chomann Ghaidhealach, Roinn nan Eilean Siar. 1986
313  MacÌomhair, Dòmhnall Iain (ed.) Eadar peann is paipear. Glasgow: Gairm. 1985
314 NicDhòmhnaill, Màiri Mo lorgan fhin. Skye: Crois-Eilein Publications. 1985
315  Gillies, William (ed.) Ris a’ bhruthaich / criticism and prose writings of Sorley MacLean. Stornoway: Acair. 1985
316 Watt, Eilidh Gun fhois. Edinburgh: Macdonald Publishers. 1987
317 MacAonghais, Pòl An guth aoibhneach. Edinburgh: Saltire Society. 1993
318  Shaw, John (ed.) Tales until dawn: the world of a Cape Breton Gaelic story-teller Joe Neil MacNeil. Kingston, Ont.: McGill-Queen’s University Press. 1987
319 N/A Croft histories: Balranald and Paiblesgarry. Stornoway?: Comann Eachdraidh Uibhist a Tuath. 1988
320 N/A Teichneolas: a coimhead air adhart. Aberdeen: British Telecom. 1989
321 MacLeòid, Iain An sgaile dhorcha. Glasgow: Gairm. 1992
322 Museum nan Eilean Obair na cloimhe: taghadh de dh’innealan airson obair clòimhe às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1992
323 Museum nan Eilean Obair a’ bhainne: taghadh de dh’innealan airson obair a’ bhainne às na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 1992
324 MacLennan, Hugh Dan Not an orchid…. Inverness: Kessock Communications. 1995
325 Brownlie, Niall M. Bailtean is ath-ghairmean a Tiriodh = Townships and echoes from Tiree. Glendaruel: Argyll Publishing. 1995
326 Mackenzie, Anne Eòin na Gaidhealtachd ’s nan Eilean: eòin an fhearainn. s.l.: Gillman Trust. 1995?
327 MacLeòid, Fionnlagh Tobraichean sláinte anns na h-Eileanan an Iar. Stornoway: Acair. 2000
328 Mac Gill-Eain, Tormod Dacha mo Ghaoil. Inverness: Clàr. 2005
329 Caimbeul, Tormod Shrapnel. Inverness: Clàr. 2006
330 NicLeòid, Norma Dìleas Donn. Inverness: Clàr. 2006
331 NicDhòmhnaill, Màiri Anna Cleas Sgàthain. Inverness: Clàr. 2008
332 Caimbeul, Alasdair Sia dealbhan-cluiche. Inverness: Clàr. 2011
333 Mac a’ Phearsain, Seonaidh Ailig Steall à Iomadh Lòn. Inverness: Clàr. 2011
334 Iain MacIomhair, Domhnall Caogad san Fhàsach. Stornoway: Acair. 2014
335 MacFhearghais, Calum Casan Searraich. Stornoway: Acair. 2014
336 Caimbeul, Tormod Sgeulachdan Sa Chiaradh. Stornoway: Acair. 2015
337 Caimbeul, Maoilios Teas. Inverness: Clàr. 2010
59  Carmichael, Alexander (ed.) Carmina Gadelica: Hymns and Incantations with illustrative notes on words, rites, and customs, dying and obsolete: orally collected in the Highlands and Islands of Scotland and translated into English by Alexander Carmichael 6 volumes. Edinburgh: T. and A. Constable. 1900-1971
74  Campbell, John Lorne (texts), and Collinson, Francis (musical transcriptions) (ed.) Hebridean Folksongs. A Collection of Waulking Songs by Donald MacCormick in Kilphedir in South Uist in the year 1893 (Vol. I); Hebridean Folksongs II. Waulking Songs from Barra, South, Uist, Eriskay and Benbecula (Vol. II); Hebridean folksongs III. Waulking songs from Vatersay, Barra, Eriskay, South Uist and Benbecula (Vol. III) 3 volumes. Oxford: Caledonian Press. 1969 (Vol. I), 1977 (Vol. II), 1981 (Vol. III)
76  Sinclair, Rev. Alexander MacLean (ed.) Na Baird Leathanach 2 volumes. Charlottetown: Haszard & Moore. 1898
80  Henderson, George (ed.) Dain Iain Ghobha (The Poems of John Morison, the Songsmith of Harris) 2 volumes. Glasgow and Edinburgh: Archibald Sinclair (Glasgow) and Norman MacLeod (Edinburgh). 1893
81  McKinnon, Jonathan G. (ed.) Mac-Talla 12 volumes. Sydney, Cape Breton, Nova Scotia: McKinnon, Jonathan G.. 1892-1904
102  Nicolson, Angus (ed.) An Gaidheal; Paipeir-Naidheachd Agus Leabhar-Sgeoil Gaidhealach 6 volumes. Toronto (first three issues), Edinburgh and Glasgow: MacLachlan & Stewart (Edinburgh), and Nicolson & Co.; WM. Love (Glasgow). 1871-77
112  Monthly Visitor Tract Society (ed.) Fear-tathaich Miosail EUL has 5 volumes comprising the issues from 1858 to 1909. NLS has issues from 1858 to 1937. It is unclear whether they have a full set.. Edinburgh: Monthly Visitor Tract Society. 1858-1937
117  Clerk, Archibald (ed.) Fear-tathaich nam Beann 25 issues. Glasgow and Edinburgh: W. Gilchrist (Glasgow), MacLachlan, Stewart & Co., and later Paton & Ritchie (Edinburgh). 1848-1850
133  MacLeod, Norman (ed.) An Teachdaire Gaelach 2 volumes (Bound together in NLS). Glasgow and Edinburgh: W. R. M‘Phun (Glasgow); W. Blackwood, and MacLachlan & Stewart (Edinburgh). 1829-1831
144  MacPherson, James (ed.) The Poems of Ossian, in the Original Gaelic, with a Literal Translation into Latin, by the late Robert MacFarlan, A. M. together with a Dissertation on the Authenticity of the Poems, by Sir John Sinclair, Bart. and a translation from the Italian of the Abbè Cesarotti’s Dissertation on the Controversy respecting the Authenticity of Ossian, with notes and a supplemental essay, by John M‘Arthur, LL. D. 3 volumes. London: Published under the sanction of the Highland Society of London. Printed by W. Bulmer and Co. Cleveland-Row . 1807
160 (Bible) Leabhraiche an t-Seann Tiomnaidh air an Tarruing o'n Cheud Chanain Chum Gaelic Albannaich. Ann an Ceithir Earrannaibh. Four books in two volumes. Dun-Eidin: Uilleam Smellie. 1783-1801
206  Campbell, J. F. (John Francis) (ed.) Popular Tales of the West Highlands Orally Collected 3 volumes. Paisley and London: Alexander Gardner. 1890-1892
207  Campbell, Archibald, Lord (ed.) Waifs and Strays of Celtic Tradition 5 volumes. London: David Nutt. 1889-1895
212  MacNeill, Nigel (ed.) Bratach na Firinn 2 volumes. Glasgow and Edinburgh: W. R. McPhun & Son; Maclachlan & Stewart and An Comunn Leabhar is Dhuilleagain. 1873
217  Erskine, Ruaraidh (ed.) An Ròsarnach 4 volumes. Glasgow: Alexander McLaren & Sons. 1917
218 N/A Guth na Bliadhna 4 volumes. Stirling; Glaschu: E. Mackay; A. MacLabhrainn. 1904-1925
232 N/A Sgeulachdan Arabianach 3 volumes in 1. Inverness; Edinburgh: “Northern Chronicle” Office; N. Macleod. 1897-1900
234 Whyte, Henry Naigheachdan firinneach 2 volumes. Paisley: A. Gardner. 1905-1907
280 MacCallum, Donald Sop as gach seid 2 volumes. Edinburgh: Maclachlan and Stewart. 1883-1884